Program Tanımları

Kazanılan Derece

İngilizce İktisat

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Program Profili

Lisans Programı; öğrencilere iktisat alanında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. İktisat bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra, seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Bu yapısıyla program, öğrencilere ilgi, beceri ve beklentilerine dayalı olarak çeşitli alternatifler arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı yapılmaktadır. Arasınav notunun ve yılsonu sınav notunun ağırılıkları sırasıyla %40 ve %60 dır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kurupelit - Samsun. Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON101 Introduction to Economics I Zorunlu 4 2 0 5 7
ECON103 Calculus for Economists I Zorunlu 4 0 0 4 5
ECON105 Introduction to Social Sciences I Zorunlu 3 0 0 3 4
ECON107 Research Methods I Zorunlu 2 2 0 3 4
ELECTIVES-I Electives I SDG 3 0 0 3 4
ENG101 Advanced English I Zorunlu 4 0 0 4 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON102 Introduction to Economics II Zorunlu 4 2 0 5 7
ECON104 Calculus for Economists II Zorunlu 4 0 0 4 5
ECON106 Introduction to Social Sciences II Zorunlu 3 0 0 3 4
ECON108 Research Methods II Zorunlu 2 2 0 3 4
ELECTIVES-II Electives II SDG 3 0 0 3 4
ENG102 Advanced English II Zorunlu 4 0 0 4 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ECON201 Microeconomic Theory Zorunlu 4 2 0 5 8
ECON203 Statistics for Economists I Zorunlu 3 2 0 4 6
ECON205 Economic History I Zorunlu 3 0 0 3 5
ELECTIVES-III Electives III SDG 3 0 0 3 5
ENG201 Speaking and Writing in English I Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ECON202 Macroeconomic Theory Zorunlu 4 2 0 5 8
ECON204 Statistics for Economists II Zorunlu 3 2 0 4 6
ECON206 Economic History II Zorunlu 3 0 0 3 5
ELECTIVES-IV Electives IV SDG 3 0 0 3 5
ENG202 Speaking and Writing in English II Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON301 Introduction to Econometrics I Zorunlu 4 2 0 5 7
ECON303 Mathematical Economics I Zorunlu 3 0 0 3 5
ECON305 Monetary Theory and Policy Zorunlu 3 0 0 3 5
ECON307 International Economics I Zorunlu 3 0 0 3 5
ELECTIVES-V Electives V SDG 3 0 0 3 4
ENG301 Business English I Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON302 Introduction to Econometrics II Zorunlu 4 2 0 5 7
ECON304 Mathematical Economics II Zorunlu 3 0 0 3 5
ECON306 Public Finance Zorunlu 3 0 0 3 5
ECON308 International Economics II Zorunlu 3 0 0 3 5
ELECTIVES-VI Electives-VI SDG 3 0 0 3 4
ENG302 Business English II Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ELECTIVES-VII Electives VII SDG 3 0 0 3 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ECON402 Seminar in Economics Zorunlu 3 0 0 3 6
ELECTIVES-VIII Electives-VIII SDG 3 0 0 3 24

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM101 Introduction to Political Sciences I 3 0 0 3 4
BA101 Principles of Business Administration I 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM102 Introduction to Political Sciences II 3 0 0 3 4
BA102 Principles of Business Administration II 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM201 History of Political Thought I 3 0 0 3 5
BA201 Principles of Accounting I 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM202 History of Political Thought II 3 0 0 3 5
BA202 Principles of Accounting II 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM301 Comparative Political Analysis I 3 0 0 3 4
ADM303 Readings in Political Science I 3 0 0 3 4
BA301 Financial Management I 3 0 0 3 4
BA303 Principles of Marketing 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM302 Comparative Political Analysis II 3 0 0 3 4
ADM304 Readings in Political Science II 3 0 0 3 4
BA302 Financial Management II 3 0 0 3 4
BA304 Marketing Management 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM401 Introduction to Law 3 0 0 3 6
ADM403 Philosophy of Political Science I 3 0 0 3 6
ADM405 International Relations 3 0 0 3 6
ADM407 Modern Theories of Sociology I 3 0 0 3 6
BA401 Strategic Management 3 0 0 3 6
BA403 Entrepreneurship and Innovation 3 0 0 3 6
ECON401 Turkish Economy 3 0 0 3 6
ECON403 History of Economic Thought 3 0 0 3 6
ECON405 Public Economics 3 0 0 3 6
ECON407 Game Theory and Applications 3 0 0 3 6
ECON409 Applied Econometrics 3 0 0 3 6
ECON411 Political Economy 3 0 0 3 6
ECON413 Theories of Economic Growth 3 0 0 3 6
ECON415 Industrial Economics 3 0 0 3 6
ECON417 Agricultural Economics 3 0 0 3 6
ECON419 World Economy 3 0 0 3 6
ECON421 Introduction to Computer Programming 3 0 0 3 6
ECON423 Economics and Social Policy 3 0 0 3 6
ECON427 Readings in Economics I 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ADM402 Business Law 3 0 0 3 6
ADM404 Philosophy of Political Science II 3 0 0 3 6
ADM406 Turkey-European Union Relations 3 0 0 3 6
ADM408 Modern Theories of Sociology II 3 0 0 3 6
BA402 Global Marketing 3 0 0 3 6
ECON404 Environmental Economics 3 0 0 3 6
ECON406 General Equilibrium and Welfare Economics 3 0 0 3 6
ECON408 Health Economics 3 0 0 3 6
ECON410 Energy Economics 3 0 0 3 6
ECON412 Women Studies in Economics 3 0 0 3 6
ECON414 Development Economics 3 0 0 3 6
ECON416 Economics of Regional Development 3 0 0 3 6
ECON418 Financial Economics 3 0 0 3 6
ECON420 Managerial Economics 3 0 0 3 6
ECON422 Labour Economics 3 0 0 3 6
ECON424 Economics of Innovation and Technology 3 0 0 3 6
ECON426 Computer Applications 3 0 0 3 6
ECON428 Readings in Economics II 3 0 0 3 6
ECON430 Economic Policy 3 0 0 3 6
ECON432 Econometric Analysis 3 0 0 3 6