Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılan kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan adaylar Fizik Öğretmeni unvanı kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, fizik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin fizik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Fizik öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Fizik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Fizik alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 153 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Önder KABADAYI

Adres:
OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Atakum Samsun

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 1 profesör ve 4 doçent görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77267 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 77301 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 77302 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 77303 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 77304 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 77305 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 77306 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 77307 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 77308 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 77309 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 77310 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 77311 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 77312 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 77313 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 77314 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 77315 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 77316 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
FZAE101 Mekanik 1 Zorunlu 3 0 0 3 3
FZAE103 Mekanik Laboratuarı I Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE105 Genel Matematik I Zorunlu 2 0 0 2 3
FZO101 Fizik I Zorunlu 4 2 0 5 10
FZO103 Fizik I Lab (Mek.) Zorunlu 0 2 0 1 5
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
FZAE102 Mekanik II Zorunlu 3 0 0 3 4
FZAE104 Mekanik Laboratuarı II Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE106 Genel Matematik II Zorunlu 2 0 0 2 4
FZAE108 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
FZO102 Fizik II Zorunlu 4 2 0 5 10
FZO104 Fizik II Lab. (Elk.) Zorunlu 0 2 0 1 5
TBKİM104 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT211 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT213 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
FMAT209 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 0 3 5
FZAE ALAN EĞİTİMİ Seçmeli SDG 0 0 0 0 24
FZAE201 Fizik Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
FZAE203 Elektrik I Zorunlu 2 0 0 2 2
FZAE205 Elektrik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE207 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 0 0 2 3
FZAE209 Termodinamik Zorunlu 2 0 0 2 3
FZO201 Titreşim ve Dalgalar Zorunlu 3 0 0 3 6
FZO203 Titreşim ve Dalgalar Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
FZO205 Elektronik I Zorunlu 4 0 0 4 6
FZO207 Elektronik I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT210 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGT216 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
FMAT206 Lineer Cebir Zorunlu 4 0 0 4 5
FMAT208 Analitik Geometri Zorunlu 4 0 0 4 5
FZAE202 Fizik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
FZAE204 Elektrik II Zorunlu 2 0 0 2 2
FZAE206 Elektrik Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE210 Optik Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE212 Astronomi Zorunlu 2 0 0 2 2
FZO202 Modern Fizik Zorunlu 4 0 0 4 6
FZO204 Modern Fizik Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
SEÇMELİ-I Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT309 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT315 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
FZAE301 Fizik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
FZAE303 Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uyg. I Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE305 Titreşimler ve Dalgalar Zorunlu 3 0 0 3 3
FZAE307 Titreşimler ve Dalgalar Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE309 Modern Fizik Zorunlu 2 0 0 2 2
FZO301 Kuantum Mekaniği I Zorunlu 4 0 0 4 5
FZO303 İstatistik Fizik Zorunlu 4 0 0 4 5
FZO305 Fizikte Matematik Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
FZO307 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 3
SEÇMELİ-II Seçmeli II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT308 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT310 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
FZAE302 Fizik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 4
FZAE304 Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uyg. II Zorunlu 0 2 0 1 2
FZAE306 Kuantum Fiziği Zorunlu 2 0 0 2 2
FZAE308 Elektronik Zorunlu 3 0 0 3 3
FZAE310 Elektronik Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 2
FZO302 Kuantum Mekaniği II Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO304 Klasik Mekanik Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO306 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
SEÇMELİ-III Seçmeli III SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 15
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT407 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 5
EGT411 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
FZAE401 Atom Fiziği Zorunlu 2 0 0 2 2
FZAE403 Nükleer Fizik Zorunlu 2 0 0 2 2
FZO401 Katıhal Fiziği I Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO403 Atom ve Moleküler Fiziği I Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO405 Elektromanyetik Teori Zorunlu 4 2 0 5 7


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 14
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT410 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
EGT412 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 5
FZAE402 Katıhal Fiziği Zorunlu 2 0 0 2 2
FZO402 Katıhal Fiziği II Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO404 Nükleer Fizik Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO408 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FZAE001 Fizik Ders Kitabı İncelemesi 2 0 0 2 4
FZAE002 Fizik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
FZAE003 Fizikte Matematiksel Yöntemler 2 0 0 2 4
FZAE004 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2 0 0 2 4
FZAE005 Fizikte Temel Kavramlar ve Öğretimi 2 0 0 2 4
FZAE006 Fizikte Kavram Yanılgıları 2 0 0 2 4
FZAE007 Fizik Öğretiminde Drama 2 0 0 2 4
FZAE008 Fizik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
FZAE009 Fizikte Sosyobilimsel Kanunlar 2 0 0 2 4
FZAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
FZAE011 Temel Robotik Uygulamalar 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FZO212 Optik 2 0 0 2 3
FZO214 Astronomi 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FZO311 Biyofizik 2 0 0 2 2
FZO313 Bilgisayar Programlama I 2 2 0 3 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FZO312 Bilim Tarihi 2 0 0 2 2
FZO314 Bilgisayar Programlama II 2 2 0 3 2