Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19'uncu maddesi gereği, 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit Yerleşkesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Enstitümüz bünyesindeki Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programımız(KTÜ-OMÜ Ortak Özel Hukuk) ise 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Anabilim Dalı'nın ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarı ile savunan öğrencilere "ÖZEL HUKUK" alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si(ilgili ALES puan türünün en az 55 olması koşuluyla), lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u(yabancı dil puanı yoksa sıfır kabul edilir) alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir (21 Nisan 2013 Tarihli ve 28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YOK

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans öğrencileri mezuniyet için 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, öncelikle öğrencinin bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine ilişkin nosyon kazanmasını sağlar. Bununla birlikte, hukuk kurallarını yorumlamak suretiyle pratik hayattaki hukuki problemleri çözme becerisini kazandırır.

Program Profili

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, öncelikle öğrencinin bilimsel araştırma yapma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine ilişkin nosyon kazanmasını sağlar. Bununla birlikte, hukuk kurallarını yorumlamak suretiyle pratik hayattaki hukuki problemleri çözme becerisini kazandırır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili öğretim görevlisi olmak için gerekli olan ön şartlardan birisini yerine getirmiş olurlar. Bununla birlikte kamu kurumlarında hakim, avukat, uzman, uzman yardımcısı, müfettiş vb. meslekleri yürüten öğrencilerimiz programdan mezun olmakla birlikte mesleklerinde kıdem kazanmış olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN Tel: Santral 0(362) 800 81 71-72-73-74 Faks: 0(362) 800 81 78 hukuk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Özel Hukuk Anabilim Dalı, Çarşamba ilçesindeki Hukuk Fakültesi binasında hizmet vermekte olup, Anabilim Dalında 1 Profesör, 5 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70302 Özel Hukuk Yüksek Lisans programı olması itibariyle, konuyu teşkil eden derslerle ilgili teorik bilgiler derinliğine verilmekte, ayrıca uygulama üzerinde eleştirel değerlendirmeler de yapılmaktadır.
2 70304 Yapılan teorik dersleri pekiştirmek amacıyla öğrenciye belli bir konuyu araştırma, bilimsel bir metin olarak kaleme alma ve meslektaşlarının katıldığı bir topluluk karşısında sunum yapma tecrübesi kazandırılır.
3 70305 Öğrenciye, bu dersler kapsamında yaptığı araştırma konularını bilimsel periyodiklerde yayınlatabilecek seviyede akademik birikim kazandırılması da sağlanır.
4 70303 Ders müfredatında konularda bilimsel kaynaklara ulaşma, kaynakları tüketme ve bilimsel bir metin olarak kaleme alma becerisi kazanır.
5 70306 İlgili konularda bir hukuki meseleyi analiz etme, çözüm üretme ve bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
6 70307 İlgili konulardaki mevzuat düzenlemelerini eleştirel gözle ele alıp, teorik öneriler ortaya koyma özgüvenini kazanır.
7 70308 Alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, öğrenciye, meslek alanında bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırılmış olur.
8 70311 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama ve uygulamaya aktarma yetkinliği kazanır.
9 70313 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
10 70315 Belli bir hukuk alanında uzmanlık unvanını almaya bağlı olarak, o konularda sözlü ve/veya yazılı danışmalarda merci olma yetkinliğini kazanır.
11 70309 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazandırır.
12 70312 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kullanma ile ilgili yenilikleri benimser
13 70314 Çalıştığı uzmanlık alanıyla ilgili olarak meslektaşlarıyla ortak çalışmalarda görev alma, ortak makaleler yazma ve kitap bölümü yazımında sorumluluk alma gibi yetkinlikler kazanır.
14 70310 Yine alanla ilgili temel teorileri ve uygulamayı gereği gibi öğrenme ve bu bilgileri iyi analiz etme becerisine bağlı olarak, hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği de kazandırır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖYL630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖHS-1 Seçmeli-1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖHS-2 Seçmeli-2 SDG 0 0 0 0 0
ÖHS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
ÖYL800 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
ÖHT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli-1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL602 İrade Sakatlıkları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL607 Bilişim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL608 Fikri Haklar Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL609 Çocuk Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL617 Toplu İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL618 Tacir Yardımcıları Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL619 Taşıma Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL622 Patent Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL631 Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÖYL601 Genel İşlem Şartları Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL602 İrade Sakatlıkları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL603 Borcun İfa Dışı Sona Erme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL604 Kredi Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL605 Teminat Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL606 Sözleşme Hukukunda Temel Prensipler Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL607 Bilişim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL608 Fikri Haklar Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL609 Çocuk Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL610 Hukuki Koruma Tedbirleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL611 İş Görme Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL612 Hizmet Sözleşmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL613 İsimsiz Sözleşmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL614 İşçi ve İşverenin Hak ve Yükümlülükleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL615 Ölüme Bağlı Tasarruflar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL616 Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL617 Toplu İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL618 Tacir Yardımcıları Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL619 Taşıma Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL620 Telekomünikasyon Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL621 Anonim Şirketler Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL622 Patent Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ÖYL623 Milletlerarası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL624 Uluslararası Usul Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL625 Milletlerarası Tahkim Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL626 Avrupa Birliği Hukukunda Tüketicinin Korunması Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL627 Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizi Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL628 Banka Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL629 Bedensel Zararların Tazmini Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ÖYL631 Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri Zorunlu 3 0 0 3 0