Program Tanımları

Kuruluş

1999 yılında ilki yapılan ve 2000 yılında yenilenen başvurusuna rağmen OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışı 2012 yılında ancak mümkün olabilmiştir. Fakültemiz Bakanlar Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 2012/2972 sayılı kararının, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuştur.

2015-2016 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almıştır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.
Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama tüm bölümler için ortak ön eleme sınavıniteliğindedir. İkinci Aşama Sınavına girmeye hak kazanabilmek için adayların birinci sınavdan en az 50 puan almaları zorunludur.Birinci Aşama Sınavı adayın gözleme dayalı sanatsal yetilerini; İkinci Aşama Sınavı adayın kurgulama ve tasarlamaya dayalı kapasitesini ölçmeyi amaçlar.
Sınavlardan başarılı olanlar ilan edilen tarihlerdeki takvime göre kesin kayıtlarını yaptırırlar. Eksik kontenjan olması durumunda yine ilan edilen yedek liste sıralamaya göre kayıt için başvuruda bulunurlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır.
Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve/veya üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmeliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Seramik ve Cam Bölümü, birbirlerine yakın atelye donanımları ile işlenebilme imkânına sahip olmakla birlikte, her iki geleneksel malzemeye ilişkin yöntemlerin yeni yöntem ve uygulamaları destekleyecek teknolojiler sayesinde sanatsal biçimlendirmeler açısından farklılıklar içerebilmektedir. Dolayısıyla iki malzemenin hem ayrı ayrı hem de birlikte değerlendirilmesi söz konusudur.
Gelenekçi ve gelecekçi sanat ve tasarım süreçleri arasındaki ilgiden hareketle yerel ve küresel sanatsal ve dolayısıyla kültürel farkındalık yaratmak için yaratıcı potansiyellere sahip bireylerin gözlem yapabilme, sorgulayabilme, araştırma yapabilme, çözümleyebilme ve devamında tasarlayabilme ve kurgulayabilme yetilerini özgünlük, yenilik ve gelişimcilik ölçütleriyle birleştirebilecek yeterliklerini açığa çıkaran bir eğitim sürecinin sonunda birer seramik – cam sanatçısı olarak mezun etmek amacındadır. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri haiz endüstri için gerekli olan tasarımcılar da yetiştirmeyi öngörmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Seramik-Cam Bölümü’nden mezun olan bireyler/öğrenciler birer sanatçı olacaklardır. Bu bağlamda mezunlarımız, serbest seramik ve cam sanatçılığının yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda sanat eğitimcisi ve sanat danışmanlığı yapabilmektedirler. Ayrıca alana ilişkin bazı meslek çeşitleri de şöyle sıralanabilir: Çinici, alçı model kalıpçı, tornacı, sır üstü şekillendirmeci, vitraycı, tezyinatçı vb. mesleki yeterlikler ile de seramik ve cam sektöründe, kamu ve özele ait işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Atölye derslerinde ise performans değerlendirmesi, derse katılımlar, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Seramik Cam alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi T: (362) 445 01 18 F: (362) 445 27 70 |
Adres: Güzel Sanatlar Kampüsü 55100 İlkadım / SAMSUN | gsf@omu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan - Bölüm Başkanı

Bölüm Olanakları

1 seramik atölyesi, 1 soğuk cam atölyesi, 1 sıcak cam atölyesi, 1 model - alçı kalıp atölyesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 3 sınıf seminer salonu, sergi salonu, kütüphane, müze, toplantı salonu, kafeterya, yemek solonu bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
7 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
8 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
9 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
10 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
11 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme
14 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 5
GSF105 Çizim I Zorunlu 2 2 0 3 5
GSF103 Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSF107 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
SCA101 Seramik Cam Tasarımına Giriş I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSF101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 7
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF106 Çizim II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF104 Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3 5
GSF108 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
SCA102 Seramik Cam Tasarımına Giriş II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSF102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 7
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3 6
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA205 Görselleştirme Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 0
SCA207 Seramik Cam Kimyası I Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA207 Seramik Cam Kimyası I Zorunlu 2 2 0 3 5
SCA201 Seramik Cam Tasarımı I Zorunlu 4 2 0 5 7
SCA209 Seramik Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SCA209 Seramik Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SCA203 Temel Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerine Giriş Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SCA204 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 4
SCA210 Cam Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SCA210 Cam Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
SCA206 Görselleştirme Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 0
SCA208 Seramik-Cam Kimyası II Zorunlu 2 2 0 3 4
SCA208 Seramik-Cam Kimyası II Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA202 Seramik-Cam Tasarımı II Zorunlu 4 2 0 5 7


