Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ilgili alana nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve LYS’den gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programının amacı; Radyo, Televizyon ve Sinema sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktır. Bölüm dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema alanında entelektüel bir arka plana ihtiyaç vardır ve bu bağlamda sosyoloji, siyaset ve felsefe gibi yakın disiplinlerden yararlanılmaktadır. Bölümde, Radyo, Televizyon ve Sinemanın temel bilgileri ve etik değerler ana dersler olarak yer almaktadır. Kuramsal derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik film çekimi, fotoğrafçılık, animasyon tasarımı gibi dersler de bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 141 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇAKIN. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Mustafa Güneşdoğdu Kampüsü/Çarşamba e-posta: omer.cakin@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde 2 Yardımcı Doçent, 8 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Uygulamalı atölyelerin büyük bir kısmı oluşturulmuştur, diğerlerinin çalışmaları sürdürülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
RTS111 Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 3
RTS101 İletişim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
RTS109 Radyo, TV ve Sinemanın Teknik Temelleri Zorunlu 2 1 0 3 5
RTS107 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
RTS103 Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 2 1 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
RTS106 Dünya Sinemasına Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
RTS112 Fonetik ve Diksiyon Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS102 Kitle İletişim Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 3
RTS104 Kitle İletişimi ve Siyaset Zorunlu 3 0 0 3 4
RTS108 Radyo Programcılığı Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS110 Televizyonculuğa Giriş Zorunlu 2 1 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS207 Çağdaş Dünya Sineması Zorunlu 3 0 0 3 4
RTS213 İletişim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
RTS209 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS211 Kurgu Kuram ve Uygulamaları I Zorunlu 2 2 0 3 5
RTS201 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2 3
RTS.SEÇ-3 Seçmeli Ders Grubu I SDG 1 2 0 2 0
RTS215 Senaryo Yazarlığı Zorunlu 2 1 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS212 İletişim ve Medya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 5
RTS206 Kurgu Kuram ve Uygulamaları II Zorunlu 2 2 0 3 5
RTS202 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2 3
RTS208 Radyo-TV'de Haber Yazımı Zorunlu 2 1 0 3 5
RTS.SEÇ-4 Seçmeli Ders Grubu II SDG 0 0 0 0 0
RTS210 Türk Sineması Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS305 Belgesel Sinema Zorunlu 2 1 0 3 3
RTS301 Kısa Film Yapım ve Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 3
RTS.SEÇ-5 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 0
RTS303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS309 Televizyon ve Sinema Reklamcılığı Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS307 TV'de Program Yapımı Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS310 Bağımsız Sinema Zorunlu 3 0 0 3 6
RTS302 Göstergebilim Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS304 İletişim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS306 Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS.SEÇ-6 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 0
RTS308 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS405 Film Yapım Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 3
RTS403 Medya Etiği Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS401 Mezuniyet Projesi I Zorunlu 2 0 0 2 7
RTS.SEÇ-7 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 0
RTS407 Sinema Kuramları ve Estetiği Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS402 Film Analizi ve Eleştirisi Zorunlu 3 0 0 3 6
RTS404 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2 5
RTS406 Mezuniyet Projesi II Zorunlu 0 2 0 1 7
RTS.SEÇ-8 Seçmeli Ders Grubu VI SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RTS221 Sunuculuk ve Spikerlik Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS223 Radyo Dramatik Yapımlar Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS225 Foto Muhabirliği Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS227 Sinematografi Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS229 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İFS202 Grafik Tasarım Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS220 Dijital Fotoğrafçılık Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS222 Sinema ve Mitoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS224 Radyo Program Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS228 Popüler Sinema ve Türler Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS230 Görsel Kültür ve Sanat Akımları Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS232 Web Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS234 Senaryo Uygulamaları ve Dramaturji Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İFS301 Transmedya Anlatım ve Öykü Geliştirme Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS303 Medya Planlama Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS305 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS323 Dijital Efekt Uygulamaları I Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS325 Sinema TV'de Ses, Müzik ve Dublaj Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS329 Kamuoyu ve Medya Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS331 Sanat Fotoğrafçılığı Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS333 Mesleki Yabancı Dil III Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS335 Sinema Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS339 Web Tasarım Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS341 Sinemada Oyunculuk Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İFS302 Sosyal Medya Analitikleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS304 İnternet Gazeteciliği Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS306 Reklam Yazarlığı Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS322 TV Program Uygulamaları I Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS324 Dijital Efekt Uygulamaları II Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS326 Belgesel Film Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS328 Dijital Medya ve Kültür Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS332 Mesleki Yabancı Dil IV Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS334 Reklam, Tanıtım Filmi Yapım-Yönetimi Zorunlu 1 2 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İFS401 Yeni Medya Yeni Kimlikler Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS403 Dijital Reklamcılık Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS405 Oyun Tasarlama ve Geliştirme Zorunlu 2 1 0 3 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
RTS421 Popüler Kültür ve Medya Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS423 Sayısal Canlandırma ve Animasyon Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS425 Radyo, TV ve Sinemada Edebiyat Uyarlamaları Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS427 Sinema ve Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 4
RTS429 Toplumsal Sorumluluk Projesi Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS431 Toplumsal Cinsiyet ve Medya Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS433 Radyo, TV ve Sinemada Girişimcilik I Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS437 TV Program Uygulamaları II Zorunlu 2 1 0 0 4
RTS439 Sinemada Akımlar Zorunlu 3 0 0 3 4
RTS441 Stop-Motion Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İFS402 Veri Gazeteciliği Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS404 Halkla İlişkilerde Kampanya Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
İFS406 Karakter Geliştirme Teknolojileri ve Drama Zorunlu 2 1 0 3 4
RST434 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS422 Medya ve Toplumsal Temsil Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS424 Animasyon Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 4
RTS426 Medya Politikaları Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS430 Video Art Zorunlu 1 2 0 2 4
RTS432 AB Yayın Politikaları Zorunlu 2 0 0 2 4
RTS436 Radyo, TV ve Sinemada Girişimcilik II Zorunlu 2 0 0 2 4