Program Tanımları

Kuruluş

1999 yılında ilki yapılan ve 2000 yılında yenilenen başvurusuna rağmen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı 2012 yılında ancak mümkün olabilmiştir. Fakültemiz Bakanlar Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 2012/2972 sayılı kararının, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmasıyla kurulmuştur.
 
Fakültemiz 2013-2014 eğitim öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilk öğrenci kabulünü gerçekleştirmiş ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir.

Kazanılan Derece

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri mezun olduklarında Görsel İletişim tasarımcısı ya da Grafik Tasarımcı ünvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu’nda (ÖSYM) belirtildiği üzere Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi’ ne göre yükseköğretim programına yerleştirme işlemi yapılmakta ve adaylar kabul edilmektedir. Her yıl özel yetenek sınavı öncesi hazırlanan ve üniversitemizin web sayfasında yayınlanan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda kabul ve kayıt koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Grafik Tasarım Bölümü, Animasyon Bölümü, Resim Bölümü ve Seramik-Cam Bölümü öğrencileri özel yetenek sınavı ile almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan adaylar, lisans yerleştirme sınavı sonuçları belirlendikten sonra o yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) yönergelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde başvurabilirler. Fakültemizde bölüm programlarının özelliklerine göre özel yetenek sınavları yapılmaktadır. Sınavlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren kılavuzlar fakülte tarafından hazırlanarak başvuru sırasında adaylara verilmektedir.

Programda bulunan tüm dersleri tamamlamak için toplam 240 AKTS ders almak ve başarılı olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.

Program Profili

Görsel İletişim Tasarımı programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar, “Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Tasarım” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kendi alanlarında (alan içi) kabul koşullarına uygunluğu durumunda başvuruda bulunabilir, diğer ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda ise öğrenim görebilirler. Ayrıca, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi puanına sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunlarımız, basım ve yayın sanayiinin tasarım, baskıya hazırlık ve baskı aşamalarının bir çoğunda, ambalaj sanayiinin tasarım süreçlerinde, web tasarımından çoklu ortam uygulamalarına kadar bir çok etkileşimli tasarım alanlarında, reklam sektöründe, televizyon ve post-prodüksiyon uygulamalarının bazı bölümlerinde çalışma olanaklarına sahip olabilecekleri gibi bireysel girişimlerde de bulunabilirler.

Bu kapsamda: Sanat / tasarım yönetmeni, illüstratör, web tasarımcısı, reklamcılık ve tanıtım uzmanı, yayın grafiği tasarımcısı (kitap, gazete, katalog vb.), etkileşimli multimedya ve arayüz tasarımcısı, ambalaj tasarımcısı, tipografi tasarımcısı, işaret ve yönlendirme sistemleri tasarımcısı, marka ve kurumsal kimlik tasarımcısı, sergileme ve çevresel görsel iletişim tasarımcısı, pazarlama ve iletişim uzmanı olabilirler. 

Ayrıca, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Görsel İletişim Tasarımı Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında hem Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı'na alan içi olarak, üniversitemiz diğer enstitülerinin bölümlerine ise alan dışı olarak başvurabilirler. Ayrıca yeterli puan ortalamasını ve koşulları sağlayan adaylar doğrudan Sanat ve Tasarım Anasanat dalı Sanatta Yeterlik Porgramı'na başvurabilirler. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans olarak; Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıbbi Resimleme İnterdisipliner Anabilim Dalı ile Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programlarına sahiptir. Üst derece programlarına alan içi olarak transkript, yabancı dil ve alan yeterlik sınavları uygulanmakta; alan dışı olarak ise bu koşullara ALES ilave olmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki link ziyaret edilebilir: http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4796

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS'yi tamamlamaları, derslerden başarılı olmaları, koşullu dersleri başarmaları ve Mezuniyet Proje Uygulamaları çalışmasını da bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyon huzurunda ve onayını alarak sunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyonun onayını alarak karma sanatsal bir etkinlik gerçekleştirmeleri de ayrıca gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali TOMAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 445 01 18 - 4842

Prof. Dr. Ali SEYLAN
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Grafik Anasanat Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 445 01 18 - 4833

Doç. Dr. Tarık YAZAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 445 01 18 - 4753

