Program Tanımları

Kuruluş

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi bünyesinde resmi olarak 2014 yılında kurulmuş olup, 2019-2020 akademik yılında 41 öğrenci ile aktif eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Şehir ve Bölge Plancısı

Derecenin Düzeyi

Bu program lisans seviyesinde eğitim veren bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Şehir ve Bölge Planlama bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, kamu yararını ve meslek etiğini ön planda tutan, eleştirel düşünce yapısı ve yaratıcı fikirleri plan ve tasarımlar ile hayata geçirebilen, çok disiplinli çözümleri bütüncül bir yaklaşımla uygulayan, öncü bir bölümdür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları, il ve ilçe belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karayolları Genel Müdürlükleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri ve ilgili diğer bakanlıklar ve müdürlükler başta olmak üzere birçok kamu kurumunda istihdam edilmenin yanında, özel sektörde kent planlama, kentsel tasarım ve gayrimenkul değerleme büroları, uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri firmalarında, veya uluslararası kuruluşlarda iş bulabilir veya kendi şehir planlama bürolarını kurabilirler.
Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları, il ve ilçe belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karayolları Genel Müdürlükleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri ve ilgili diğer bakanlıklar ve müdürlükler başta olmak üzere birçok kamu kurumunda istihdam edilmenin yanında, özel sektörde kent planlama, kentsel tasarım ve gayrimenkul değerleme büroları, uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri firmalarında, veya uluslararası kuruluşlarda iş bulabilir veya kendi şehir planlama bürolarını kurabilirler.
Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde, araştırma merkezlerinde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, 'Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Teorik dersler araştırma/analiz ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı Planlama stüdyo derslerinde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket uygulamaları, araştırma ödevi, sunum, ara jüri ve final jüri ile değerlendirilme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğretim programında belirtilen toplam 240 AKTS ve 166 Ulusal kredinin her yarıyıl için belirtilen sayıda zorunlu ve seçmeli ders ve 30’ar günlük 2 adet staj ile başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu MÜDERRİSOĞLU
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

burcu.muderrisoglu@omu.edu.tr


Tel: +90 362 445 0255 / 4900
http://mimarlik.omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78536 Fakültemizin vizyonu olan surdurulebilirlik kavramının kent, bolge ve ulusal ölcekteki karar alma ve plan uretim sureçlerinde ki öneminin kavranması.
2 78537 Doğal ve yapılı çevre dengesinin öneminin kavranması ve doğal kaynakların ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değerlerinin kazandırılması
3 78538 Sosyal, kültürel ve tarihi mirasın önemi ve korunması değerlerinin kazandırılması.
4 78533 Eleştirel düşünme becerilenin kazanılması ve geliştirilmesi.
5 78534 Tasarım ve planlamaya yönelik uygulama becerilerinin farklı sunum tekniklerine hakimiyet ile kazanılması.
6 78541 Bağımsız ve bireysel çalışma süreçlerinde inisiyatif alabilme, müzakere edebilme ve kararların sorumluluğunu almaya yönelik mesleki becerinin geliştirilmesi
7 78530 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakimiyet, disiplinler arası verilerin yönetimi, analizi ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi
8 78540 Birlikte çalışabilmenin gerektirdiği uyum sağlama, sorumluluk alma gibi becerilerin geliştirilmesi ve kollektif çözümlerin üretilebilmesi
9 78542 Şehir ve bölge planlama mesleğine ilişkin gerekli ve güncel kuramsal, teknik bilgilerin edinilmesi, teori ve pratik arasında bağ kurma becerisinin geliştirilmesi
10 78531 Meslek alanında uygulamaya yönelik ulusal düzeyde ölçekler arası ve farklı uzmanlık gerektiren plan türlerine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu konudaki yasal altlığa hâkim olma.
11 78535 Kent ve/veya bölge ölçeğinde sorun tayin etme, analiz ve sentez verilerini edinme, çözüme yönelik plan ve alternatiflerini oluşturarak bütüncül proje yönetimine yönelik bilgi ve beceri kazanımı.
12 78532 Meslek etiği temelinde şehircilik ilkeleri, plan esasları, kamu/toplum yararı, demokratik katılım, ekonomik refah, sosyal adalet gibi kavramların meslek yaşamı boyunca gözetilmesindeki önemin kavranması
13 78539 Şehir ve bölge planlama eğitiminin gerektirdiği güncel teknolojik plan ve tasarım araçlarını seçme ve kullanma becerisi ile mesleki gerekliliğe yönelik güncel yazılım ve donanımların etkin kullanılma becerisinin kazanılması

