Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Hizmet Bölümü 2011 yılında açılmış olup 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın gerekliliklerini başarı ile yerine getirip mezun olan öğrenciler “Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal hizmet programına, ortaöğretimini Türkiye’de tamamlamış ya da yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavından (YKS), Eşit Ağırlık Puanı (EA) türünden gerekli puana erişmiş öğrenciler kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’de Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Almanca gibi yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bütün öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda yer alan zorunlu derslerin ve ilgili seçmeli derslerin tümünü başarı ile tamamlayıp toplamda 240 AKTS’yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına erişen öğrenciler programdan başarı ile mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Program Profili

Sosyal hizmet programı mezunların mesleki bilgi, değer ve becerilerini bütünleştirerek, çeşitli düzeylerdeki müracaatçı sistemlerine yönelik kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, eğitici ve araştırıcı niteliğe sahip meslek elemanı olmalarını amaçlamaktadır.
Programın eğitim programı 4 yılda (8 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Her akademik yarıyıl 13-16 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup ön şartları bulunmamaktadır. Her akademik yarıyılda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre en az bir ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Bu uygulamalar dışında staj uygulaması, proje, alan çalışması, kuruluş ziyaretleri, araştırma, sunum, ödev vb. gibi teknikler de uygulanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar. Bu kapsamda istihdam ve terfi imkânlarının olduğu kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilmektedir:
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez teşkilatları ve aşağıda sıralanan ilgili müdürlüklerin tüm il ve ilçe müdürlükleri:
• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
• Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu
- Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan hastaneler ve ilgili sağlık kuruluşları (Özel/Devlet/Üniversite hastaneleri, Halk Sağlığı Merkezleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, İl Sağlık Müdürlükleri)
- Adalet Bakanlığı’na bağlı birimler (Cezaevi, Denetimli Serbestlik, Aile mahkemeleri, Çocuk mahkemeleri)
- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü
- Milli Eğitim Bakanlığı (Rehberlik Araştırma Merkezi)
- Yerel Yönetimler (İl ve İlçe Belediyeleri ve bağlı kuruluşlar)
- Üniversitelerin Mediko-Sosyal Merkezleri
- Kredi Yurtlar Kurumu
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri
- Özel diğer sosyal hizmet kuruluşları (Huzurevi, Bakımevi vb.)
Kamuda özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı kuruluşları sosyal çalışmacı istihdamında ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında son yıllarda sosyal belediyecilik yaklaşımıyla beraber şehir ve büyükşehir belediyeleri artan oranda sosyal çalışmacı istihdam etmektedir. Ayrıca alanyazında mevcut olmasına rağmen Türkiye’de uygulama örneği bulunmayan okul sosyal hizmetinin gelişimi de gelecek seneler için önemli bir istihdam potansiyeli içermektedir. Bunların yanında gerekli koşulları sağlayan mezunlar için akademik kariyer yapma imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sosyal hizmet lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabildikleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında eğitim yaşamına devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Teorik derslerin değerlendirilmesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınmaktadır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulmaktadır. Başarı notuna ara sınavların katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesi ise dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme kriterleri (kuramsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ile olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı v.b.) doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir. Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elemanları tarafından 100 tam puan üzerinden belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda yer alan tüm derslerden başarılı olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu programda öğrencilerin asgari 240 AKTS değerini tamamlamaları ve 4.00 üzerinden asgari 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gereklidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercümend ERSANLI
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurupelit, ATAKUM/SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19 / Dahili: 6376
Faks: 0362 457 69 26
e-posta: eersanli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Gerekli görüldüğünde dışarıdan görevlendirme ile de dersler yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinin fiziki imkanlarından faydalanılarak eğitime devam edilmektedir. Samsun ili sınırları içerisinde hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında uygulamalı çalışmalar yapılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76764 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 76765 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 76766 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 76767 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 76775 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 76768 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 76774 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 76776 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 76777 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 76769 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 76770 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 76763 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 76778 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 76771 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 76772 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 76773 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 76779 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB103 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB105 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB107 Sosyal Hizmete Giriş Zorunlu 2 0 0 2 6
