Program Tanımları

Kuruluş

Program, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuş ve 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak yüksek lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Arkeoloji alanında Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorya (Tarih Öncesi Arkeolojisi), Su Altı Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Diğer koşullar “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yetelilik Koşulları ve Kuralları “OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir.

Program Profili

Yüksek Lisans programlarında öğrencilerinin ilgili program alanında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesi amaçlamaktadır. Programın hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden kaliteli iş gücü yetiştirmektir. Program sonunda öğrenciler gerek Türkiye genelinde, gerekse tüm dünyada kendi alanlarında görev alabilmek üzere, sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlem ve yorum yapabilme yeteneğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl Kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, İl Özel İdareleri’nde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan öğrencilere Arkeoloji Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
(D Blok / Giriş Kat)
Atakum/ 55139 SAMSUN


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Vedat KELEŞ
Telefon: +90 362 312 19 19- 4690

AKTS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Davut YİĞİTPAŞA
Telefon: +90 362 312 19 19- 4687

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
ARKT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
YER506 Kentsel Siyaset Zorunlu 3 0 0 3 0
YER508 Kamu Yönetimi Reform Zorunlu 3 0 0 3 0
YER519 Siyaset Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0