Program Tanımları

Kuruluş

Ana Bilim Dalımıza öğrenci alımına 2013-2014 Bahar Döneminde başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ana Bilim Dalımıza öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer üniversitelerin aynı anabilim dalından yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Ondokuz Mayıs Üniveristesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin ilk olarak toplam 7 dersten ve 1 dönem seminer dersinden (60 AKTS Kredisi) başarılı olması beklenir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, danışman(lar)ı ile birlikte komisyon tarafından yeterli görülecek bir tez hazırlarlar.

Program Profili

Bu program yüksek lisans öğrencilerini öğretim teknolojisi uzmanı, yönetici, müfredat danışmanı, test ve değerlendirme uzmanları olarak yetiştirmek için hazırlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve benzeri devlet kurumlarında öğretmen, eğitim teknoloğu, materyal geliştirmeci vb.; TUBİTAK vb. kurumlarda proje yürütücüsü öğretim tasarımcısı; eğitim yazılım firmalarında danışman, geliştirici, programcı, tasarımcı; şirketlerin ARGE bölümlerinde araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar başvuru koşullarını sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında veya çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" kısmında açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Polat Şendurur, e-posta: polat.sendurur@omu.edu.tr, tel: 03623121919/5902

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tamamı Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca bazı dersleri bölüm dışından alanında uzman öğretim üyeleri verebilecektir. Bölümümüzde 2 adet laboratuvar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68675 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 68676 Eğitim teknolojileri alanyazını bilme
3 68677 Eğitsel yazılım geliştirebilme.
4 68678 Proje oluşturma yürütme ve değerlendirme.
5 68679 Eğitim teknolojileri uygulamalarına hakim olma.
6 68680 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
7 68681 Eğitim teknolojileri projelerini bir grup ile birlikte yürütebilme.
8 68682 Eğitim teknolojileri alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE601 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE601 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE610 Eğitim Teknolojilerinde Araştırma Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Zorunlu 2 2 0 3 0
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar Zorunlu 2 2 0 3 0
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE610 Eğitim Teknolojilerinde Araştırma Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Zorunlu 2 2 0 3 0
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar Zorunlu 2 2 0 3 0
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri Zorunlu 3 0 0 3 0