Program Tanımları

Kuruluş

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2015 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Yönetimi Bölümü alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalına başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Doktora Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 24 ulusal kredi ve 180 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Program Profili

Programda Sağlık yönetimi, sağlık kurumlarında stratejik yönetim, sağlık ekonomisi, Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi,Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri, Biyoistatistik, Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri, Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I, Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II gibi dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Sağlık Yönetimi Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sağlık Yönetimi Doktora programını bitiren öğrenciler Sağlık Yönetimi Doktoru unvanı alırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

En az 240 AKTS'lik dersi başarıyla geçmiş olmak ve doktora tezini başarıyla tamamlamak gereklidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi. Kurupelit/Samsun
Tel:03623121919-6374

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70593 Sağlık kurumları ve içerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yönetimi hakkında güncel ve ileri düzeyde bilgi sahibidir.
2 70594 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde literatürü inceleyerek değerlendirir.
3 70622 Sağlık Yönetimi alanında veri analiz yöntemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, alana katkıda bulunacak sonuçlara ulaşır ve çıkarımlarda bulunur.
4 70623 Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri düzeyde analiz edebilir.
5 70624 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir
6 70625 Sağlık Yönetimi alanında güncel teknik ve mesleki bilgileri, yöntem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 70626 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 70627 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
9 70628 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektörel ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKY700 Sağlık Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 3 0 0 3 7.5
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
SKY706 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 0 3 7.5
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I 3 0 0 3 7.5
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II 3 0 0 3 7.5
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY712 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 7.5
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SKY714 Biyoistatistik 3 0 0 3 7.5
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY716 Sağlık Sigortacılığı 3 0 0 3 7.5
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler 3 0 0 3 7.5
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 3 0 0 3 7.5
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
SKY723 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 7.5
SKY724 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 7.5
SKY725 Sağlık Turizmi 3 0 0 3 7.5
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik 3 0 0 3 7.5
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 0 3 7.5
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı 3 0 0 3 7.5
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri 3 0 0 3 7.5
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik 3 0 0 3 7.5
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 3 0 0 3 7.5
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 3 0 0 3 7.5
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
SKY706 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 0 3 7.5
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I 3 0 0 3 7.5
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II 3 0 0 3 7.5
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY712 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 7.5
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
SKY714 Biyoistatistik 3 0 0 3 7.5
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY716 Sağlık Sigortacılığı 3 0 0 3 7.5
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler 3 0 0 3 7.5
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 3 0 0 3 7.5
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
SKY723 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 7.5
SKY724 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 7.5
SKY725 Sağlık Turizmi 3 0 0 3 7.5
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik 3 0 0 3 7.5
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 0 0 3 7.5
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı 3 0 0 3 7.5
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri 3 0 0 3 7.5
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik 3 0 0 3 7.5
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular 3 0 0 3 7.5