Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Yönetimi Bölümü, 2012 yılında açılmış olup, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi Lisans Programı mezunları YÖK Yürütme Kurulu'nun 20.08.1998 tarihli kararı uyarınca "Sağlık Yöneticisi" unvanı almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ
PY1. Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlilikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal bilgilere sahip olur.
PY2. Sağlık kurumları yönetimi alan ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
PY3. Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur.
PY4. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
PY5. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
PY6. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, bilgi ve teknoloji sistemleri alanlarında uygular.
PY7. Bilgi teknolojilerini sağlık yönetimi sürecinde etkili olarak kullanır.
PY8. Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.
PY9. Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar.
PY10. Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü inceler ve değerlendirir.
PY11. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler.
PY12. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi sorumluluk alır.
PY13. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
PY14. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
PY15. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir; değişime, yeniliğe ve girişimciliğe açık olur.
PY16. Yabancı dil bilgisini kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY17. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer.
PY18. Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
PY19. Sağlık kurumları yönetimi ile ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşır.
PY20. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY21. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
PY22. Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır.
PY23. Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır. Çözümde önerilerini yorumlar değerlendirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Yönetimi Mezunları;
- Bakanlıklar'da müfettiş, uzman ve yardımcıları,
- Kamu Hastaneleri yönetim birimlerinde İdari ve Mali Başkan,
-Mesleki ve başarı deneyime göre müdür ve müdür yardımcısı,
- Özel ve üniversite hastanelerinde idari ve mali işler koordinatörü,
- Kamu ve özel sektöre ait sağlık ve sigorta kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcısı,
- İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında danışman ve idari personel olarak istihdam edilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Yönetimi Bölümü Ölçme ve Değerlendirme;
Ara Sınav: %40
Final Sınavı: %60

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN
Tel: 0362-312 19 19 - (6374)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
9 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
10 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
11 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
12 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
13 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY117 Genel Muhasebe I Zorunlu 2 1 0 3 6
SAY109 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY103 İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY107 İşletme Matematiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SAY-I Seçmeli Dersler-I SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY118 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3 0
SAY110 Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SAY116 Genel Muhasebe II Zorunlu 2 1 0 3 5
SAY104 İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY-II Seçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
SAY102 Yönetim Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 3 Biyoistatistik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY223 Biyoistatistik Zorunlu 2 1 0 3 4
SAY209 İdare Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY207 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2 4
SAY217 Sağlık Hizmetleri Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY201 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY219 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 1 0 4 0
SAY-III Seçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY226 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY204 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 0
SAY210 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 4
SEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 2 0 0 2 2
SAY224 Tıbbi Dökümantasyon Zorunlu 3 0 0 3 4
SAY206 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Sağlık Ekonomisi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY307 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAY317 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Zorunlu 3 1 0 4 6
SAY303 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-I Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY305 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY309 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY-V Seçmeli Dersler-V SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Girişimcilik ve Yenilikçilik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY302 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 7
SAY304 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-II Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY308 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY314 Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAY-VI Seçmeli Dersler-VI SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY419 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAY403 Sağlık Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY421 Sağlık Yönetimi Uygulamaları I Zorunlu 2 16 0 10 0
SAY-VII Seçmeli Dersler-VII SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8 Sağlık Yönetimi Uygulamaları II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY416 Sağlık Yönetimi Uygulamaları II Zorunlu 1 24 0 13 0
SAY-VIII Seçmeli Dersler-VIII SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY111 Mesleki Oryantasyon Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY113 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 1.84
SAY115 İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 1 2 0 2 0
SAY112 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY114 Yazışma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY213 İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY215 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY221 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetler Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY218 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SAY222 Sağlık Hizmetlerinde Etik Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli Dersler-V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY311 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 0
SAY313 Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY315 Ticari İşletme Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli Dersler-VI
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY316 Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY318 Sağlık İletişimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli Dersler-VII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY409 Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 2 0 0 2 0
SAY415 Değişim Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SAY417 Küresel Sağlık Organizasyonları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli Dersler-VIII
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY408 Sağlık Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY410 Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 0
SAY414 Tıbbi Cihaz Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2