Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 20.09.1999 tarihli kararı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir.
Yüksek Öğretim Kurulunun 19.10.2000 tarihli yazısı ile Çarşamba Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve 22.02.2001 tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır. Yüksekokulumuzun açılması Üniversitemiz Senatosunun 20.09.1999 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olup, 12.06.2000 tarih ve B.30.2.ODM.0.70.00/076-3304-11309 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına açılması teklif edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.10.2000 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.02-2207 sayılı yazısı ile söz konusu teklifin uygun olduğuna karar verilmiştir. 11.04.2000 tarihinde Yüksekokulumuza ilk kez Müdür ataması yapılarak resmen açılmıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren METEB Projesi kapsamında Yüksekokulumuza öğrenci alınmaya (II.Öğretim) başlanmıştır.

Yüksekokulumuz halen Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Muhasebe ve Vergi Bölümü, Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ve Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Bölümü olmak üzere 5 bölüm ve bu bölümlere bağlı Bilgisayar Programcılığı (I. Öğretim), Bilgisayar Programcılığı (II. Öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (I.Öğretim ), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (II. Öğretim ) Bankacılık ve Sigortacılık Programı (I. Öğretim), Bankacılık ve Sigortacılık Programı (II. Öğretim) ile Çağrı Merkezi Hizmetleri (I. Öğretim) Hukuk Bölümü Sosyal Güvenlik Programı (I. Öğretim) Sosyal Güvenlik Programı (I. Öğretim) olmak üzere toplam 1484 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Güvenlik Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sosyal Güvenlik alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk öğrenciler, SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMINA Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavında (YGS) başarılı olanların YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sosyal Güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Sosyal Güvenlik Programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak , Sosyal Güvenlik Uygulamaları, İş Hukuku Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sigorta alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik farklı alanlarını anlama, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Sosyal Güvenlik önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 7-Sağlık ve Refah
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 7, Alt Categorisi: 76 - Mesleki Ağırlıklı Önlisans Derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 76 - Sosyal işler ve Danışmanlık
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tüm dünyada sosyal güvenliğin öneminin artması sebebiyle mezunlarımız istihdamda herhangi bir sorunla karşılaşmadan özel ve kamu sektöründe kolayca istihdam şansı bulmaktadırlar. Sosyal Güvenlik sektörünün küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkânları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği, Pazarlama ve Yönetim gibi pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, Kamu sektörünün yanında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmaların sosyal güvenlik departmanında istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, SOSYAL HİZMET bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası M.Y.O ÇARŞAMBA/SAMSUN
Tel Santral:834 01 79-pbx Fax:834 27 99 e-mail: cmyo@omu.edu.tr
Program Başkanı
Dr.Evren ERGÜN

Bölüm Olanakları

Sosyal Güvenlik Programında eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 15 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 2 amfi, 1 Simülasyon Odası 40 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 3 bilgisayar laboratuvarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76994 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme
2 76995 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme.
3 77726 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme
4 76997 Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma
5 77727 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olPY 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında bilgileri özümseyebilmek
6 76998 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme
7 77725 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
8 76999 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme
9 77000 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP101 Sosyal Politikaya Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
SGP103 Genel İşletme Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP105 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 1 0 4 5
SGP107 Mikro İktisat Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP111 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP-SEÇ Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP102 Sosyal Güvenliğe Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP104 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 1 0 4 4
SGP106 Makro Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP108 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP-SEÇII Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SGP201 Paket Programlar Zorunlu 3 1 0 4 4
SGP203 Sosyal Güvenlik Hukuku I Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP205 İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP207 Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP209 Sigortacılık Zorunlu 3 0 0 3 3
SGP211 Sigorta Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP213 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP-SEÇIII Seçmeli DerslerIII SDG 0 0 0 0 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SGP202 Sosyal Güvenlik Hukuku II Zorunlu 2 0 0 2 4
SGP204 İş Hukuku Uygulamaları Zorunlu 1 1 0 2 4
SGP206 İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 2
SGP208 Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP210 Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 3
SGP212 Sigorta Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 3
SGP214 Sgk Veri Girşi Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
SGP-SEÇIV Seçmeli DersIV SDG 0 0 0 0 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SGP113 Ofis Programları I 2 0 0 2 4
SGP115 İletişim 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SGP110 Ofis Programları II 2 0 0 2 4
SGP112 Ticari Matematik 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SGP215 Mali Tablolar Analizi 3 0 0 3 4
SGP217 Vergi Hukuku 2 0 0 2 2
SGP219 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SGP216 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 3
SGP218 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 2
SGP220 Muhasebe Denetimi 2 1 0 3 3