Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78014 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 78016 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 78017 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 78015 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 78018 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 78019 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 78020 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 78021 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
9 78022 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır
10 78023 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
11 78024 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
12 78025 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
13 78026 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 78027 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHS-1 Seçmeli-1 SDG 0 0 0 0 30
ÖYL630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
ÖHS-2 Seçmeli-2 SDG 0 0 0 0 30
ÖYL800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 3 0 0 3 7.5
ÖYL602 İrade Sakatlıkları 3 0 0 3 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 3 0 0 3 7.5
ÖYL607 Bilişim Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL608 Fikri Haklar 3 0 0 3 7.5
ÖYL609 Çocuk Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 3 0 0 3 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 0 3 7.5
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 0 0 3 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL617 Toplu İş Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL618 Tacir Yardımcıları 3 0 0 3 7.5
ÖYL619 Taşıma Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL622 Patent Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim 3 0 0 3 7.5
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması 3 0 0 3 7.5
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi 3 0 0 3 7.5
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini 3 0 0 3 7.5
ÖYL631 Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL632 Hekimin Hukuki Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları 3 0 0 3 7.5
ÖYL602 İrade Sakatlıkları 3 0 0 3 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler 3 0 0 3 7.5
ÖYL607 Bilişim Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL608 Fikri Haklar 3 0 0 3 7.5
ÖYL609 Çocuk Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi 3 0 0 3 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 0 3 7.5
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar 3 0 0 3 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL617 Toplu İş Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL618 Tacir Yardımcıları 3 0 0 3 7.5
ÖYL619 Taşıma Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL622 Patent Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku 3 0 0 3 7.5
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim 3 0 0 3 7.5
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması 3 0 0 3 7.5
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi 3 0 0 3 7.5
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini 3 0 0 3 7.5
ÖYL631 Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri 3 0 0 3 7.5
ÖYL632 Hekimin Hukuki Sorumluluğu 3 0 0 3 7.5