Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.03.2013 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca alınan kararla kurulmuştur. Hâlihazırda dördü yardımcı doçent, ikisi araştırma görevlisi olmak üzere toplam altı öğretim üye ve yardımcısının görev yaptığı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına göre toplam 50 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "“Dış Ticaret ve Lojistik" alanında lisans derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak ve LYS'den ilgili puan türünden gereken puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey,
yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu
"YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI
KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya
dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz
başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında
önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim
planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem
başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını
düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan
öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan; AKTS karşılıklarının toplamı 240, kredi değerlerinin toplamları ise 168 olan 58 adet dersin tümünü başarıyla
tamamlamış olmak ve 100 (4.00) üzerinden en az 60 (2.00) ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Günümüzde teknolojik alanda meydana gelen radikal değişiklikler ve bu değişikliklerin tetiklediği küreselleşme, geleneksel iş çevresini, iş yapma usul ve yöntemlerini derinden etkilemiş ve iş yaşamında farklı bir sürecin yaşanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, küreselleşmeyle birlikte adeta ülkeler arası coğrafi ve ekonomik sınırlar ortadan kalkmış, dünya tek bir pazar haline gelmiştir. Böylesi bir gelişme, ticaretin kapsam ve niteliğini etkilemiş, ticaret yerel düzeyden çıkarak küresel ölçekte yerine getirilen bir iş haline dönüşmüştür. Küresel ticaret, işletmelerin o güne kadar karşı karşıya olmadıkları yeni riskleri, belirsizlikleri ve sofistike sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmek adına tedarik ve üretim noktalarını dünya üzerindeki farklı lokasyonlara konumlandırmaları ve yine hizmet edilen pazarların farklı coğrafyalarda yer alıyor olması, işletmelerin tedarik ve dağıtım konularında üstesinden gelmeleri gereken, yüksek maliyetli, karmaşık ve çözümü uzmanlık gerektiren lojistik problemlerin doğmasına neden olmuştur.

Uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin temel koşullarından biri olan güçlü bir lojistik sektörünün varlığı, ülkelerin ekonomik gelişmişlik ve kalkınmaları için kritik konulardan biri haline gelmiştir. Gerek uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında üstlenmiş olduğu rol, gerek işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için kullanabilecekleri bir araç olması ve gerekse de emek yoğun bir sektör olması dolayısıyla Türkiye gibi genç ve istihdam edilmeyi bekleyen nüfusun yüksek olduğu ülkeler için bir istihdam kapısı yaratması, lojistiğin önemini arttıran temel nedenler arasında yer almaktadır. Günümüzde, her ne kadar üzerinde henüz ortak bir fikir birliğine varılmamış olsa da, “rekabet işletmelerin sahip oldukları tedarik zincirleri ve lojistik ağları temelinde yaşanmaya başlamıştır” söyleminin pek çok araştırmacı ve işadamı tarafından sıkça dillendirilmeye başlandığı görülmektedir. Tüm bu gelişmeler uluslararası ticaretin ve bu bağlamda lojistiğin artan önemine ve neden lojistiğin geleceğin sektörlerinden biri olarak kabul edildiğine ilişkin de bazı ipuçları vermektedir.

Yukarıda bahsedilen öneme binaen, bölümümüzün temel amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek, kamu ve özel sektörde uluslararası ticaret ve lojistik konularında uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek, teori kadar uygulamaya hakim, bunun yanı sıra denetim alanında da yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik konuları başta olmak üzere işletme, iktisat, finans, vergi, matematik, istatistik, sayısal yöntemler, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve pazarlama alanlarındaki uygulamalar konusunda temel bilgileri ve son gelişmeleri aktaracak; öğrencilere muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandıracak ve bu yolla doğru kararlar alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip eden bireyler yetiştirilmesine imkân verecek bir öğretim programı hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrencilerin mesleki ilişkilerini iyi derecede sürdürülebilecekleri en az bir yabancı dile hâkim olmaları amacıyla, eğitim öğretim yılları içerisinde verilecek temel yabancı dil ve mesleki yabancı dersleriyle öğrencilerimiz dil öğrenimlerini tüm eğitim-öğretim süreleri boyunca devam ettirilebileceklerdir.

Üç tarafı denizlerle çevrili, kuzey-güney, doğu-batı yönlü ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Türkiye ve Karadeniz Bölgesi’nin en gelişmiş şehri olan Samsun ilinin sahip olduğu ticaret hacmi, potansiyeli ve lojistik alt yapısı da dikkate alındığında, bölümümüz gerek uzman işgücünün yetiştirilmesi gerek ortaya koyacağı akademik çalışmalar ve sektöre yönelik hazırlayacağı projelerle ülkemize ve ilimize katkı yapmayı, uluslararası ticaret ve lojistik konularında rakipsiz tek bölüm olmayı hedeflemiş ve bu doğrultuda faaliyetlerine başlamıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Mezunlarının İş Olanakları

