Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Bölümü modern dünyada da olduğu gibi Turizm Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Turizm İşletmeciliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, fakülteye ilk kez 2013-2014 öğretim yılında 40 öğrenci alınmıştır. Bölümün amacı turizm alanında gerekli olan bilimsel ve kaliteli eğitim öğretim almak suretiyle turizm sektörüne nitelikli iş görenler ve yönetici adayları yetiştirmektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile turizm sektörü, turizm işletmeciliği, bilgi teknolojisi ve modern işletmecilik ile ilgili bilgi ve beceriye sahip, iyi derecede yabancı dil bilen iş gören ve yönetici adayları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmecisi (Turizmci)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ortaöğretimi tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından programa yerleştirilmiş olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarıuyarınca gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü altında kurulacak olan Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı ile YÖK tarafından tespit edilen Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de tanımlanmış bölümü tamamlayan bir kişide olması gereken yer alan mesleki bilgi bölümünde ifade edilen özellikler de kazandırılmış olunacaktır.

Benzer şekilde anabilim dalından mezun olacak birey 100 iş günü staj yapacağı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki bilgi bölümünde anılan meslek standartları, uygulamalar, alanında yer alan meslek ile detaylı bilgi sahibi olması ve sorunlara çözüm bulması konularını da öğrenmiş olacaktır.

Oluşturulacak olan anabilim dalında tüm akademisyenler uzman olduğu alanlarda ders vereceklerdir. Örneğin muhasebe derslerine muhasebe alanında uzman olan pazarlama derslerine de pazarlama alanında uzaman olan akademisyen derse girecektir. Benzer şekilde öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek için yabancı dil alanında ihtisas yapmış akademisyenler istihdam edilecek ve öğrenciler yabancı dil laboratuarında dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirmelerine olanak sağlanmış olunacaktır. Bu durumda Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında yer alan özelliklerin kazanılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Başka bir deyişle istatistik derslerine istatistik alanında uzman olan akademisyen girecek teorinin yanı sıra bilgisayar laboratuarında istatistik uygulamaları ile öğrencinin mesleki bilgisi artırılmış olunacaktır. Bu da Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında anılan tüketici memnuniyetini ölçer ve araştırır gibi temel çıktılardan birisinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

İşletmeciliğin en temel alanlarından birisi hiç şüphesiz ki yönetim ve organizasyondur. Bu ders kapsamında bir işletmenin yöneticilerinin sahip olması gereken özellikler, işletmeye bütüncül bakış açısı, motivasyon, kriz anında yapılması gerekenler, yönetim teorileri gibi çok önemli konular işlenmektedir. İşletme faaliyetleri planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi ana bölümlere ayrılmakta ve bu şekilde de işletmenin verimlilik düzeyinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Anabilim dalı oluşumu ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin mesleki beceriler kısmında da ifade edilen “Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir” amacına da ulaşılmış olunacaktır.

Turizmde önemli çalışma alanlarından bir tanesi de pazarlamadır. Modern dünyada artık sadece mallar ve hizmetler pazarlama çalışma alanının konusuna girmemekte bununla birlikte destinasyonlar, kentler ve ülkeler de pazarlama çalışma alanının konusuna girmektedir. Turizm 56 sektörü doğrudan/dolaylı olarak etkileyen en önemli sektörlerden birisidir. Bir kentin destinasyon haline gelmesi ile birlikte kentteki tüm sektörler de çalışmaya başlayacaktır. İspanya başta olmak üzere Jamaika gibi ülkeler kalkınmalarının en önemli yapı taşlarından birisi olarak turizmi seçmişlerdir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı pazarlama alt yapısı sağlam şekilde yetişen bireyler gerek akademik olarak yapacakları çalışmalar ile gerekse de sektörde almış olduğu nitelikli akademik kavrayış sayesinde ülke turizmine ve akademik yaşamına katkıda sağlayacaktır. Çünkü turizm yoğunluklu olarak hizmet pazarlamasının da bir çalışma konusudur ve bu alanın da en temel parametrelerinden birisi hiç şüphesiz insandır. Hizmet pazarlamasının bir unsuru olarak düşünüldüğünde insan ne kadar bilgili ve eğitimli olur ise sunulan hizmet de o kadar nitelikli olacaktır. Bunun için anabilim dalı yapılanması konusunda uzman akademisyenler sayesinde hem akademik olarak hem de sektörel bilgi olarak en üst düzeyde donanım ile mezun olacaklardır.

