Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77503 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77504 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77505 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 77506 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 77507 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 77508 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 77509 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 77510 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 77514 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 77511 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 77515 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 77512 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 77513 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 77516 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 3 0 0 3 7.5
RESY603 Çizim ve Çözümleme 2 2 0 3 7.5
RESY604 Çizim ve Kurgulama 2 2 0 3 7.5
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 3 0 0 3 7.5
RESY607 Batı Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY608 Türk Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RESY612 Teknoloji Kültürü ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 3 0 0 3 7.5
RESY614 Yeni Sanat Ekolojileri 3 0 0 3 7.5
RESY615 Kent ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY616 Sanat Epistemolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
RESY618 Sanat Ontolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY620 Duvar Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY621 Görsel Algı ve Yaratıcılık 3 0 0 3 7.5
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 0 0 3 7.5
RESY624 Yeni Medya Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY626 Sanatsal Araştırma ve Üslup 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 3 0 0 3 7.5
RESY603 Çizim ve Çözümleme 2 2 0 3 7.5
RESY604 Çizim ve Kurgulama 2 2 0 3 7.5
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 3 0 0 3 7.5
RESY607 Batı Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY608 Türk Resim Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 3 0 0 3 7.5
RESY612 Teknoloji Kültürü ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 3 0 0 3 7.5
RESY614 Yeni Sanat Ekolojileri 3 0 0 3 7.5
RESY615 Kent ve Sanat 3 0 0 3 7.5
RESY616 Sanat Epistemolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
RESY618 Sanat Ontolojisi 3 0 0 3 7.5
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY620 Duvar Resim Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
RESY621 Görsel Algı ve Yaratıcılık 3 0 0 3 7.5
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 3 0 0 3 7.5
RESY624 Yeni Medya Sanatı 3 0 0 3 7.5
RESY626 Sanatsal Araştırma ve Üslup 2 2 0 3 7.5