SHB109 Genel İktisat Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB115 Felsefe ve Eleştirel Düşünme Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB119 Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB102 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB104 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB106 Sosyal Hizmette İletişim ve Dil Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB108 Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 6
SHB110 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-2 Seçmeli-II SDG 0 0 0 0 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-I Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB205 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB207 Sosyal Hizmet Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB209 Sosyal Politika ve Planlama Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB225 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3 4
SHB227 Müracaatçi Sistemlerini Tanıma Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB229 Sosyal Sorunlar Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB231 Bireyi Tanıma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-3 Seçmeli-III SDG 0 0 0 0 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHB202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-II Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB212 Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB230 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB232 Sosyal Hizmet Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 4 0 0 4 2
SHB234 Bireylerle Sosyal Hizmet Zorunlu 4 0 0 4 4
SHB236 Kurum Deneyimi Zorunlu 2 2 0 3 4
SHB242 Psikososyal Yönleriyle Şiddet ve İstismar Zorunlu 2 0 0 2 4
SHBSEÇ-4 Seçmeli-IV SDG 0 0 0 0 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHB321 İnsan ve Normal Dışı Davranışlar Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB323 Görüşme İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB325 Ailelerle Sosyal Hizmet Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB327 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB329 Sosyal Hizmet Etiği Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB331 Sosyal Hizmet Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6 8
SHB333 Uygulamalı Araştırma I Zorunlu 2 2 0 3 8
SHB335 Gruplarla Sosyal Hizmet Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHB304 Sosyal Hizmet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB310 Proje Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB326 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB328 Sosyal Hizmet Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6 8
SHB330 Uygulamalı Araştırma II Zorunlu 2 2 0 3 8
SHB332 Toplumla Sosyal Hizmet Zorunlu 4 0 0 4 4
SHB334 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma ve Rapor Yazma Zorunlu 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-6 Seçmeli-VI SDG 0 0 0 0 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHB417 Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar Zorunlu 2 0 0 2 4
SHB423 Sosyal Hizmet Uygulaması III Zorunlu 2 16 0 10 16
SHB425 Yeşil Sosyal Hizmet Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB427 Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB431 Çözüm Odaklı Yaklaşım Zorunlu 2 0 0 2 2
SHB433 Krize Müdahale Zorunlu 2 0 0 2 2
SHBSEÇ-7 Seçmeli-VII SDG 0 0 0 0 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHB406 Sosyal Hizmette Blok Uygulama Zorunlu 2 24 0 14 26
SHBSEÇ-8 Seçmeli-VIII SDG 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHB112 Gelişim Psikolojisi 2 0 0 2 2
SHB114 Konuşma ve Sunum Becerileri 2 0 0 2 2
SHB120 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 2
SHB122 Sağlık ve Çevre 2 0 0 2 2
SHB124 Bireysel Farklılıklar ve Genetik 2 0 0 2 2
SHB126 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHB213 Evde Bakım Hizmetleri 2 0 0 2 2
SHB215 Çocuk Hakları ve Hukuku 2 0 0 2 2
SHB219 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB221 Sosyal Hizmet ve Sanat 2 0 0 2 2
SHB233 Örgütsel İletişim 2 0 0 2 2
SHB235 Girişimcilik ve İnovasyon 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHB214 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB216 Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri 2 0 0 2 2
SHB222 Engellilerle Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB238 Endüstriyel Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB240 Okul Sosyal Hizmeti 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHB320 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB322 Gecekondu Kentleşme ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB336 Afetlerde Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB338 Yas ve Boşanma 2 0 0 2 2
SHB340 Suçluluk ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB342 Medya ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHB411 Aile Danışmanlığı 2 0 0 2 2
SHB415 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB435 Gerontolojik Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB437 Sosyal Güvenlik Sistemi 2 0 0 2 2
SHB439 Sosyal Hizmette Edebiyat İncelemesi ve Kültür 2 0 0 2 2
SHB441 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHB408 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2 2
SHB410 Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet 2 0 0 2 2
SHB412 Yaratıcı Drama 2 0 0 2 2