Program Tanımları

Kuruluş

Odyometri programı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Odyometri programını bitirenlere ' Odyometrist' unvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Temel Yeterlilik Puanı (TYT) ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde KBB polikliniği odyoloji kliniklerinde işitme ve denge değerlendirmesi, işitme taramaları, odyolog ve KBB hekimiyle işbirliği içerisinde elektrofizyolojik test değerlendirmesi yapabilen, işitme cihazı uygulaması ve işitme rehabilitasyon sürecinde görev alabilen, bilimsel yeniliklere açık kendini yenileyen, iletişim becerisine sahip personel yetiştirmeyi amaçlayan önlisans programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar Odyometri alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.
Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Odyoloji ünitelerinde odyolojik tetkik yapabilmekte, Doğum Klinikleri olan devlet hastanelerinde yenidoğan işitme taraması programında ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. görev alabilmektedir.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Doğumevleri, tıp merkezleri, vb), İşitme cihazı satış merkezleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yapılır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYM'ye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, İşitme Engelliler öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Odyometri Ön Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Asuman KÜÇÜKÖNER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tel: 0 362 3121919-6305
asuman.kucukoner@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz kendi odyometri laboratuvarı ve Tıp Fakültesi Odyoloji kliniğinin imkanlarından faydalanmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77669 Odyometri alanında temel düzeyde teorik bilgiye sahiptir.
2 77671 Odyometri alanında araç ve gereçlerin kullanım bilgisine sahiptir. Programı ile ilgili cihazların teknik düzeyde bakımı ve arızalarını bilir.
3 77672 Odyometri alanı ile ilgili sorunlarda ekip çalışması olarak çalışır.
4 77673 Odyometri alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
5 77674 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
6 77675 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilir.
7 77676 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır.
8 77670 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
9 77679 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
10 77684 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
11 77690 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
12 77691 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
13 77692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
14 77693 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ODY101 Anatomi Zorunlu 1 0 0 1 3
ODY103 Fizyoloji Zorunlu 1 0 0 1 3
ODY105 İşitme ve Ölçümü Zorunlu 3 4 0 5 9
ODY107 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY113 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY115 İşitme Engellilerle İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ODY102 Ses Fiziği Zorunlu 3 0 0 3 4
ODY104 İşitme Kayıpları ve Kliniğe Giriş Zorunlu 3 4 0 5 8
ODY106 Konuşma Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY112 Çocuklarla İetişim Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY114 Psikolojiye Giriş ve Gelişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SHMY-II SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODY203 Klinikte Eğitim ve Uygulama-I Zorunlu 0 12 0 6 10
ODY213 İşitme Cihazları Zorunlu 2 8 0 6 7
ODY215 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY217 Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY219 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ODY221 Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ODY-4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 5 2 0 18 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY102 İşaret Dili 2 0 0 2 3
SHMY104 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 3
SHMY106 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
SHMY108 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2 3
SHMY110 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 3
SHMY112 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2 3
SHMY114 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2 3
SHMY116 Arapça 2 0 0 2 3
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
SHMY120 Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ODY210 Odyometride İleri Test Yöntemleri 2 2 0 3 4
ODY212 Meslek Etiği 1 0 0 1 2
ODY214 Girişimcilik 2 0 0 2 3
ODY216 Objektif İşitme Testleri 2 0 0 2 3
ODY218 İlk Yardım 2 0 0 2 3
ODY220 Klinikte Eğitim ve Uygulama-II 0 12 0 6 12
ODY222 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 0 2 3
ODY224 Mesleki Saha Uygulamaları 2 32 0 18 30