Program Tanımları

Kuruluş

Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Özel Eğitim Bölümü her iki anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim Öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler Özel Eğitim Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenci herhangi bir lisans ya da ön lisans programından mezun olmuşsa mezun olduğu programda almış olduğu derslerden eşdeğer olanların muafiyetini isteyebilir. Eşdeğer olan derslerin muafiyeti sağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Özel Eğitim Öğretmenliği programı 2006 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Özel Eğitim Bölümü kadrosunda 2 Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Özel Eğitim Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu alan mezunları gerekli şartları sağlayabildikleri taktirde yüksek lisans ya da doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır. Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer 50-59 F3 1.50 Başarısız F4 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 Başarısız-Sınava girmedi F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kurupelit Kampüsü/Samsun Tel:0(362) 3121919-5412

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Rakap

Bölüm Olanakları

Bu program mezunları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda Özel Eğitim Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69724 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 69725 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 69726 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 69727 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 69728 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 69729 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 69730 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 69731 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 69732 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 69733 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 69734 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 69735 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 69736 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 69737 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 69738 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 69739 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 69745 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
18 69749 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
19 69754 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
20 69740 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
21 69746 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 69750 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
23 69755 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
24 69741 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
25 69747 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
26 69751 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
27 69756 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
28 69742 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
29 69748 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
30 69752 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
31 69757 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
32 69743 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
33 69753 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 69758 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
35 69744 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE101 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
OZAE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE101 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE105 Çocuk Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZEGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZENF101 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 3
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE102 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2 4
OZAE104 İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2 4
OZAE106 Çocuk Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 5
ÖZE102 Öğrenme Güçlükleri ve Özel Yetenek Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE104 İşitme ve Görme Yetersizliği Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE106 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZEGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZENF102 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 0 3 4
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 3
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE AE SEÇMELİ (Özel Eğtm) SDG 2 0 0 2 48
OZAE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 4
OZAE203 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
OZAE205 Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 3
OZAE207 Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
OZAE209 Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE201 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE203 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE205 Özel Eğitimde Bütünleştirme Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE207 Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE209 Zihinsel Yetrsizliği Olan Öğrencilerde Kavram Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE211 OSB Olan Öğrencilerde Temel Becerilerin Kazandırılması Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT201 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZEGT203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3 4
OZAE204 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE206 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2 2
OZAE208 Braille Okuma - Yazma Zorunlu 2 0 0 2 2
OZAE210 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3 5
ÖZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE204 Özel Eğitimde Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE206 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE208 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE210 Braille Okuma-Yazma Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE212 Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Öğrenme Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE214 Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT202 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem Zorunlu 1 4 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
OZAE303 Özel Eğitimde Fiziksel Aktivite ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 3
OZAE307 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE309 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 3
ÖZE301 Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması Zorunlu 2 0 0 2 4
ÖZE311 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE313 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE302 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
OZAE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE306 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik Zorunlu 2 0 0 2 2
OZAE308 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 2
OZAE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 5
ÖZE302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE306 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor Zorunlu 3 0 0 3 4
ÖZE308 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE310 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
ÖZE312 Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler ve Eğitimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE314 Zihinsel Yetersizlikte Davranış Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT302 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
OZAE401 Özel Eğitimde Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 4
ÖZE401 Özel Eğitimde Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE403 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 3
ÖZE405 Seçmeli IX:Yanlışsız Öğretim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE407 Seçmeli X: Zihinsel Yetersizlikte Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT401 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6 15
OZMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
OZAE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 0 2 2
ÖZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE404 Seçmeli XI: Erken Müdahale Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZE406 Seçmeli XII: Zihinsel Yetersizlikte Ergenlik ve Cinsel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT402 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6 15
ÖZEGT406 Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
ÖZEGT408 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OZMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 10

