Program Tanımları

Kuruluş

Ebelik bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 1997-1998 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış ve 2001 yılında il mezunlarını vermiştir. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime devam edilmektedir. Ebelik dalında Avrupa Birliği Ebelik Direktiflerinin (80/154/EEC-80/155/EEC) uygulandığı bölümde aynı zamanda yüksek lisans programı da yürütülmektedir. Ayrıca, uzaktan lisans tamamlama eğitimi de yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Ebelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Derecenin Düzeyi

Ebelik Lisans düzeyi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diplomasına sahip olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal türünden gerekli puanı almış olmaktır. YKS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden uluslararası öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler uygulamalar dahil bütün ders birimlerinden geçer not alarak başarılı olmalıdır.

Program Profili

Çağdaş eğitim prensipleriyle, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, sağlık alanındaki güncel uygulamaları yapabilen, bağımsız olarak ve ayrıca sağlık ekibinin bir üyesi olarak sorumluluk alabilen, planlama yapabilen, yaşam boyu öğrenme ile ilişkili olarak sağlık alanındaki yeni bilgilere ulaşabilen, mesleki etik kurallara uyan, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, ebeler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu hastanelerinin Kadın doğum kliniklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ve özel hastanelerde çalışabilirler. Pedegoji sertifikası alarak sağlık mesleki liselerde öğretmen olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler. 2017 yılından itibaren bölümümüz tarafından Ebelik Yüksek Lisans programı yürütülmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar nispi değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 248 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 veya üzerinde olması gerekmektedir. Mezuniyet kriterlerini de tamamlamaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zeliha KOÇ, Telefon ve Dahili (0362) 457 6020/6345

E-Posta: zkoc@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm’de 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme ait 1 adet beceri laboratuvarı ve 1 adet doğum Simülatör maketi (Ebelik Esasları ve Doğum Bilgisi Beceri Laboratuvarı) mevcuttur. Uygulama alanı olarak; Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yerel yönetimlere ait Sağlık Kuruluşları ve ilçelere bağlı Anne Dostu Hastaneler kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77080 Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı duyarlı olabilen
2 77172 Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
3 77074 Bakım gereksinimlerini uygulayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlayabilen
4 77173 Saptadığı gereksinimlere yönelik profesyonel bakım verebilen
5 77174 Verdiği bakımı sürekli denetleyip değerlendirebilen
6 77177 Ebelik bilim ve sanatını araştırma temelli ve kanıta dayalı yürütebilen
7 77178 Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapabilen
8 77179 Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ve riskli durumlarda sevk edebilen
9 77075 Sağlık ekibi içindeki rolünü yeterli ve yetkili biçimde yürütebilen
10 77176 Sorumluluklarını bilinçli taşıyabilen ve yetkilerini doğru kullanabilen,
11 77076 Ülke sağlığının yükseltilmesi çalışmalarına etkin ve etkili katılabilen ve katkısının sonucunu değerlendirerek ileriye dönük hedefler saptayabilen, bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler belirleyebilen
12 77175 Ulusal ve Uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilen
13 77077 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir
14 77078 Sağlık bakımının yükseltilmesinde araştırma yoluyla bilgi tabanının ilerletilmesinde, uygulamacı, bilim insanı ve eğitici olarak geleceğin öncüleri olabilen
15 77182 Görevlerini yerine getirirken tüm uygulamalarında mesleki değerleri ve etiği önde tutabilen
16 77079 Annenin doğum öncesi ve sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, gebelikte ve doğum sonrası beslenmeyi uygulayabilen, gerekli durumlarda hastaneye sevk edebilen
17 77180 Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi yapabilen, acil durumlarda makat doğumu yaptırabilen
18 77181 Sağlıklı ve riskli yeni doğanı tanılayan bakım ve izlemini yapabilen, gerektiğinde hastaneye sevk edebilen

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE101 Ebelik Esasları-I Zorunlu 3 8 0 7 5
EBE103 Anatomi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBE105 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 2
EBE107 Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
EBE109 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Zorunlu 1 2 0 2 3
EBESEÇ-1 Seçmeli - 1 SDG 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
EBE102 Ebelik Esasları-II Zorunlu 4 12 0 10 22
EBESEÇ-2 Seçmeli - 2 SDG 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EBE201 Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 4 8 0 8 12
EBE203 Doğum Bilgisi I (Doğum Öncesi Dönem) Zorunlu 4 4 0 6 8
EBE205 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
EBE207 Patoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
EBESEÇ-3 Seçmeli - 3 SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EBE202 Doğum Bilgisi-II (Riskli Doğum Öncesi Dönem) Zorunlu 2 8 0 6 12
EBE212 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Zorunlu 4 8 0 8 8
EBE214 Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 4
EBESEÇ-4 Seçmeli - 4 SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE301 Doğum Bilgisi III (Normal Doğum ve Doğum Sonrası) Zorunlu 4 12 0 10 14
EBE303 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu 2 8 0 6 12
EBESEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE302 Doğum Bilgisi IV (Riskli Doğum Sonrası) Zorunlu 4 8 0 8 10
EBE304 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilgisi Zorunlu 4 8 0 8 8
EBE306 Araştırma Zorunlu 2 0 0 2 4
EBE308 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
EBESEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 2 0 0 2 4
STJ302 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 6
EBE409 Entegre Uygulamaları-I Zorunlu 4 24 0 16 20
EBESEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE412 Entegre Uygulamaları-II Zorunlu 4 24 0 16 28
EBESEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE111 Psikoloji 2 0 0 2 2
EBE113 Histoloji-Embriyoloji 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE104 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 2 0 0 2 2
EBE106 Genel Beslenme 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE209 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2 2
EBE211 Genetik 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE208 İlk Yardım 2 0 0 2 2
EBE216 Cinsel Sağlık 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE305 Ebelikte Öğretim 2 0 0 2 2
EBE313 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE316 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 2
EBE318 Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE405 Ebelikte Yönetim 2 0 0 2 2
EBE407 Ebelik Tarihi ve Deontoloji 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE404 Transkültürel Bakım 2 0 0 2 2
EBE406 Aile İçi Şiddet 2 0 0 2 2
EBE408 Sağlık Politikaları 2 0 0 2 2
EBE410 Doğumda Yenilikler ve Yöntemler 2 0 0 2 2