Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılan kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler program sonunda Lisans derecesiyle Matematik Öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak
2. Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, matematik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin matematik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda matematik öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Matematik alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Matematik Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve 156 kredi toplaması ve dört üzerinden en az iki (2.00/4.00) genel başarı ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ali Eraslan
Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Atakum Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77286 Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
2 77287 Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
3 77288 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
4 77289 Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
5 77290 Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
6 77291 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
7 77292 Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
8 77293 Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
9 77294 Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
10 77295 Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
11 77296 Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
12 77297 Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
13 77298 Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
14 77299 Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
15 77300 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE101 Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 4
MÖAE103 Soyut Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 4
MTO101 Analiz I Zorunlu 4 2 0 5 8
MTO103 Lineer Cebir I Zorunlu 3 2 0 4 6
MTO105 Soyut Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE102 Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE104 Soyut Matematik II Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE106 Öklid Geometrisi Zorunlu 2 0 0 2 3
MTO102 Analiz II Zorunlu 4 2 0 5 8
MTO104 Lineer Cebir II Zorunlu 3 2 0 4 6
MTO106 Soyut Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE AE SEÇMELİ (Matematik) SDG 2 0 0 2 24
MÖAE203 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE205 Lineer Cebir I Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE207 Analitik Geometri I Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE209 Analiz III Zorunlu 3 0 0 3 4
MTO201 Analiz III Zorunlu 4 2 0 5 8
MTO203 Analitik Geometri I Zorunlu 2 2 0 3 5
MTO205 Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 2 2 0 3 5
MTO207 Olasılık ve İstatistik I Zorunlu 2 2 0 3 3
TBFİZ105 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM208 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
MÖAE204 Lise Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE206 Lineer Cebir II Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE208 Analitik Geometri II Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE210 Algoritma ve Programlama Zorunlu 2 0 0 2 4
MTO202 Analiz IV Zorunlu 4 2 0 5 9
MTO204 Analitik Geometri II Zorunlu 2 2 0 3 5
MTO206 Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 2 2 0 3 5
MTO208 Olasılık ve İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3 3
TBFİZ106 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE303 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
MÖAE305 Olasılık Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE307 Matematikte Problem Çözme Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE309 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 3
MTO303 Diferansiyel Geometri I Zorunlu 3 2 0 4 6
MTO305 Topolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
MTO307 Cebir-I Zorunlu 4 2 0 5 7
MTO309 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 4
MTO-A1 Seçmeli I SDG 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
MÖAE304 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 4
MÖAE306 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE308 Matematiksel Modelleme Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE310 Cebire Giriş Zorunlu 3 0 0 3 3
MTO304 Diferansiyel Geometri II Zorunlu 3 2 0 4 6
MTO306 Kompleks Fonksiyon Teorisine Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
MTO308 Cebir-II Zorunlu 4 2 0 5 7
MTO310 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 4
MTO-A2 Seçmeli II SDG 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM405 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
MÖAE403 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE405 Cebir Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 10
MTO401 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 9
MTO403 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
MTO405 Bilgisayar Destekli Mat. Eğt. Zorunlu 2 2 0 3 6
MTO-A3 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM404 Rehberlik Zorunlu 2 2 0 3 8
MÖAE404 Geometri Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE406 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 13
MTO402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
MTO404 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 8
MTO406 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
MTO-A4 Seçmeli IV SDG 3 0 0 3 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
MTAE001 Diferansiyel Geometri 2 0 0 2 4
MTAE002 Dönüşümler ve Geometri 2 0 0 2 4
MTAE003 Genel Topoloji 2 0 0 2 4
MTAE004 Komplex Analiz 2 0 0 2 4
MTAE005 Matematik Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2 4
MTAE006 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 0 0 2 4
MTAE007 Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 4
MTAE008 Matematik Öğretiminde Drama 2 0 0 2 4
MTAE009 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
MTAE010 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
MTAE011 Numerik Analiz 2 0 0 2 4
MTAE012 Sayılar Teorisi 2 0 0 2 4
MTAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO311 Matrisler Teorisi 3 0 0 3 3
MTO313 Vektörel Analiz 3 0 0 3 3
MTO315 Değişmeli Cebir 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO312 Dönüşümler ve Geometri 3 0 0 3 4
MTO314 Projektif Geometri 3 0 0 3 4
MTO316 İleri Lineer Cebir 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO409 Matematik Tarihi 2 0 0 2 3
MTO411 Hareket Geometri 2 0 0 2 3
MTO413 Topoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MTO408 Modül Teori 3 0 0 3 4
MTO410 Numerik Analiz 3 0 0 3 4
MTO412 Lise Matematik Ders Kitabı İncelemesi 3 0 0 3 4