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 0
SCA301 Seramik Cam Tasarımı III Zorunlu 4 2 0 5 7
SCA301 Seramik Cam Tasarımı III Zorunlu 4 2 0 5 0
SCA303 Seramik Ürün Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA303 Seramik Ürün Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA309 Seramik-Cam Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA305 Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 4
SCA307 Yapı ve Endüstri Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SCA307 Yapı ve Endüstri Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
GSS.6 Seçmeli Dersler VI SDG 0 0 0 0 0
SCA302 Seramik - Cam Tasarım IV Zorunlu 4 2 0 5 7
SCA302 Seramik - Cam Tasarım IV Zorunlu 4 2 0 5 0
SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA304 Seramik Yüzey Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 7
SCA306 Sıcak Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 4
SCA306 Sıcak Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA310 Staj Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SCA403 Açık Alevde Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 5
SCA403 Açık Alevde Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA403 Açık Alevde Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA405 Cam Heykel Zorunlu 2 2 0 3 6
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 6
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA407 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0 0
SCA401 Seramik-Cam Tasarım V Zorunlu 4 2 0 5 0
SCA401 Seramik-Cam Tasarım V Zorunlu 4 2 0 5 7


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SCA404 Cam Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA404 Cam Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 4
SCA404 Cam Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA408 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 0
SCA408 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 6
SCA408 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0 0
SCA406 Seramik Heykel Zorunlu 2 2 0 3 6
SCA402 Seramik-Cam Tasarım VI Zorunlu 4 2 0 5 8
SCA402 Seramik-Cam Tasarım VI Zorunlu 4 2 0 5 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS213 Mitoloji ve Sanat Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS219 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS221 Estetik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS227 Dijital İllüstrasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS229 Vitray Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS231 Sıcak Cam Üfleme Zorunlu 2 2 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS212 Yaratıcılık Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS214 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS216 Yeni Medya Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS220 Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 3
GSS224 Görsel Algi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS228 İletişim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS232 Renk Teorileri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS236 Ürün Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS238 Tasarım İletişimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS319 Ambalaj Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS323 Cam Boncuk Yapımı Zorunlu 2 2 0 3 3
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS327 Deneysel Animasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS329 İtalyanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS333 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS337 Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS339 Batı Resim Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS343 Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS345 İç Mekan Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS351 Mobilya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 3
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS320 Sanat Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS322 Sanat ve Çevre Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS328 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS334 Reklam Analizi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS336 Stop Motion Animasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS338 Türk Resim Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS342 Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS344 İspanyolca II SDG 2 0 0 2 0
GSS346 İnfografik Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS348 İtalyanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS411 Bilgi Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS413 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS417 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS421 Sanat Ontolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS429 Sıcak Cam Atelye I Zorunlu 2 2 0 3 3
GSS431 Soğuk Cam Atelye I Zorunlu 2 2 0 3 3
GSS433 Seramik Atelye I Zorunlu 2 2 0 3 3
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS437 Tıbbi Cihaz Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS410 Medya ve Sanat Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS412 Tüketim Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 3
GSS414 Seramik-Cam Atelye Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS416 İç Mekan Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS424 Sıcak Cam Atelye II Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS426 Soğuk Cam Atelye II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS428 Seramik Atelye II Zorunlu 2 2 0 3 3
GSS430 Sanayi Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS432 İşletmecilik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS434 Sibernetik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu Zorunlu 2 0 0 2 0