Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK702 İmmunoloji-I 3 2 0 4 6
VMK703 Epidemiyoloji-I 2 0 0 2 6
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 3 2 0 4 6
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 2 0 0 2 6
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 3 2 0 4 6
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 3 2 0 4 6
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK709 İmmunoloji-II 3 2 0 4 6
VMK710 Epidemiyoloji-II 2 0 0 2 6
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 3 2 0 4 6
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 3 2 0 4 6
VMK713 Mikrobiyal Genetik 2 2 0 3 6
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 2 2 0 3 6
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK716 Seroloji-I 3 2 0 4 6
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 2 2 0 3 6
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 3 2 0 4 6
VMK719 Mastitisin Laboratuvar Tanısı 2 2 0 3 6
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK721 Seroloji-II 3 2 0 4 6
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 2 2 0 3 6
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 2 2 0 3 6
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 2 2 0 3 6
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK702 İmmunoloji-I 3 2 0 4 6
VMK703 Epidemiyoloji-I 2 0 0 2 6
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 3 2 0 4 6
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 2 0 0 2 6
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 3 2 0 4 6
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 3 2 0 4 6
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK709 İmmunoloji-II 3 2 0 4 6
VMK710 Epidemiyoloji-II 2 0 0 2 0
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 3 2 0 4 6
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 3 2 0 4 6
VMK713 Mikrobiyal Genetik 2 2 0 3 6
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 2 2 0 3 6
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK716 Seroloji-I 3 2 0 4 6
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 2 2 0 3 6
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 3 2 0 4 6
VMK719 Mastitisin Laboratuvar Tanısı 2 2 0 3 6
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK721 Seroloji-II 3 2 0 4 6
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 2 2 0 3 6
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 2 2 0 3 6
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 2 2 0 3 6
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 6