Program Tanımları

Kuruluş

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü programı olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Program eğitim-öğretim faaliyetlerine 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi, güz yarıyılında başlamıştır.
Bu program için öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İletişim Meslek Liselerinin İletişim bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da diğer liselerden mezun olanlar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programa, isteklerine ve merkezi yerleştirme puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

Program Profili

Günümüzde kurumlar ürettiği ürün ve hizmetleri tanıtmak, pazarlamak, pazardaki paylarını yükseltmek amacıyla çağdaş iletişim tekniklerine ve bu teknikleri kullanıp sürdürebilecek kaliteli bireylere ihtiyaç duymaktadır. Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek, bilimsel bilgiye dayalı, nitelikli mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, mesleki etik duygusuna sahip, değişimleri ve gelişmeleri takip eden kaliteli gençleri yetiştirmeyi amaçlamakta, bu düzeyde bir eğitim profili sunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları özellikle, özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarında halkla ilişkiler elemanı olarak çalışabilirler. Bu bölümün mezunları için sektör sınırlaması yoktur; bütün sektörlerde halkla ilişkiler birimi mevcuttur. Verilen eğitim, bütün sektörleri kapsamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üst Kademeye Geçiş
Bölümü başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından her yıl yapılan “Dikey Geçiş Sınavı” ile ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerine geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz açık öğretim fakültesinden de eğitimlerini tamamlayabilirler.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Mezunu Öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı’nda Seçebileceği Lisans Bölümleri:
• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İletişim
• İletişim Bilimleri
• İletişim Sanatları
• İletişim Tasarımı
• İletişim ve Tasarım
• Reklam Tasarımı ve İletişim
• Reklamcılık
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Samsun Meslek Yüksekokulu'nda Güz Dönemi ve Bahar dönemi olmak üzere iki ders dönemi içerisinde Vize, Final ve Bütünleme sınavları uygulanmaktadır. Öğrencilerin vize sınav notlarının %40'ı, final sınav notlarının %60'ı hesaplanarak geçme notu, "Çan Eğrisi" sistemi ile belirlenmektedir. Öğrencilerin dersi geçebilmeleri için, final ve Bütünleme sınav notlarının 50'nin altında olmaması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilerimiz 30 iş günü stajlarını da tamamladıktan sonra mezuniyet hakkına sahip olur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı ve Uzaktan Eğitim Medya ve İletişim Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Aybike Tuba ÖZDEN
e-mail: aybike.ozden@omu.edu.tr Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun Meslek Yüksekokulu. Tel: 03623121919/4730

Bölüm Olanakları

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilere Halkla İlişkiler alanında nitelikli bir eleman olarak yetişebilmeleri ve bu alana dair gerek teorik gerekse pratik tüm bilgileri edinebilmeleri için gereken eğitimi sunmaktadır. Programda öğrencilerin alanları ile ilgili uygulamalar yapabilecekleri dersler de, teorik bilgi elde edebilecekleri dersler de mevcuttur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, öğrencilerin medyayı ve tüm kurum ve kuruluşları kapsayan mesleki bilgileri elde etme imkanına sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76473  Halkla ilişkiler alanındaki temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişleri, halkla ilişkiler uygulama alanları ile ilgili tüm bilgileri kavrar.
2 76474  Medya kavramını, tarihi gelişimini, etik değerlerini, medya ile ilişkileri, medya alanındaki yeni gelişmeleri kavrar.
3 76475  Reklamcılık kavramları, reklam alanındaki gelişmeler, reklam yapım teknikleri ve reklamın medyada planlanması konusunda bilgi kazanır.
4 76492  Türk İnkılap Tarihini kavrar
5 76476 Medya ve iletişimle ilgili hukuk kurallarını ve bu alandaki sorunları anlayabilme ve yorumlama becerisi kazanarak medya ve iletişim ürünlerini eleştirel bir gözle değerlendirebilir.
6 76477 Kurumiçi personele, işletme ve pazarlama çevresine yönelik tanıma, tanıtma ve iletişim faaliyetlerini yürütme becerisi kazanır.
7 76478 Sponsorluk, Sosyal sorumluluk, kamuoyu araştırmaları, imaj yönetimi, siyasal iletişim, propoganda, lobicilik gibi kavram ve faaliyetleri öğrenerek bunları kurumda uygulayabilme becerisi kazanır.
8 76539 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye7ürüne dönüştürülmesinde risk ve sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
9 77041 İşletmenin temel işlevlerini, işletme içi birimleri, toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer işletmelerle ilişkilerini, kalite yönetim sistemlerini, insan kaynaklarını ve müşteri ilişkilerini öğrenir.
10 77042 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri ve uygulama yöntemlerini öğrenir
11 76493 Temel ingilizce kavramlarını öğrenir ve bir yabancı dili (ingilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletrişim kurar.
12 76494 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
13 76495 Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve ve güzel kullanma becerisi, etkili iletişim kurma, düzgün diksiyon kullanma, etkili ve başarılı şekilde sunum yapabilme yetkinliğini kazanır.
14 76496 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket ederek araştırmaları planlar ve yürütür.
15 76497 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
HIT101 İletişime Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
HIT103 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar Zorunlu 3 0 0 3 5
HIT107 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 4
HIT109 Reklama Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
SEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
HIT102 Halkla İlişkilerde Planlama ve Uygulama Zorunlu 2 1 0 3 4
HIT104 Kurumsal Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 2 2
HIT106 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
HIT108 Pazarlama İletişimi Zorunlu 2 0 0 2 3
HIT118 Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 2 1 0 3 4
SEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 8
STAJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HIT201 Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 4
HIT203 Medya İle İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 4
HIT205 İmaj Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
HIT207 Metin Yazarlığı Zorunlu 2 1 0 3 5
HIT211 Siyasal İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
HIT213 İletişim Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
SEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 7


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HIT113 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 0 3 3
HIT115 Etkili İletişim ve Beden Dili 2 0 0 2 3
HIT117 Sosyoloji 2 0 0 2 3
HİT119 İletişim Tarihi 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HIT110 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2 0 0 2 4
HIT112 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HIT215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
HIT217 Diksiyon 2 0 0 2 4
HIT219 Medya Okur Yazarlığı 2 0 0 2 3
HIT221 Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HIT202 Kurum İçi Halkla İlişkiler 2 0 0 2 4
HIT204 Yeni İletişim Teknolojisi ve Halkla İlişkiler 3 0 0 3 4
HIT206 Medya Planlama 2 0 0 2 3
HIT210 Yönlendirilmiş Çalışmalar 3 1 0 4 4
HIT212 Kamuoyu Araştırmaları 3 0 0 3 4
HIT214 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
HIT218 Etkili Sunum ve Röportaj Teknikleri 2 0 0 2 4
HIT224 Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü 2 0 0 2 4