Program Tanımları

Kuruluş

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı 1994-1995 öğretim yılında alınan 25 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

MESLEK ELEMANI ÜNVANI İLE MEZUN OLURLAR

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti MADDE 8 – (1) hükümleri geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yüksek öğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır. (2) Ağırlıklı başarı ortalaması, 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir. (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verilir.

Program Profili

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans programıdır. Programın Amacı: Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkeleri özümsemiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektörde üst düzey yönetici asistanlığı, yönetici sekreterliği, büro yöneticiliği, şube sorumlusu, satış pazarlama firmalarında satış sekreterliği gibi konumlarda iş olanakları bulunmaktadır. Silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, üniversiteler, bakanlıklar dahil olmak üzere hemen her kamu kuruluşunda çeşitli birimlerde, kadro alabildikleri takdirde ya da taşeron kuruluşlarda istihdam edildiklerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Mezunlar, kamuda çalışmaya başladıkları zaman kısa sürede üst düzeylere yükselmeleri mümkün olmaktadır. Özel hastanelerde, belediyelerde ve şirket elemanı statüsünde asistanlık görevi üstlenmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme - Dönem içi değerlendirme MADDE 16 – Yarıyıl/yıl sonu-bütünleme sınavları MADDE 17 – Sınavların yapılış şekli MADDE 18 – Mazeret sınavı MADDE 19 – Sınav sonuçları MADDE 20 – Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 21 – Başarı puanı MADDE 22- Ders tekrarı - MADDE 23 ALTINCI BÖLÜM Başarı ve Değerlendirme - Değerlendirme MADDE 24 – Derslerin kredi değeri MADDE 25 – Ağırlıklı başarı ortalaması MADDE 26 – Diploma - MADDE 27 -Muafiyet sınavı - MADDE 28 HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

Mezuniyet Koşulları

PROGRAMIN ÖNGÖRDÜĞÜ DERS KREDİSİ VE 120 AKTS ( AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ) KOŞULUNU SAĞLAYAN ÖĞRENCİ MEZUN OLUR.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ÖĞR.GÖR.CEM DİNCEROL

İletişim Bilgileri
0362 714 55 55
0362 714 53 43
Dahili No: 7455
Samsun Karayolu 4.Km. 55700 Havza/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuarı, Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Tepegöz

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77580 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 77581 Mesleki alanda Türk Dil Bilgisi kurallarını yeterli düzeyde bilir.
3 77582 Atatür İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
4 77583 İşletme Matematiği hakkında bilgi sahibi olur
5 77584 Sektördeki yazışma kurallarını bilir.
6 77585 Ofis programlarının temel özelliklerini bilir.
7 77586 Bürokrasi ve Protokol kurallarını bilir.
8 77587 Bireysel ve örgütsel davranış kurallarını bilir.
9 77588 Ön Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilir .
10 77589 Dosyalama ve Arşivleme kurallarını bilir.
11 77590 Toplantı gündemi belirler, gündeme uygun şekilde hazırlar, toplantıya katılır ve toplantı tutanağı düzenler.
12 77591 İşletme ve ekonomi konularında genel bilgi sahibi olur.
13 77592 Süratli Klavye kullanma tekniklerini bilir.
14 77593 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır
15 77594 Kriz ve Stres Yönetimi tekniklerini Zaman Yönetimi ile birleştirerek uygular
16 77595 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
17 77597 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
18 77599 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
19 77603 İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
20 77596 Çalışma ekipleri kurar, işbölümü ve iş analizi yapar.
21 77598 Yönetim ve teknoloji arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
22 77600 İletişimde ses ve nefes tekniklerini kullanmaya hakim olmak, etkili ve hazırlıklı konuşma becerisini kazanmak.
23 77604 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
24 77601 Mesleki alanda Türk dil bilgisi kurallarını etkin bir şekilde uygular.
25 77602 Mesleki yeterliliği gereği bilgisayar klavyesini on parmak süratli bir şekilde kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BYA101 Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
BYA109 Klavye Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
BYA111 Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 2 0 3 5
BYA119 Etkili Konuşma ve İletişim Zorunlu 2 1 0 3 4
BYA121 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 4
BYA123 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BYA108 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 5
BYA110 Mesleki Yazışmalar Zorunlu 2 2 0 3 5
BYA120 Ticari Matematik Zorunlu 2 1 0 3 4
BYA122 Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYA124 Hızlı Okuma ve Yazma Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 3
BYA126 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYA207 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 2 0 3 4
BYA209 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 0 0 2 3
BYA223 Muhasebe Zorunlu 2 1 0 3 5
BYA225 Kamu ve Özel Kesim Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 4
BYA227 Büro Yönetimi Zorunlu 3 1 0 4 5
BYASEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYA202 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Zorunlu 1 1 0 2 6
BYA204 Yönetici Asistanlığı Zorunlu 2 2 0 3 6
BYA208 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 5
BYA222 Toplantı Yönetimi ve Sunu Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 5
BYA226 Örgütsel Davranış Zorunlu 4 0 0 4 5
BYASEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYA213 Toplam Kalite Yönetimi 1 1 0 2 3
BYA215 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 3
BYA217 Çevre Koruma 2 0 0 2 3
BYA219 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
BYA229 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYA214 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 3
BYA216 Genel Turizm Bilgisi 2 0 0 2 3
BYA220 Ön Büro İşlemleri 1 1 0 2 3
BYA224 Sektörel Uygulamalar 2 2 0 3 3