• Tüm İİBF bölümleri mezunlarının sahip olduğu iş olanakları
• Eximbank
• Bankaların kambiyo birimleri
• İhracatçı birlikleri ve üye kuruluşları
• Serbest bölgeler
• Gümrük müsteşarlığı
• Dış ticaret sermaye şirketleri
• Limanlar
• Havayolu yolcu ve kargo şirketleri
• Özel kuruluşlarının ihracat-ithalat birimleri,
• Gümrük, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları
• Lojistik Üsler
• Lojistik Hizmet Sağlayıcılar vb.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve
yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili
alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilme imkanlarına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Final sınavından başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavına girme hakkı bulunmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Kat 3, 55139, Kurupelit Kampüsü/SAMSUN. Bölüm Sekreteri Ertan TORUN, Tel: 0362 312 1919 -6010. Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Ahmet Serhat ULUDAĞ, Tel: 0362 312 1919-6262. e-posta: iibf@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının toplam alanı 15.000 m2’dir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programının faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için fakültemizin fiziki imkanları yeterli düzeydedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında 48 kişi kapasiteli ve toplam 78 m2’lik alana sahip (48 adet bilgisayar kapasiteli) 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.Yine fakültemizde, bir internet salonu (40 bilgisayar kapasiteli) ve bir tane de okuma salonu vardır. Bilgisayar laboratuarı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar dersi eğitimi almaları için kullanılmaktadır. İnternet salonu ise öğrencilerin ders dışındaki zamanlarında araştırma yapma ve bilgisayarla ilgili diğer ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla tahsis edilmiştir. Okuma salonu yine öğrencilerin ders çalışmalarında kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Fakültede ikinci öğretim de bulunduğundan hem internet salonu hem de okuma salonu görevli part-time öğrenciler tarafından gün boyu ve ikinci öğretim saatlerinde öğrencilerin kullanıma açık tutulmaktadır. Fakültemizde alana yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca,
futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
UTL113 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL109 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL111 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL107 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 5
TBMAT107 Matematik I Ortak 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
UTL112 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL114 Güncel Okumalar Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL110 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL108 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 5
TBMAT108 Matematik II Ortak 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL221 Dış ticaret İşlemleri I Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL203 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL211 İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL217 İşletme Finanmanı I Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL219 Lojistik Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL209 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL207 Üretim İşlemler Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL224 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL222 Dış Ticaret İşlemleri II Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL212 İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL218 İşletme Finansmanı II Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL220 Lojistik Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL210 Makro İktisat Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL208 Üretim İşlemler Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL351 Depo Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
UTL303 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 0 0 3 5
UTLSEÇ-V Seçmeli Dersler V SDG 3 0 0 3 8
UTL353 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL309 Yöneylem Araştırması-I Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL304 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 0 0 3 5
UTL344 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
UTLSEÇ-VI Seçmeli Dersler VI SDG 3 0 0 3 8
UTL308 Taşımacılık ve Gümrük Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
UTL310 Yöneylem Araştırması-II Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL407 E-Ticaret ve E-Lojistik Zorunlu 3 0 0 3 6
UTLSEÇ-VII Seçmeli Dersler VII SDG 3 0 0 3 12
UTL403 Stok Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
UTL405 Uluslararsı İşletmecilik ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL404 Liman ve Terminal Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
UTLSEÇ-VIII Seçmeli Dersler VIII SDG 3 0 0 3 12
UTL440 Tesis Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
UTL402 Uluslararası Finans Zorunlu 3 0 0 3 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL311 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL313 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL317 Modern Üretim Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL321 İcra İflas Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL325 Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL327 Ulaştırma İşlemleri ve Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL329 Kalite Yönetimi ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL331 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL333 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL341 Finansal Kurumlar Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL343 Deniz Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL361 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL363 Finans Matematiği Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL365 Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL367 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL369 İleri İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL371 Diş Ticaret Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL318 Üretim Kaynakları Planlama ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL320 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL328 Sigorta Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL330 Lojistik Sektörü ve Ekolojik Denge Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL334 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL336 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL338 Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL340 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL342 Finans Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL350 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL352 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL354 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL356 AB Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL358 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL360 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL370 İleri İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL372 Dış Ticaret Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL409 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL411 İleri Finansman Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL413 Taşımacılık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL415 Suyolu Taşımacılığı Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL417 Havayolu Taşımacılığı Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL419 İthalat ve İhracat Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL421 Filo Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL423 Kurumsal Kaynak Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL425 Milletlerarası Hukuk Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL429 Sigorta ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL441 Yatırım Projeleri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL443 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL445 Yönetim muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL447 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL449 Uluslararası İktisadi İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL451 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL453 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL455 Satış ve satış Geliştirme Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL497 İşyerinde Eğitim Zorunlu 1 4 0 3 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UTL410 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL412 İleri Finasal Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL414 Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL416 Demiryolu Taşımacılığı Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL418 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL420 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL424 Tersine Lojistik Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL436 İş Hayatında Dış Ticaret ve Lojistik Uygulamalar Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL450 Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL452 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL454 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL456 Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL458 Çevre Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL460 Proje Döngüsü ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL462 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL464 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL466 Endüstriyel Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL468 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL470 Dış Ticarette Vergilendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
UTL498 İşyerinde Eğitim Zorunlu 1 4 0 3 12