Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılan kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan adaylar Fizik Öğretmeni unvanı kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, fizik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin fizik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Fizik öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Fizik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Fizik alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 153 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Önder KABADAYI

Adres:
OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Atakum Samsun

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 1 profesör ve 4 doçent görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69552 Genel veya mesleki lisans programı kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarındaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2 69586 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 69587 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
4 69588 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5 69589 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
6 69590 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7 69591 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 69592 Lisans programı yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek.
9 69593 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
10 69594 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ve Fizik Eğitimi Alanlarında ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
11 69595 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek.
12 69596 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
13 69597 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
14 69598 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15 69599 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
16 69600 Fizik ve Fizik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
17 69601 Demokrasi, insan hakları toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 7
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
FZO101 Fizik I Zorunlu 4 2 0 5 0
FZO103 Fizik I Lab (Mek.) Zorunlu 0 2 0 1 0
TBKİM103 Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3 4
FZAE105 Genel Matematik I Ortak 2 0 0 2 0
TBMAT103 Matematik I Ortak 4 0 0 4 5
FZAE101 Mekanik 1 Ortak 3 0 0 3 0
FZAE103 Mekanik Laboratuarı I Zorunlu 0 2 0 1 0
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FZO102 Fizik II Zorunlu 4 2 0 5 0
FZO104 Fizik II Lab. (Elk.) Zorunlu 0 2 0 1 0
FZAE108 Genel Kimya Ortak 2 0 0 2 0
TBKİM104 Genel Kimya II Ortak 3 0 0 3 4
FZAE106 Genel Matematik II Zorunlu 2 0 0 2 0
FZAE102 Matematik II Ortak 3 0 0 3 0
TBMAT104 Matematik II Ortak 4 0 0 4 5
FZAE104 Mekanik Laboratuarı II Zorunlu 0 2 0 1 0
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FZAE207 Diferansiyel Denklemler Ortak 2 0 0 2 0
FMAT209 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 0 3 0
EGT213 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
FZAE203 Elektrik I Ortak 2 0 0 2 0
FZAE205 Elektrik Laboratuvarı I Ortak 0 2 0 1 0
FZO205 Elektronik I Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO207 Elektronik I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
FZAE201 Fizik Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT211 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
FZAE209 Termodinamik Ortak 2 0 0 2 0
FZO201 Titreşim ve Dalgalar Zorunlu 3 0 0 3 0
FZO203 Titreşim ve Dalgalar Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FMAT208 Analitik Geometri Zorunlu 4 0 0 4 0
FZAE212 Astronomi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT216 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FZAE204 Elektrik II Ortak 2 0 0 2 0
FZAE206 Elektrik Laboratuvarı II Ortak 0 2 0 1 0
FZAE202 Fizik Öğretim Programları Ortak 2 0 0 2 0
FMAT206 Lineer Cebir Zorunlu 4 0 0 4 0
FZO202 Modern Fizik Zorunlu 4 0 0 4 0
FZO204 Modern Fizik Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
FZAE210 Optik Laboratuvarı Ortak 0 2 0 1 0
SEÇMELİ-I Seçmeli I SDG 2 0 0 2 0
EGT210 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
FZAE301 Fizik Öğretimi I Ortak 3 0 0 3 0
FZAE303 Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uyg. I Ortak 0 2 0 1 0
FZO305 Fizikte Matematik Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
FZO303 İstatistik Fizik Zorunlu 4 0 0 4 5
FZO301 Kuantum Mekaniği I Zorunlu 4 0 0 4 0
FZAE309 Modern Fizik Ortak 2 0 0 2 0
EGT309 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
FZO307 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 0
EGT315 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SEÇMELİ-II Seçmeli II SDG 2 0 0 2 0
FZAE305 Titreşimler ve Dalgalar Ortak 3 0 0 3 0
FZAE307 Titreşimler ve Dalgalar Laboratuvarı Ortak 0 2 0 1 0
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
FZAE308 Elektronik Ortak 3 0 0 3 0
FZAE310 Elektronik Laboratuvarı Ortak 0 2 0 1 0
FZAE302 Fizik Öğretimi II Ortak 3 0 0 3 0
FZAE304 Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uyg. II Ortak 0 2 0 1 0
FZO304 Klasik Mekanik Zorunlu 4 0 0 4 7
FZAE306 Kuantum Fiziği Ortak 2 0 0 2 0
FZO302 Kuantum Mekaniği II Zorunlu 4 0 0 4 0
FZO306 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 0
EGT308 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 0
SEÇMELİ-III Seçmeli III SDG 2 0 0 2 0
EGT310 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FZAE401 Atom Fiziği Ortak 2 0 0 2 0
FZO403 Atom ve Moleküler Fiziği I Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO405 Elektromanyetik Teori Zorunlu 4 2 0 5 7
FZO401 Katıhal Fiziği I Zorunlu 4 0 0 4 7
FZAE403 Nükleer Fizik Ortak 2 0 0 2 0
EGT407 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 0
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGT411 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FZO408 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 0
FZAE402 Katıhal Fiziği Ortak 2 0 0 2 0
FZO402 Katıhal Fiziği II Zorunlu 4 0 0 4 7
FZO404 Nükleer Fizik Zorunlu 4 0 0 4 0
EGT410 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
EGT412 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FZO212 Optik Zorunlu 2 0 0 2 0
FZO214 Astronomi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FZO313 Bilgisayar Programlama I Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FZO312 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
FZO314 Bilgisayar Programlama II Zorunlu 2 2 0 3 0