Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans eğitimi, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren de yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Aday Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıtta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar gözetilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda, daha önce alınmış derslerin tanınmasıyla ilgili olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin dördüncü bölüm, Madde-20'de belirtilen esasları gözetilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen yeterlilik koşulları esas alınmaktadır.

Program Profili

Program, Fizyoloji alanında yeterli ve güncel bilimsel teorik bilgiye ve uygulama beceresine sahip, başına ya da ekip içerisinde bilimsel bir araştırma çalışmasının planlanması ve yürütülmesinde yetkin, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen, fizyoloji ile ilgili alanlarda çalışabilecek bireyler yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adaylar devam etmek isterlerse ve kabul-kayıt koşullarını yerine yerine getirmek şartıyla Doktora programına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizyoloji yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek fizyoloji alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Seminer ve Uzmanlık alan dersi haricindeki dersler için genel olarak bir ara sınav (%40) ve bir de dönem sonu final sınavı (%60) yapılır. Anabilim Dalınca gerekli görülmesi halinde sınav sayı ve şeklinde değişiklik yapılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Öğrenci adı geçen ders ve çalışmalardan başarılı olmak zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Mehmet KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
55139/Kurupelit/Atakum/SAMSUN
Tel: 3623121919 (3894), E-mail: kayam@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda Hematoloji ve Kardiyoloji alanlarında çalışma yürütmeye yeterli alt yapı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68873 Fizyoloji alanında lisans düzeyindeki temel bilgilerini derinlemesine ve güncel bilgilerle güçlendirir.
2 68874 Fizyolojik parametrelerin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.
3 68875 Kendi temel alanında yapılacak bir çalışmanın planlanma, yürütülme, sonuçlandırma ve raporlanma aşamalarını, bireysel veya ekibin bir üyesi olarak, yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
4 68876 Kendi temel alanında ihtiyaç duyacağı bilgiye nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilir.
5 68877 Fizyoloji temel alanında sahip olduğu bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında gerek duyduğu zamanlarda kullanır.
6 68872 Kazanmış olduğu bilgi ve donanımın sağladığı özgüvenle alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VFZ601 Hücre Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ602 Sinir Sistemi Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ603 Kas Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ604 Özel Duyular Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ605 Solunum Sistemi Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ606 Boşaltım Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ607 Hematoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VFZ608 Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ609 Sindirim Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ610 Endokrin Sistem Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ611 Üreme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ612 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ613 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ614 Beden Sıvıları ve Homeostazis Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ615 Asit-Baz Dengesi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ616 Temel Hematolojik Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
VFZ617 Bağışıklık Sistemi ve Allerji Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ618 Özel Dolaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ619 Veteriner Ekg Zorunlu 2 2 0 3 6
VFZ620 Rumen Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ621 Emilim Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ622 Hormonlar ve Metabolizma Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ623 Gebelik ve Laktasyon Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ624 Termoregülasyon Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ625 Davranış Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ626 Deney Hayvanları Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ627 Hormon Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VFZ628 Fizyolojik Çalışmalarda Kullanılan Aletler ve Çalışma Prensipleri Zorunlu 1 2 0 2 6
VFZ629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VFZ601 Hücre Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ602 Sinir Sistemi Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ603 Kas Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ604 Özel Duyular Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ605 Solunum Sistemi Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ606 Boşaltım Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ607 Hematoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
VFZ608 Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ609 Sindirim Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ610 Endokrin Sistem Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ611 Üreme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ612 Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ613 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ614 Beden Sıvıları ve Homeostazis Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ615 Asit-Baz Dengesi Zorunlu 3 0 0 3 6
VFZ616 Temel Hematolojik Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
VFZ617 Bağışıklık Sistemi ve Allerji Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ618 Özel Dolaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ619 Veteriner Ekg Zorunlu 2 2 0 3 6
VFZ620 Rumen Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ621 Emilim Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ622 Hormonlar ve Metabolizma Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ623 Gebelik ve Laktasyon Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ624 Termoregülasyon Zorunlu 2 0 0 2 6
VFZ625 Davranış Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ626 Deney Hayvanları Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VFZ627 Hormon Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
VFZ628 Fizyolojik Çalışmalarda Kullanılan Aletler ve Çalışma Prensipleri Zorunlu 1 2 0 2 6
VFZ629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6