Turizm İşletmeciliği Anabilim dalının tesis edilmesi ile turizm eğitimi bölümünde de ifade edilen “toplumun turizm konusunda bilinçlendirilerek, turistler için hoşgörülü bir ortamın oluşturulması ve turizm endüstrisinin gelişmesi ve ülke ekonomisine olan katkısının artması için gerekli olan bilgili, verimli mesleki formasyon almış kalifiye işgücü yetiştirmek” gerçekleştirilmiş olunacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu öğrenciler;

Konaklama işletmelerinde otel müdürü, ön büro müdürü, yiyecek içecek müdürü gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma olanağı,
Yeme içme işletmelerinde restoran müdürü, restoran şefi, resepsiyon şefi, gibi pozisyonlarda çalışma olanağı,
Akademik kariyer olanakları,
Seyahat işletmelerinde işletme müdürü, tur yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 raporuna göre Türkiye’de turizm endüstrisi 2009-2018 yılları arasında yıllık ortalama % 4,4 büyüme gösterecektir ayrıca TÜRSAB 2001 yılı raporuna göre turizmde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 1.007.793 iken,  2009 yılında doğrudan turizm istihdamının sayısının 1.500.000’i aştığı bilinmektedir. Bu rakamlar dikkatle incelendiğinde Türkiye turizm sektörü gelecek vadeden bir konumdadır ve sektöre eleman ihtiyacı gelecekte daha fazla olacaktır.

Bu yüzden Turizm İşletmeciliği programından mezun olanların istihdam sorunları fazla olmayacaktır. Bu doğrultuda açılması önerilen program, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirerek sektörde istihdam edilmelerine olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra almış oldukları eğitim sayesinde turizm dışında da çeşitli sektörlerde istihdam edilebilmektedirler. Mezun öğrencilerin istihdam edilebildikleri yerler şu şekilde sıralanabilir:
Almış oldukları turizm işletmeciliği eğitimi ile seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta veya üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam edilebileceklerdir.
Bölüm mezunlarından, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) yeterli puanı alanlar, diğer kamu kurumlarında da memur olarak istihdam edilebileceklerdir.
Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde (ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile YDS sınavından gerekli puanları almaları ve istenmesi durumunda sektör deneyimine sahip olmaları) herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak çalışabileceklerdir.
Pedagojik formasyonun tamamlanması koşulu ile mezun öğrencilerin öğretmenlik yapma fırsatı da bulunmaktadır.
Bölüm mezunları aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Enformasyon Bürolarında, müzelerde ve rekreasyon alanlarında da istihdam olanağına sahip olacaklardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans derecesine sahip olan bireyler, üniversitelerin belirlemiş olduğu diğer şartları taşımaları ( ALES puanı, Yabancı Dil puanı) halinde Yüksek Lisans ve/veya (Bütünleşik) Doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

OMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir. Her bir ders için farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm ders, ödev, proje ve uygulamalardan başarılı olmaları; lisans öğrenimi için dönem başına 30 AKTS kredi olmak üzere, toplamda 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları, 100 günlük zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları ve bitirme projelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Doç.Dr. Yetkin BULUT
0362 312 19 19'dan 7416