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT103 Kentsel Planlamaya Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT105 Topoğrafya ve Harita Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT111 Matematik-I Zorunlu 3 0 0 3 5
MIM101 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 10
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I Zorunlu 2 4 0 4 8
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF.101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
KENT102 Kent Planlama I Zorunlu 2 6 0 5 10
KENT104 Kent Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT106 Tasarım ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
KENT108 Temel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT112 Matematik-II Zorunlu 3 0 0 3 5
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
KENT201 Kent Planlama II Zorunlu 2 6 0 5 10
KENT203 Konut Alanları Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT205 Kent Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT207 Kentsel Trafik Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 4
KENT209 Temel İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
KENT200 Staj I Zorunlu 0 0 0 0 10
KENT202 Kent Planlama III Zorunlu 2 6 0 5 10
KENT204 Kentsel Tasarım İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 3
KENT206 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 2 0 3 4
KENT208 Planlamada Sayısal Yöntemler Zorunlu 2 2 0 3 4
KENT210 Kentsel Koruma ve Yenileme Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT301 Kent Planlama IV Zorunlu 2 6 0 5 11
KENT303 Kentsel Büyüme ve Metropoliten Planlama Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT305 İmar ve Çevre Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT307 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) I Zorunlu 2 2 0 3 4
KENT309 Planlama Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 3
KENTSEC-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT300 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 10
KENT302 Kent Planlama V Zorunlu 2 6 0 5 11
KENT304 Kent Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
KENT306 Kentsel Ulaşım Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 3
KENT308 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) II Zorunlu 2 2 0 3 4
KENT310 Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Zorunlu 2 0 0 2 3
KENTSEC-2 Seçmeli Ders Grubu II SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT401 Kent Planlama VI Zorunlu 2 6 0 5 11
KENT403 Bölge Planlama Zorunlu 3 0 0 3 4
KENTSEC-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 15


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT402 Kent Planlama VII Zorunlu 2 6 0 5 11
KENT404 Kent Planlamasında Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 2 4
KENTSEC-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT311 Demografik Yapı ve Kent 2 2 0 3 3
KENT313 Mimarlık Bilgisi 2 2 0 3 3
KENT315 Planlama Etiği 2 2 0 3 3
KENT317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut 2 2 0 3 3
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum 2 2 0 3 3
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi 2 2 0 3 3
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT312 Göç ve Kent 2 2 0 3 3
KENT314 Sosyal Teori ve Kentsel Mekân 2 2 0 3 3
KENT318 Kırsal Alan Planlaması 2 2 0 3 3
KENT320 Turizm Alanları Planlaması 2 2 0 3 3
KENT322 Kent Merkezleri ve Merkezi İş Alanı Planlaması 2 2 0 3 3
KENT324 Kentsel Ekonomik Coğrafya 2 2 0 3 3
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT405 Kent Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar 2 2 0 3 3
KENT407 Kentsel Yoksulluk ve Gecekondu Sorunları 2 2 0 3 3
KENT409 Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi 2 2 0 3 3
KENT411 Kıyı Alanları Planlaması ve Mevzuatı 2 2 0 3 3
KENT413 Sanayi Alanları Planlaması 2 2 0 3 3
KENT415 Kentsel Sosyal Coğrafya 2 2 0 3 3
KENT417 Şehircilikte Yeni Yasal Düzenlemeler 2 2 0 3 3
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları 2 2 0 3 3
MIM437 Ütopya ve Kent 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KENT406 Kültürel Miras Yönetimi 2 2 0 3 3
KENT408 Rekreasyon Alanları Planlaması ve Peyzaj Tasarımı 2 2 0 3 3
KENT410 İklim Değişikliği ve Kente Etkileri 2 2 0 3 3
KENT412 Kentlerde Risk Yönetimi ve Esneklik 2 2 0 3 3
KENT414 Dezavantajlı Gruplar ve Yapılı Çevre 2 2 0 3 3
KENT416 Kentsel Mekân Çalışmalarında Öncü Düşünürler ve Yaklaşımlar 2 2 0 3 3
KENT418 Kentler ve Yaşam Kalitesi 2 2 0 3 3
KENT420 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları 2 2 0 3 3
KENT422 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri 2 2 0 3 3