Program Tanımları

Kuruluş

Bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak için uluslar arası standartlara uygun eğitim-öğretim ve araştırmalar yapabilen, topluma danışmanlık hizmeti sunabilen DİYETİSYEN yetiştirmektir.
Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan yaz stajını koruyucu ve tedavi edici olarak sahada yürütür. Hastaneler ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme hizmetleri yönetimi ile ilgili olarak derslerde öğrendikleri bilgileri uygularlar. Bu programın sahada, sağlık kuruluşlarında, çeşitli işletmelerde yürütülen uygulamalarıyla öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.
Bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" unvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.
Diyetisyen, uluslar arası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte Sağlık Hizmetleri Sınıfı içinde yer almaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırmalar planlayıp yürüten bir bölümdür.
Mezunlar akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı Bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar, diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.
Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği’ ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD) üyesidir. Her yıl 6 Haziran “Diyetisyenler Günü” olarak kutlanmaktadır.Misyonumuz,
Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, Uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı DİYETİSYEN yetiştirmek, Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda EĞİTİM-ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA ve DANIŞMANLIK hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz,
Beslenme biliminin ilkelerinin sağlık ve hastalık durumlarında uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda eğitim, araştırma yapmak ve sürekli gelişmek.
Toplu Beslenme alanında donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, sürekli gelişen, örnek ve lider bir bölüm olmak, Bölümümüzü, Üniversitemizi ve Ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek.

Kazanılan Derece

Bu bölümden öğrenciler "Diyetisyen" ünvanı alarak mezun olurlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa başvuru yapabilmek için ÖSYM (LYS puanı -MF 3) sınavından geçerli not almak gerekir. Geçerli not alan öğrenciler kayıt tarihlerine uygun olarak başvuru yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümde hem teorik hem de uygulamalı eğitim ilkelerine uygun olarak eğitim öğretim devam etmektedir. Ayrıca öğrenciler kayıt oldukları dersin içeriğine uygun olarak alan stajları yapabilir ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programdan başarı ile mezun olabilmek için 120 ders kredisi ve 30 seçmeli ders kredisini öğrenciler almalı, toplamda 240 AKTS ile öğrenciler mezun olmalıdır.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik programı uygulamalı ve teorik içerikli derslerden oluşmaktadır. Programda öğrenciler 120 saat zorunlu 30 saat seçmeli (toplam 240 AKTS)dersleri alarak diyetisyen ünvanı ile mezun olurlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun Diyetisyenlerin Hizmet Verebilecekleri Alanlar:

1. Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları
Böbrek Hastalıkları Bakım Üniteleri
Diyabet Tedavi ve Bakım Üniteleri
Metabolizma Hastalıkları Üniteleri
Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
Onkoloji Üniteleri
Rehabilitasyon Üniteleri
Transplantasyon Üniteleri
Kardiyoloji Üniteleri

2.Halk Sağlığı
Aile Sağlığı Merkezleri
Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
Zayıflama Merkezleri
Medya
İşçi Sağlığı Merkezleri
Spor Kompleksleri ve Spor Salonları
Yaşlı Bakım Evleri
Çocuk Esirgeme Kurumları
Okul Beslenme Eğitimi Programları
Besin Üretim ve Pazarlama Hizmetleri
Besin Kontrol Laboratuvarları
Uluslararası Besin ve Beslenme Kuruluşları

3. Toplu Beslenme Sistemleri Hizmetleri
Okullar
Kreşler
Oteller
Huzurevleri
Yemek Fabrikaları
Kamu Kuruluşları
Hava Ulaşım Hizmetleri
Deniz Ulaşım Hizmetleri
Demiryolu Ulaşım Hizmetleri
Restoranlar
Sağlık Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler beslenme ve diyetetik alanında mevcut yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler eğitim öğretim süreçlerinde tüm derslerden bir vize ve bir final sınavı olmak zorundadırlar. Ayrıca uygulamalı derslerde uygulama değerlendirmesi hem vize hem de final notuna eklenerek hesaplama yapılmaktadır. Uygulamalı dersin içeriğine uygun olarak kısa sınavlar, sözlü sınavlar, uygulamalı sınavlar, etkinlikler, projeler, seminer notları değerlendirmede kullanılmaktadır. Uygulamalı dersler için uygulama değerlendirme formları bulunmakta olup herbir öğrenci için kriterlere uygunluk bu formlar üzerinden değerlendirilerek yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 120 saat zorunlu, 30 saat seçmeli ders yükünü VE 240 AKTS'yi tamamlamak zorundadır. Öğrenciler bütün dersleri başarmak zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Pınar Sökülmez Kaya Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Kurupelit Yerleşkesi,
Samsun
03623121919 / 6353

