Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2014 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız doktora programına Veteriner Fakültesi Lisans mezunları başvurabilirler.
Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
(http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve cerrahi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme.
2.Cerrahi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme.
3. Cerrahi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme.
4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
5. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde

Program Profili

Veteriner Cerrahi Uzmanı ve Bilim Doktoru, Veteriner Cerrahi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olabilme, hayvan türlerini iyi tanıyabilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla sonucunda, öğrenci bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri
Üniversiteler
Özel klinik ve hastaneler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri:
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Doktora Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 75 dir.

Puan Not Katsayı
95-100 AA 4.00
90-94 AB 3.50
85-89 BB 3.00
80-84 BC 2.50
75-79 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK CERRAHİ Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı SAMSUN tel: 0362 312 19 19 /1227 e-mail: aozak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Veteriner fakültesi Hayvan Hastanesi olankalrı dahilinde uygulamalar yapılmaktadır.
Röntgen
CR
Anestezi Cihazı
Operasyon Lambası

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68727 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 68740 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68728 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68729 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5 68730 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 68731 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
7 68734 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
8 68735 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
9 68737 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
10 68739 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
11 68732 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
12 68736 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 68738 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
14 68733 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VCR702 Temel Radyolojik İlkeler Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR704 Evcil Hayvanlarda Lokal ve Genel Anestezi Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR706 Anestezide Temel Prensipler Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR709 Asepsi, Antisepsi, Pansuman ve Bandaj Uygulamaları İle Cerrahi Dikiş Materyallerinin Genel Özellikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR710 Yara İyileşmesinde Temel Presipler Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR711 Veteriner Cerrahide Elektrolit Denge ve Sıvı Sağaltımı Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR712 Yangı, Özel Yangılar ve Yumuşak Dokulardaki Travmatik Lezyonlar Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’Lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR715 Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR716 Evcil Hayvanlarda Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR717 Atlarda Hava Keseleri ve Sinusların Cerrahi Lezyonları Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR719 Boyun Bölgesi Cerrahi Lezyonları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR720 Veteriner Cerrahide Batın Bölgesi Travma ve Kontüzyonları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR721 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Şirurjikal Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR722 Büyük ve Küçük Hayvanlardada Ürogenital Sistemin Cerrahi Lezyonları. Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR723 Veteriner Cerrahide Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri. Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR724 Evcil Hayvanlarda Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR725 Evcil Hayvanlarda Traktus Uvealis, Lens ve Retinal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR727 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR728 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR730 Veteriner Cerrahide Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR733 Küçük Hayvanların Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR734 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR736 Atlarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR737 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi Zorunlu 3 0 0 3 3
VCR738 Atlarda Topallık Nedenleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR739 Atlarda Kastrasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR741 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR743 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR745 Veteriner Ortopedide İmplant Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
VCR746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VCR702 Temel Radyolojik İlkeler Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR704 Evcil Hayvanlarda Lokal ve Genel Anestezi Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR706 Anestezide Temel Prensipler Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR709 Asepsi, Antisepsi, Pansuman ve Bandaj Uygulamaları İle Cerrahi Dikiş Materyallerinin Genel Özellikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR710 Yara İyileşmesinde Temel Presipler Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR711 Veteriner Cerrahide Elektrolit Denge ve Sıvı Sağaltımı Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR712 Yangı, Özel Yangılar ve Yumuşak Dokulardaki Travmatik Lezyonlar Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’Lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR715 Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR716 Evcil Hayvanlarda Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR717 Atlarda Hava Keseleri ve Sinusların Cerrahi Lezyonları Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR719 Boyun Bölgesi Cerrahi Lezyonları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR720 Veteriner Cerrahide Batın Bölgesi Travma ve Kontüzyonları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR721 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Şirurjikal Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR722 Büyük ve Küçük Hayvanlardada Ürogenital Sistemin Cerrahi Lezyonları. Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR723 Veteriner Cerrahide Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri. Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR724 Evcil Hayvanlarda Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR725 Evcil Hayvanlarda Traktus Uvealis, Lens ve Retinal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR727 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR728 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR730 Veteriner Cerrahide Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR733 Küçük Hayvanların Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR734 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR736 Atlarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR737 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR738 Atlarda Topallık Nedenleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR739 Atlarda Kastrasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR741 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR743 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
VCR745 Veteriner Ortopedide İmplant Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VCR746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0