Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılan kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler program sonunda Lisans derecesiyle Matematik Öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak
2. Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) veya dengi sınavlardan yeterli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalı ve en 2.00 GNO'ya sahip olmalıdır.

Program Profili

Bu program kayıt olan öğrencilere, matematik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin matematik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak üzere yapılandırılmıştır. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrenciler MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda matematik öğretmenliği yapabilir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri ve Matematik alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için başvuru yaptıkları enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Matematik Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve 156 kredi toplaması ve dört üzerinden en az iki (2.00/4.00) genel başarı ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Hamza ÇALIŞICI

Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü-Atakum Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69571 Matematik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri değerlendirebilir, karmaşık problem ve konuları analiz edebilir ve tartışabilir.
2 69572 Bilimi toplumun ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak takdir eder.
3 69573 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
4 69574 Matematik kullanımını gerektiren konularda verileri anlamlandırabilir, eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, net bir şekilde yazılı ve sözlü biçimde sunabilir.
5 69575 Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu bu teknolojileri öğretim ortamında etkin bir şekilde kullanarak gösterebilir.
6 69576 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerinin ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin uygulayabilir.
7 69577 Etkin bir öğretim planı (kısa ve uzun vadeli) hazırlama becerisine sahiptir.
8 69578 Öğrencilere sınıfta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sağlayabilir, öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünü arttırabilir ve öğrencilere dönüt verebilir.
9 69579 Hayat boyu öğrenme kariyer gelişimi için temel sağlayacak ietişim, problem çözme ve analitik düşünme becerileri gösterir.
10 69580 Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
11 69581 Matematik ve Matematik Eğitimi Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
12 69582 Matematik Öğretim Programı standartlarını bilir ve bunlara uygun bir öğretim programı gerçekleştirebilir.
13 69583 Kendi uygulamaları üzerine öz-değerlendirme yapabilir ve öğretme becerilerini eleştirel bir şekilde analiz edebilir.
14 69584 Uygulamada karşılaşılan öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
15 69585 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

MÖAE AE SEÇMELİ (Matematik) SDG 2 0 0 2 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO101 Analiz I Zorunlu 4 2 0 5 8
MÖAE101 Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
MTO103 Lineer Cebir I Zorunlu 3 2 0 4 6
MTO105 Soyut Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
MÖAE103 Soyut Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÖAE102 Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 5
MTO102 Analiz II Zorunlu 4 2 0 5 8
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGTM102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
MTO104 Lineer Cebir II Zorunlu 3 2 0 4 6
MÖAE106 Öklid Geometrisi Zorunlu 2 0 0 2 3
MÖAE106 Öklid Geometrisi Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE104 Soyut Matematik II Zorunlu 3 0 0 3 0
MÖAE104 Soyut Matematik II Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO106 Soyut Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÖAE AE SEÇMELİ (Matematik) SDG 2 0 0 2 0
MÖAE207 Analitik Geometri I Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO203 Analitik Geometri I Zorunlu 2 2 0 3 5
MTO201 Analiz III Zorunlu 4 2 0 5 8
MÖAE209 Analiz III Zorunlu 3 0 0 3 4
MTO205 Diferansiyel Denklemler I Zorunlu 2 2 0 3 5
TBFİZ105 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
MÖAE205 Lineer Cebir I Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE203 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
MTO207 Olasılık ve İstatistik I Zorunlu 2 2 0 3 0
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÖAE210 Algoritma ve Programlama Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE208 Analitik Geometri II Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO204 Analitik Geometri II Zorunlu 2 2 0 3 5
MÖAE208 Analitik Geometri II Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO202 Analiz IV Zorunlu 4 2 0 5 9
MTO206 Diferansiyel Denklemler II Zorunlu 2 2 0 3 5
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
TBFİZ106 Fizik II Ortak 3 0 0 3 4
MÖAE206 Lineer Cebir II Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE204 Lise Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE204 Lise Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO208 Olasılık ve İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3 0
EGTM208 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO307 Cebir-I Zorunlu 4 2 0 5 7
MÖAE309 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 0
MÖAE309 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO303 Diferansiyel Geometri I Zorunlu 3 2 0 4 6
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE303 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
MÖAE303 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
MÖAE307 Matematikte Problem Çözme Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE305 Olasılık Zorunlu 2 0 0 2 0
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
MTO309 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 4
MTO-A1 Seçmeli I SDG 3 0 0 3 0
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO305 Topolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÖAE310 Cebire Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO308 Cebir-II Zorunlu 4 2 0 5 7
MTO304 Diferansiyel Geometri II Zorunlu 3 2 0 4 6
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE306 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO306 Kompleks Fonksiyon Teorisine Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
MÖAE304 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
MÖAE304 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
MÖAE308 Matematiksel Modelleme Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO310 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 8
MTO-A2 Seçmeli II SDG 3 0 0 3 0
EGTM304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO401 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 9
MTO405 Bilgisayar Destekli Mat. Eğt. Zorunlu 2 2 0 3 8
MÖAE405 Cebir Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE405 Cebir Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE403 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO403 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 0
MÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGTM405 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO-A3 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 0
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MÖAE404 Geometri Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE404 Geometri Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MÖAE406 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
MTO404 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 0
MÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGTM404 Rehberlik Zorunlu 2 2 0 3 0
MTO-A4 Seçmeli IV SDG 3 0 0 3 0
MTO406 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTAE001 Diferansiyel Geometri Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE002 Dönüşümler ve Geometri Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE003 Genel Topoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE004 Komplex Analiz Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE005 Matematik Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE006 Matematik Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE007 Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE008 Matematik Öğretiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE009 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE010 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE011 Numerik Analiz Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE012 Sayılar Teorisi Zorunlu 2 0 0 2 0
MTAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO311 Matrisler Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 3
MTO313 Vektörel Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO315 Değişmeli Cebir Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO312 Dönüşümler ve Geometri Zorunlu 3 0 0 3 4
MTO314 Projektif Geometri Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO316 İleri Lineer Cebir Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO409 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
MTO411 Hareket Geometri Zorunlu 2 0 0 2 0
MTO413 Topoloji Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTO408 Modül Teori Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO410 Numerik Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
MTO412 Lise Matematik Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 3 0 0 3 4