Bölüm Olanakları

Bölümden mezun olan öğrenciler diyetisyen ünvanına sahip olurlar. Bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında geniş dersliklere ve ferah eğitim öğretim ortamına sahip öğrenme laboratuvarlarına sahiptir. Bölümde Besin Hazırlama laboratuvarı, antropometri labaratuvarı 4 derslik ve bilgisayar sınıfı mevcuttur. Ayrıca Fakültenin yemekhane, okuma salonu, konferans salonu, kantin, sosyal alanlar ve seminer odası imkanları hemşirelik bölümü öğrencileri içinde geçerlidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BES123 Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 4
BES125 Beslenmeye Giriş-I Zorunlu 2 0 0 2 5
BES111 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
BESSEÇ-1 Seçmeli I SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
BES101 Temel Kimya I Zorunlu 2 2 0 3 3
BES103 Temel Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
BES127 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BES126 Beslenme Antropolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES106 Beslenmeye Giriş-II Zorunlu 2 0 0 2 4
BES130 Hijyen ve Sanitasyon Zorunlu 2 0 0 2 3
BES108 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
BESSEÇ-2 Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4
BES102 Temel Kimya-II Zorunlu 2 2 0 3 3
BES124 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
BES128 Türk Mutfak Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Anatomi-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES201 Anatomi-I Zorunlu 2 0 0 2 3
BES207 Besin Kimyası ve Analizleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4
BES209 Beslenme Biyokimyası-I Zorunlu 2 0 0 2 3
BES205 Beslenme İlkeleri ve Besinler I Zorunlu 2 2 0 3 6
BES203 Fizyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2 3
BES211 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
BES213 İktisada Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
BESSEÇ-3 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Anatomi-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES202 Anatomi-II Zorunlu 2 0 0 2 3
BES208 Besin Kimyası ve Analizleri II Zorunlu 2 2 0 3 4
BES212 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 5
BES210 Beslenme Biyokimyası-II Zorunlu 2 0 0 2 3
BES214 Beslenme Ekolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES206 Beslenme İlkeleri ve Besinler II Zorunlu 2 2 0 3 6
BES204 Fizyoloji-II Zorunlu 2 0 0 2 3
BESSEÇ-4 Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Anne ve Çocuk Beslenmesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES301 Anne ve Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
BES309 Beslenme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES307 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I Zorunlu 2 2 0 3 6
BES311 Sağlık Bil. Araş. Tek. ve İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 2
BESSEÇ-5 Seçmeli V SDG 2 0 0 2 4
BES305 Toplu Beslenme Sistemleri-I Zorunlu 2 0 0 2 6
BES303 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Besin Kontrolü ve Mevzuatı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES310 Besin Kontrolü ve Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 2
BES302 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Zorunlu 2 2 0 3 6
BES308 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II Zorunlu 2 2 0 3 6
BESSEÇ-6 Seçmeli VI SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
BES306 Toplu Beslenme Sistemleri-II Zorunlu 2 0 0 2 4
BES312 Toplum Sağlığında Beslenme Uygulamaları Zorunlu 0 4 0 2 6
BES304 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Bilimsel Araştırma ve Sunum Yöntemleri I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES421 Bilimsel Araştırma ve Sunum Yöntemleri I Zorunlu 2 0 0 2 4
BES425 Klinik,Toplum ve Kurum Beslenme Uygulamaları-I Zorunlu 0 24 0 12 18
BES423 Mezuniyet Tezi I Zorunlu 0 2 0 1 4
BESSEÇ-7 Seçmeli VII SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Bilimsel Araştırma ve Sunum Yöntemleri II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES420 Bilimsel Araştırma ve Sunum Yöntemleri II Zorunlu 2 0 0 2 4
BES428 Klinik,Toplum ve Kurum Beslenme Uygulamaları-II Zorunlu 0 24 0 12 18
BES426 Mezuniyet Tezi II Zorunlu 0 2 0 1 4
BESSEÇ-8 Seçmeli VIII SDG 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES115 Sağlığı Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES117 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2
BES119 Mesleki Oryantasyon Zorunlu 2 0 0 2 2
BES121 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 2
ENF101. Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES116 Halk Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 2
BES118 Ergen Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 2
BES120 Süt Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES122 Fiziksel Aktivite Belirleme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES215 Mesleki İngilizce-I Zorunlu 2 0 0 2 2
BES217 Genel İlaç Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES219 Egzersiz ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES221 Meyve Sebze Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES223 Gıda Katkı Maddeleri Zorunlu 2 0 0 2 2
BES225 Yağ ve Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES216 Mesleki İngilizce-II Zorunlu 2 0 0 2 2
BES218 Yoksulluk ve İstismar Zorunlu 2 0 0 2 2
BES220 İlaç Zehirlenmeleri Zorunlu 2 0 0 2 2
BES222 Et Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES224 Besin Zehirlenmeleri Zorunlu 2 0 0 2 2
BES226 Küfler ve Mikotoksin Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES315 Biyokimyasal Yöntemler ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES317 Besin İlaç Etkileşimleri Zorunlu 2 0 0 2 2
BES319 Beslenme Desteği ve Besin Destek Zorunlu 2 0 0 2 2
BES321 Tahıl Ürünleri Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES323 Menü Planlama Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES316 Psikiyatrik Bozukluklarda Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES318 Hastane Enfeksiyonları Zorunlu 2 0 0 2 2
BES320 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES322 Mikrobiyota ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES324 Profesyonel Sporcu Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES411 Yiyecek-İçecek Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES413 Besin Hijyeni ve Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES415 Fitoterapi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES417 Sağlık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
BES419 Sağlık Kurumlarında İletişim Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BES412 Enteral-Parenteral Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES414 Beslenme Hastalıklarının Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 2
BES416 Yaşlılıkta Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 2
BES418 Sağlık Politikaları Zorunlu 2 0 0 2 2
BES422 İşçi Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2 2
BES424 Beslenme ve Genetik Zorunlu 2 0 0 2 2