Program Tanımları

Kuruluş

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği temelinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik ve İstatistik alanlarını baz alarak disiplinlerarası faaliyette bulunmak üzere 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren doktora düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hesaplamalı Bilimler alanında Doktora derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin seçimi yapılırken, Üniversitemizin öğrenci alım kriterleri gözönüne alınacaktır. Üniversitesimiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yönergesine göre; ALES, geçerli yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve giriş sınavı (yazılı ve/veya sözlü) belli bir hesaplamaya göre kullanılır. Detaylı bilgi için
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ gereğince işlemler yapılır. Detaylı bilgi için
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlilik programı; ders, yeterlik sınavı, seminer, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.(

Program Profili

Hesaplamalı Bilimler Doktora Program, sayısal ve hesaplamalı yöntemlere karşı olan ihtiyacın ve uygulama alanlarının çeşitlliliğinin arttığı bir ortamda bilgisayar bilimleri ve mühendisliği anlamında nitelikli insan gücü yetiştirmeyi baz almıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz üniversitelerde, bilişim firmalarında ve çeşitli kamu kurumlarında çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

info@bil.omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kurupelit, Samsun

Bölüm Olanakları

1) Yazılım Laboratuvarları: L19 - R19, Görüntü İşleme Laboratuvarı, Bilgisayarlı Altı Sigma Laboratuvarı

2) Donanım Laboratuvarları:
Sayısal Tasarım Lab.
Elektronik Lab.

3) Araştırma Laboratuvarları:
Siber Güvenlik ve Kriptoloji Laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69068 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
2 69069 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme kabiliyetini kazanma.
3 69059 Temel bilimleri ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde kullanarak Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme
4 69060 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5 69061 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
6 69062 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
7 69066 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 69065 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
9 69063 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
10 69067 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
11 69064 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HB701 İleri Sayısal Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB702 İleri Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB704 İleri Görüntü İşleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB706 İleri Ağ Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
HB708 Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 0
HB710 İleri Yapay Zeka Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB711 Veri Madenciliği Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB712 İleri Makine Öğrenimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB713 İleri Gömülü Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB714 İleri Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
HB717 İleri Kriptoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB722 Analog Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB723 Sayısal Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB726 İletişim Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 0
HB732 Fizyolojik Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
HB733 Anolog Entegre Devre Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB735 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB736 Derin Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 0
HB737 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
HB738 Deney Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
HB739 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
HB740 Güvenilirlik, Hazır Bulunma ve Bakım Kolaylığı Analizleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB741 İleri Kalite Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB742 Kesikli Optimizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
HB743 Üretim Sistemleri Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 0
HB745 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HB701 İleri Sayısal Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 0 3 0
HB702 İleri Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB704 İleri Görüntü İşleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB706 İleri Ağ Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
HB708 Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 0
HB710 İleri Yapay Zeka Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB711 Veri Madenciliği Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB712 İleri Makine Öğrenimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB713 İleri Gömülü Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB714 İleri Veri Tabanı Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
HB717 İleri Kriptoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB722 Analog Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB723 Sayısal Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB726 İletişim Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 0
HB732 Fizyolojik Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
HB733 Anolog Entegre Devre Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB735 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB736 Derin Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 0
HB737 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB738 Deney Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
HB739 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
HB740 Güvenilirlik, Hazır Bulunma ve Bakım Kolaylığı Analizleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB741 İleri Kalite Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
HB742 Kesikli Optimizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
HB743 Üretim Sistemleri Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 0
HB745 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5