Program Tanımları

Kuruluş

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ikinci olarak açılan ve ilk öğrencilerini 2014-2015 yılında kabul deden Resim Bölümü, şu anda ilk mezunlarını verme aşamasına gelmiştir.

Kazanılan Derece

Resim Bölümü öğrencileri mezun olduklarında sanatçı/ressam unvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü; "Giriş-Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjan sayısı yirmi (20) olarak belirlenmekte, iki aşamalı bir sınava tabi olup eleme ve sıralama olarak seviye tespitleri "potansiyel ve kapasite" ölçümleri gerçekleştirilerek sonuçlanmaktadır. Sıralamada ilk 20 içine giren öğrenciler doğrudan kayıt hakkı kazanırken 21. sıradan itibaren sıralanan öğrenci adayları ise "yedek" öğrenci adayı olarak kayıt yaptırmayan asıl adaylardan boşalan kontenjan sayısını tamamlamayı beklemektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki diğer geçişler Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. kayıt yaptıran öğrenciler bazı bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğini bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesive ilgili birimin resmi olarak onaylanması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki diğer geçişler Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. kayıt yaptıran öğrenciler bazı bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğini bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesive ilgili birimin resmi olarak onaylanması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Resim Bölümü alan yeterlikleri, sanatsal potansiyel ve eylemsel kapasite ölçülerek gerçekleştirilen bir yetenek sınavı ile öğrencilik hakkı kazanan öğrencilerin, öğrencilik süresince öznel kapasitelerini geliştirme odaklı müfredat içerikleri ile muhatap olduklarını, sanatsal yeterliklerini de dört yıllık eğitim süreçlerinin sonunda subjektif nitelikler biçiminde kazanımlara dönüştürmektedirler. Sanat eğitimi süresince temel tasarım, sanatsal aktarım,çözümleme ve kurgulama aşamalarını taksonomik kapsamlar dahilinde ve sanatsal kişilik geliştirimleri ile müfredat koşutluğu gözetilerek elde edilmektedir.

Program Profili

Lisans Programı olarak dört yıllık bir eğitim-öğretim sürecini 8 yarıyıllık bağımsız yarı yıllar içinde gerçekleştirilmektedir. Bölüm öğrencileri 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), 4.00'lık not sistemi uygulanmaktadır. Programda temel sanat dersleri (Temel Tasarım, Çizim ve Perspektif I ve II) dersleri koşullu dersler olup, birinciyi geçemeyen ikinci dersi alamamaktadır. Resim Bölümü'nden mezun olmak için bir staj uygulaması söz konusu değildir. Mezuniyet Proje Uygulaması ise mezun olmak için başarılması ve bitirilmesi gereken bir son sınıf dersidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Resim Anasanat Dalından mezun olan öğrenciler serbest sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi, endüstriyel üretimin gerektirdiği çeşitli tasarım ve üretim sahalarında, müze ve galerilerde çok farklı konumlarda görev alabilirler. Ayrıca lisansüstü eğitime yönelerek üniversitelerin sanat ve tasarım ile ilgili birimlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilirler.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında hem Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına alan içi olarak, üniversitemiz enstitülerinin bölümlerine alan dışı olarak başvurabilirler. Ayrıca yeterli puan ortalamasını ve koşulları sağlayan adaylar doğrudan Sanatta Yeterli Porgramına başvurabilirler. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans olarak Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıbbi Resimleme İnterdisipliner Programlara; Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programına sahiptir.
Üst derece programlarına Alan içi olarak transkript, yabancı dil ve alan yeterlik sınavları uygulanmakta; alan dışı olarak ise bu koşullara ALES ilave olmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS'yi tamamlamaları, derslerden başarılı olmaları, Koşullu dersleri başarmaları ve mezuniyet proje uygulamaları çalışmasını da bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyon huzurunda ve onayını alarak sunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyonun onayını alarak kişisel ya da karma sanatsal etkinlik gerçekleştirmeleri de ayrıca gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMÜ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ KALKANCI MAH. 55100 İLKADIM-SAMSUN
guzelsanatlar@omu.edu.tr
0 362 4450118

