Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, yabancı dil ve lisans ortalamasına göre yerleştirme yapılır. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliğine göre öğrenci alınmaktadır (http://sosbilens.omu.edu.tr/files/sosbilens2/files/1.pdf)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Spor yönetimi alanında yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli Yüksek Lisans'ta Anabilim Dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders, uzmanlık alan dersi ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan) ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Spor Yöneticiliği alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans mezunu olup doktara programlarına girmeye hak kazanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları
* Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

• Yazılı ve sözlü yoklamalar
• Seminer sunumları
* Başarı notu 65'dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
e-posta: myalcint@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 / 5676 (Anabilim Dalı Başkanı)
03623121919 / 5675 (Sekreterlik)

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68923 Spor Yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68924 Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68925 Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68926 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68927 Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68928 Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68929 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
8 68931 Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
9 68930 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
BSY626 Spor İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY610 Spor Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY602 Spor Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
BSY626 Spor İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY610 Spor Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY602 Spor Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY601 Antrenman Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY604 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY613 Geleneksel Sporlar Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY614 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY618 Spor Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY620 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY623 Spor Etiği Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY625 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY634 Sporda Ergonomi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY638 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 0
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY601 Antrenman Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY604 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY613 Geleneksel Sporlar Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY614 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY618 Spor Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY620 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY623 Spor Etiği Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY625 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY634 Sporda Ergonomi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BSY638 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 0
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5