OMÜ Turizm Fakültesi T: (0362) 552 00 25 | F:(0362) 552 00 26
Adres: Çetinkaya Mahallesi Ada Sk. No:18 55430 BAFRA/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Çok amaçlı konferans salonu
1000’i aşkın akademik ve popüler esere sahip kütüphanesi
Her biri 100 öğrenci kapasiteli 2 amfisi
Bilgisayar laboratuvarı
Projeksiyon cihazı ve perde ile donatılmış sınıfları
3 odadan oluşan otel uygulama ünitesi
OMKAN’a bağlı olarak işletilen öğrenci kantini
Öğrenci ve personel yemekhanesi
İç mekan ve dış mekanlarda spor alanları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76883 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 76884 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 76885 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 76896 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 76897 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 76898 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 76899 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 76902 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
9 76900 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
10 76901 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir. 
11 76893 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
12 76894 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
13 76895 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
14 76890 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
15 76891 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.
16 76892 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 76886 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
18 76887 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
19 76888 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
20 76889 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT107 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TUI101 Genel Turizm Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI103 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
TUI105 Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI107 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI109 Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 2 2 0 3 4
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TUI102 Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI104 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI106 Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI108 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI110 Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 2 2 0 3 4
TUI112 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 0 3 4
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD201 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 3 3 0 5 5
TUI201 Turizm Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI203 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü Zorunlu 2 0 0 2 3
TUI205 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI207 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI209 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
TUSEÇ-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD202 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 3 3 0 5 5
STA202 Mesleki Staj I Zorunlu 0 0 0 0 15
TUI202 Yiyecek İçecek Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TUI204 Ön Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
TUI206 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI208 Kongre ve Fuar Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 4
TUI210 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
TUSEÇ-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD301 Mesleki Yabancı Dil III Zorunlu 3 3 0 5 5
TUI301 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI303 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 3
TUI305 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI307 Finansal Yönetim I Zorunlu 3 0 0 3 3
TUI309 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3
TUSEÇ-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD302 Mesleki Yabancı Dil IV Zorunlu 3 3 0 5 5
STA302 Mesleki Staj II Zorunlu 0 0 0 0 15
TUI302 Kat Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
TUI304 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 3
TUI306 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI308 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
TUI310 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 4
TUSEÇ-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD401 Mesleki Yabancı Dil V Zorunlu 3 3 0 5 5
TUI401 Destinasyon Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI403 Elektronik Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI405 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 5
TUI407 Turist Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 4
TUSEÇ-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MYD402 Mesleki Yabancı Dil VI Zorunlu 3 3 0 5 5
TUI402 Turizmde Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI404 Mezuniyet Projesi Zorunlu 1 2 0 2 5
TUI406 Turizm Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
TUI408 Elektronik Turizm Zorunlu 3 0 0 3 4
TUSEÇ-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI211 Rekreasyon Yönetimi 2 0 0 2 3
TUI213 Özel İlgi Turizmi 2 0 0 2 3
TUI215 Sürdürebilir Turizm 2 0 0 2 3
TUI217 İnanç Turizmi 2 0 0 2 3
TUI219 Seçmeli Yabancı Dil I 2 0 0 2 3
TUI221 Fransızca I 3 0 0 3 3
TUI223 Arapça I 2 0 0 2 3
TUI225 Algı ve İmaj Yönetimi 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI212 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2 3
TUI214 Kültürel Miras Yönetimi 2 0 0 2 3
TUI216 İstatistiksel Veri Analizi 2 0 0 2 3
TUI218 Dünya Turizm Coğrafyası 2 0 0 2 3
TUI220 Seçmeli Yabancı Dil II 2 0 0 2 3
TUI222 Fransızca II 3 0 0 3 3
TUI224 Arapça II 2 0 0 2 3
TUI226 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI311 Halkla İlişkiler 2 0 0 2 4
TUI313 Hizmet Pazarlaması 2 0 0 2 4
TUI315 Etkinlik Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI317 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI319 Satış Teknikleri 2 0 0 2 4
TUI321 Seçmeli Yabancı Dil III 3 0 0 3 4
TUI323 Gastronomi 2 0 0 2 4
TUI325 Ön Büro Uygulamaları 2 0 0 2 4
TUI327 Fransızca III 3 0 0 3 4
TUI329 Arapça III 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI312 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI314 İkna Teknikleri 2 0 0 2 4
TUI316 Çalışan İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI318 Kültür Turizmi 2 0 0 2 4
TUI320 Reklamcılık 2 0 0 2 4
TUI322 Seçmeli Yabancı Dil IV 3 0 0 3 4
TUI324 Finansal Yönetim II 3 0 0 3 4
TUI326 Örgütsel Davranış 2 0 0 2 4
TUI328 Fransızca IV 3 0 0 3 4
TUI330 Kripto Para Birimleri 3 0 0 3 4
TUI332 Arapça IV 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI409 İngilizce Okuma ve Yazma I 2 0 0 2 4
TUI411 Sosyal Medya Pazarlaması 2 0 0 2 4
TUI413 Yetenek Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI415 Turizmde Yöneticilik 2 0 0 2 4
TUI417 Çağdaş Yönetim Teknikleri 2 0 0 2 4
TUI419 Uluslararası Konaklama İşletmeciliği 2 0 0 2 4
TUI421 Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma 2 0 0 2 4
TUI423 Seçmeli Yabancı Dil V 3 0 0 3 4
TUI425 Turizmde Vaka Analizi 2 0 0 2 4
TUI427 Fransızca V 3 0 0 3 4
TUI429 Arapça V 2 0 0 2 4
TUI431 Turizm 4.0 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TUI410 İngilizce Okuma ve Yazma II 2 0 0 2 4
TUI412 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 2 0 0 2 4
TUI414 Küresel Pazarlama 2 0 0 2 4
TUI416 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 4
TUI418 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 4
TUI420 Turizm Etiği 2 0 0 2 4
TUI422 Seçmeli Yabancı Dil VI 3 0 0 3 4
TUI424 Turizmde Marka Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI426 İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme 2 0 0 2 4
TUI428 Fransızca VI 3 0 0 3 4
TUI430 Arapça VI 2 0 0 2 4
TUI432 Proje Yönetimi 2 0 0 2 4
TUI434 Pazarlama Teknolojileri ve Mobil Uygulamalar 2 0 0 2 4