Bölüm Olanakları

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en gelişmiş Resim Bölümü olarak gösterilebilir. Öğretim elemanı bürosu ve atelyeler iç içedir. Gerekli donanım ve teknolojik imkanların yanı sıra, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin sağlıklı ders ve çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. Fakülte içinde sanat galerisi olduğundan sergi açma olanakları için imkanlar yeterlidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 9
GSF103 Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF105 Çizim I Zorunlu 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 9
GSF104 Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF106 Çizim II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF108 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 5
RES201 Resim Atelye I Zorunlu 4 2 0 5 8
RES203 Baskı Resim I Zorunlu 2 2 0 3 5
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
RES207 Temel Bilgisayar ve İletişim Tekniklerine Giriş Zorunlu 2 2 0 3 7


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 6
RES202 Resim Atelye II Zorunlu 4 2 0 5 8
RES204 Baskı Resim II Zorunlu 2 2 0 3 5
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
RES208 İllüstrasyon Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 6
RES301 Resim Atelye III Zorunlu 4 2 0 5 8
RES303 Duvar Resmi I Zorunlu 2 2 0 3 6
RES305 Deneysel Sanat Zorunlu 2 2 0 3 7
RES307 Sanat Ontolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3
GSS.6 Seçmeli Dersler VI SDG 0 0 0 0 6
RES302 Resim Atelye IV Zorunlu 4 2 0 5 8
RES304 Duvar Resmi II Zorunlu 2 2 0 3 6
RES306 Disiplinlerarası Sanat Zorunlu 2 2 0 3 7


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0 3
RES401 Resim Atelye V Zorunlu 4 2 0 5 8
RES403 Dijital Resim I Zorunlu 2 2 0 3 5
RES405 Dekor ve Montaj Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
RES407 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 5
RES409 Sanatsal Okuryazarlıklar Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0 3
RES402 Resim Atelye VI Zorunlu 4 2 0 5 8
RES404 Dijital Resim II Zorunlu 2 2 0 3 5
RES406 Sergi ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
RES408 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 5
RES410 Sanat Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3
GSS213 Mitoloji ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2 3
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2 3
GSS219 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2 3
GSS221 Estetik 2 0 0 2 3
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 0 2 3
GSS227 Dijital İllüstrasyon 2 0 0 2 3
GSS229 Vitray Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 2 2 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 0 2 3
GSS212 Yaratıcılık 2 0 0 2 3
GSS214 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS216 Yeni Medya 2 0 0 2 3
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
GSS220 Kültür Tarihi 2 0 0 2 3
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 0 2 3
GSS224 Görsel Algi 2 0 0 2 3
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II 2 0 0 2 3
GSS228 İletişim Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS232 Renk Teorileri 2 0 0 2 3
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 0 3 3
GSS236 Ürün Estetiği 2 0 0 2 3
GSS238 Tasarım İletişimi 2 0 0 2 3
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS319 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 2 0 0 2 3
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 2 2 0 3 3
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2 3
GSS327 Deneysel Animasyon 2 0 0 2 3
GSS329 İtalyanca I 2 0 0 2 3
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 2 2 0 3 3
GSS333 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS337 Tasarım Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS339 Batı Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 2 0 0 2 3
GSS343 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS345 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS351 Mobilya Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 2 2 0 3 3
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 0 2 3
GSS320 Sanat Yönetimi 2 0 0 2 3
GSS322 Sanat ve Çevre 2 0 0 2 3
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2 3
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 2 0 0 2 3
GSS328 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II 2 2 0 3 3
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS334 Reklam Analizi 2 0 0 2 3
GSS336 Stop Motion Animasyon 2 0 0 2 3
GSS338 Türk Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım 2 2 0 3 3
GSS344 İspanyolca II 2 0 0 2 3
GSS346 İnfografik 2 2 0 3 3
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS411 Bilgi Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS413 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 0 2 3
GSS417 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 3
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I 2 0 0 2 3
GSS421 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 3
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik 2 0 0 2 3
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS429 Sıcak Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS433 Seramik Atelye I 2 2 0 3 3
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları 2 0 0 2 3
GSS437 Tıbbi Cihaz Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS412 Tüketim Estetiği 2 0 0 2 3
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2 3
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 0 0 2 3
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II 2 2 0 3 3
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 2 2 0 3 3
GSS424 Sıcak Cam Atelye II 2 0 0 2 3
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 2 2 0 3 3
GSS428 Seramik Atelye II 2 2 0 3 3
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS432 İşletmecilik 2 0 0 2 3
GSS434 Sibernetik 2 0 0 2 3
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 2 0 0 2 3