Program Tanımları

Kuruluş

2013 yılında başvurusu yapılan programa 2013-2014 yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Akıllı Üretim Sistemleri ve Akıllı Yazılım Sistemleri olmak üzere 2 adet bilim dalı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Akıllı Sistemler Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi doğrultusunda Enstitü Kurulu ve
Üniversite Senatosunca onaylanan lisansüstü kontenjanlar ve başvuru koşulları her
yıl/yarıyıl başlarında ilan edilir. “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan öğrenci kesin
kaydını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takviminde ve ilan metninde
belirtilen tarihler arasında yaptırmak zorundadır.

Akıllı sistemler Mühendisliği öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan
itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır.
Anadilleri dışında YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından
yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Yerleştirme puanı,
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavının %20’si alınarak toplanır. Toplam puanın en
az 60 olması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara
yerleştirilir. Giriş sınavına girmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılır. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek
olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümlerine bağlıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders,
bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üretim ve Hizmet İşletmelerinde; Üretim Planlama, Kalite Kontrol, Lojistik, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Veri Analizi, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem vs. gibi birçok alanda mezunların iş bulma imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş
en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenci yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu
başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
program ile ilişiği kesilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sermin Elevli (Anabilim Dalı Başkanı)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Samsun
e-posta: sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Altı Sigma Lab., Ergonomi Lab.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69070 Temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olurlar ve bu bilgiyi akıllı sistemler kapsamında mühendislik ilişkili problemleri tanımlamak için uygulayabilirler
2 69071 En yeni yöntemleri, teknikleri ve ekipmanı kullanarak akıllı sistemlerin mühendisliği ilişkili problemleri tanımlayabilir, formülize edebilir ve çözebilirler
3 69074 Akıllı sistemlerin analizini ve tasarımını kaliteden ödün vermeden yapmak için teknikler ve araçları kullanabilirler
4 69087 Testler yapabilirler ve elde edilen sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilirler
5 69088 Teknolojinin insani, etik ve ekolojik boyutlarını dikkate alabilirler
6 69073 Tüm ortamlarda hem yazılı hem de sözlü olarak İngilizce iletişim kurabilirler
7 69072 Hayat boyu öğrenmeye yatkındırlar
8 69086 Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 0
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.54
ASM603 Yapay Zeka Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM605 İleri Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM608 Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM610 Oyun Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM611 Yapay Sinir Ağları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM612 Çizge Kuramı ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM613 Kriptografi Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM615 Sistem TasarımIVe Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM616 İleri Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM620 İleri Programlama-I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM621 İleri Programlama-II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM623 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 7.5
ASM625 Olasılık ve Rassal Süreçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM627 İnsan Faktörleri Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ASM601 Algoritmalar ve Karmaşıklık Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM602 Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.54
ASM603 Yapay Zeka Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM604 İstatistiksel Süreç Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM605 İleri Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM606 İş Yükleme ve Çizelgeleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM607 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM608 Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM609 Akıllı Üretim Sistemlerinde Seçilmiş Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM610 Oyun Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM611 Yapay Sinir Ağları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM612 Çizge Kuramı ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM613 Kriptografi Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM614 Sayısal Görüntü İşleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM615 Sistem TasarımIVe Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM616 İleri Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM617 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM618 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM619 Akıllı Yazılım Sistemlerinde Seçilmiş Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM620 İleri Programlama-I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM621 İleri Programlama-II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM622 Mühendislik Uygulamaları ve Benzetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM623 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM624 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 7.5
ASM625 Olasılık ve Rassal Süreçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ASM626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ASM627 İnsan Faktörleri Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 0