Program Tanımları

Kuruluş

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı 2016 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, varsa YDS belgesi veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/ fakülte/ enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden dört sömestr içinde en az 24 kredilik (120 ECTS) ders ve bir seminer dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın hemşirelik alanında donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program hemşirelik bilimi ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak hemşirelik eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS, TOEFL, YÖKDİL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-6385

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
5 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.
7 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM601 Hemşirelik Esasları I Zorunlu 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II Zorunlu 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM608 Acil Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM614 Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM625 Büyüme ve Gelişme   Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM627 Ergen Sağlığı  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM632 Sağlık Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM635 Diyabet Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM640 Psikoterapi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM641 Psikoonkoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM642 Bakım Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM646 Palyatif Bakım Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM647 Semptom Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM601 Hemşirelik Esasları I Zorunlu 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II Zorunlu 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM608 Acil Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM614 Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM625 Büyüme ve Gelişme   Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM627 Ergen Sağlığı  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM632 Sağlık Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM635 Diyabet Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM640 Psikoterapi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM641 Psikoonkoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM642 Bakım Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM646 Palyatif Bakım Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM647 Semptom Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 0 2 6