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OZAE001 Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri 2 0 0 2 4
OZAE002 Ergenlik ve Cinsel Eğitim 0 0 0 2 4
OZAE003 Erken Müdahale Programları 0 0 0 0 4
OZAE004 İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2 4
OZAE005 Zy' de Disiplinler Arası çalışma ve İşbirliği 0 0 0 0 4
OZAE006 Zy' de Kavram Öğretimi 2 0 0 2 4
OZAE007 Zy' de öğretim Uyarlamaları 2 0 0 2 4
OZAE008 Zy' de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2 4
OZAE009 Zy' de Teknoloji Destekli Öğretim 0 0 0 0 4
OZAE010 Zy' de Yetişkinliğe Geçiş 0 0 0 0 4
OZAE011 Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması 2 0 0 2 4
OZAE012 Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE013 OSB İçin Alternatif İşletim Yöntemleri 2 0 0 2 4
OZAE014 OSB ' de Davranış Yöntemi 2 0 0 2 4
OZAE015 OSB' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2 4
OZAE016 OSB' de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2 4
OZAE017 OSB' de Teknoloji Destekli Öğretim 2 0 0 2 4
OZAE018 OSB' de Temel Becerilerin Kazandırılması 2 0 0 2 4
OZAE019 Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 2 0 0 2 4
OZAE020 Yüksek İşlevli OSB Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE021 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
OZAE022 Matematik Güçlüğü; Tanımlama ve Müdahale 2 0 0 2 4
OZAE023 Okuma Güçlüğü; Tanımlama ve Müdahale 2 0 0 2 4
OZAE024 ÖG İçin Öğrenme Stratejileri 2 0 0 2 4
OZAE025 ÖG ve Davranış Bozuklukları 2 0 0 2 4
OZAE026 ÖG' de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi 2 0 0 2 4
OZAE027 ÖG' de Destek Eğitim Programları 2 0 0 2 4
OZAE028 ÖG' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2 4
OZAE029 ÖG' de Erken Müdahale ve Değerlendirme 0 0 0 2 4
OZAE030 Yazma Güçlüğü: Tanımlama ve Müdahale 2 0 0 2 4
OZAE031 Eleştirel Düşünme Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE032 ÖY Eğitimine Aile Katılımı 2 0 0 2 4
OZAE033 ÖY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2 4
OZAE034 ÖY' de Duyuşsal Eğitim 2 0 0 2 4
OZAE035 ÖY' de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim 2 0 0 2 4
OZAE036 ÖY' de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE037 ÖY' de Program Geliştirme 2 0 0 2 4
OZAE038 ÖY' de Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik 2 0 0 2 4
OZAE039 ÖY'de Tanılama Modelleri ve Testleri 2 0 0 2 4
OZAE040 Yaratıcı Düşünme Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE041 Görme Becelerinin Desteklenmesi 2 0 0 2 4
OZAE042 GY Eğitimine Aile Katılımı 0 0 0 2 4
OZAE043 GY İçin Yardımcı Teknolojiler 2 0 0 2 4
OZAE044 GY Olan Yetişkinler Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE045 GY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2 4
OZAE046 GY' de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 0 0 0 0 4
OZAE047 GY' de program Geliştirme 2 0 0 2 4
OZAE048 GY' de Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2 4
OZAE049 İleri Seviye Braille Okuma Yazma 0 0 0 0 4
OZAE050 Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2 4
OZAE051 İleri Seviye Türk İşaret Dili 0 0 0 0 4
OZAE052 İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknikler 2 0 0 2 4
OZAE053 İY Eğitimine Aile Katılımı 2 0 0 2 4
OZAE054 İY ve Dil 2 0 0 2 4
OZAE055 İY' de Ders Planı Geliştirme 2 0 0 2 4
OZAE056 İY' de Disiplinler Arası Çalışma ve İşbirliği 2 0 0 2 4
OZAE057 İY' de Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 2 0 0 2 4
OZAE058 İY' de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 2 0 0 2 4
OZAE059 İY' de Özel Öğretim Yöntemleri 2 0 0 2 4
OZAE060 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4