Bölüm Olanakları

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en nitelikli programı olarak gösterilebilir. Öğretim elemanı odası ve atelyeler iç içedir. Gerekli donanım ve teknolojik imkanların yanı sıra, ısıtma sistemlerinin sağlıklı ders ve çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. Fakülte içinde sanat galerisi olduğundan sergi açma olanakları için imkanlar yeterlidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76868 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 76869 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
3 76870 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
4 76881 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
5 76874 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
6 76875 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
7 76871 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
8 76878 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
9 76872 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
10 76876 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
11 76873 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
12 76877 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
13 76879 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
14 76880 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
GİT101 Görsel İletişime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 7
GSF103 Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF105 Çizim I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF107 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GİT102 Grafik Tasarıma Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 7
GSF104 Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF106 Çizim II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF108 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT201 Grafik Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 7
GİT203 İllüstrasyon I Zorunlu 2 2 0 3 5
GİT205 Fotoğraf I Zorunlu 1 2 0 2 3
GİT207 Tipografi I Zorunlu 1 2 0 2 4
GİT209 Bilgisayar Destekli Tasarımı I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSS-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT202 Grafik Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 7
GİT204 İllüstrasyon II Zorunlu 2 2 0 3 5
GİT206 Fotoğraf II Zorunlu 1 2 0 2 3
GİT208 Tipografi II Zorunlu 1 2 0 2 4
GİT210 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 5
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT301 Grafik Tasarım III Zorunlu 4 2 0 5 7
GİT303 Sayısal Arayüz Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
GİT305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 2 5
GİT307 Üç Boyutlu Modelleme I Zorunlu 2 2 0 3 4
GİT309 Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT302 Grafik Tasarım IV Zorunlu 4 2 0 5 7
GİT304 Dijital Medya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 7
GİT306 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
GİT308 Üç Boyutlu Modelleme II Zorunlu 2 2 0 3 7
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3
GSS-6 Seçmeli Ders Grubu VI SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT401 Grafik Tasarım V Zorunlu 4 2 0 5 7
GİT403 Sergileme Tasarımı ve Çevresel Grafik Zorunlu 2 2 0 3 6
GİT405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim Zorunlu 2 0 0 2 4
GİT407 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 0 0 2 4
GİT409 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 6
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GİT402 Grafik Tasarım VI Zorunlu 4 2 0 5 7
GİT404 Sunum Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
GİT406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 2 5
GİT408 Bilgilendirme Grafiği Zorunlu 2 2 0 3 3
GİT410 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 6
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3
GSS213 Mitoloji ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2 3
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2 3
GSS219 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2 3
GSS221 Estetik 2 0 0 2 3
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 0 2 3
GSS227 Dijital İllüstrasyon 2 0 0 2 3
GSS229 Vitray Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 2 2 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 0 2 3
GSS212 Yaratıcılık 2 0 0 2 3
GSS214 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS216 Yeni Medya 2 0 0 2 3
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
GSS220 Kültür Tarihi 2 0 0 2 3
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 0 2 3
GSS224 Görsel Algi 2 0 0 2 3
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II 2 0 0 2 3
GSS228 İletişim Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS232 Renk Teorileri 2 0 0 2 3
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 0 3 3
GSS236 Ürün Estetiği 2 0 0 2 3
GSS238 Tasarım İletişimi 2 0 0 2 3
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS319 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 2 0 0 2 3
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 2 2 0 3 3
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2 3
GSS327 Deneysel Animasyon 2 0 0 2 3
GSS329 İtalyanca I 2 0 0 2 3
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 2 2 0 3 3
GSS333 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS337 Tasarım Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS339 Batı Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 2 0 0 2 3
GSS343 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS345 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS351 Mobilya Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS353 Geleneksel Animasyon Teknikleri 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 2 2 0 3 3
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 0 2 3
GSS320 Sanat Yönetimi 2 0 0 2 3
GSS322 Sanat ve Çevre 2 0 0 2 3
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2 3
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 2 0 0 2 3
GSS328 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II 2 2 0 3 3
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS334 Reklam Analizi 2 0 0 2 3
GSS336 Stop Motion Animasyon 2 0 0 2 3
GSS338 Türk Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım 2 2 0 3 3
GSS342 Füzyon Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS344 İspanyolca II 2 0 0 2 3
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2 0
GSS411 Bilgi Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS413 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 0
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 0 2 3
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2 0
GSS417 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 3
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I 2 0 0 2 3
GSS421 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 3
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik 2 0 0 2 3
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS429 Sıcak Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS433 Seramik Atelye I 2 2 0 3 3
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS412 Tüketim Estetiği 2 0 0 2 3
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2 3
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 0 0 2 3