Program Tanımları

Kuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2017 yılında kurulmuş olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans diploması.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan üniversite sınavının SAYISAL puan türünde yeterli puanı alan ortaöğretim mezunları kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

SAYISAL puan türünden yeterli puanı alan ortaöğretim mezunları Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Bir öğrencinin bölümden mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredi değerine sahip dersleri başarıyla geçerek, genel ağırlıklı not ortalamasının 4'lük sisteme göre en az 2,00 (100'lük sisteme göre 60) olması gerekmektedir.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün amacı; teorik ve uygulamalı alanlarda temel becerileri kazanmış, araştırma yapabilen, sorgulayabilen, yorumlayabilen ve bağımsız projeler geliştirebilen, etik değerleri özümsemiş araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca 21. yüzyılın en yenilikçi alanlarından biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının, biyoteknoloji aracılığıyla medikal/farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastahanelerde, özel klinik ve laboratuvarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde istihdam edilmeleri halinde önemli sorunlara çözümler üretebilen bireyler olması beklenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Moleküler Biyoloji ve Genetik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar araştırma destek programlarında birinci derecede önceliği olan bir alandır. Yurt dışında iş olanakları son derece fazladır. Ülkemizde ise mezunlara talep sayısı, çalışma olanakları ve önerilen iş kalitesi her geçen yıl giderek iyileşmektedir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ülke ekonomisi ve gelişimine katkı sağlayacak olan başta biyoteknoloji alanında yeni ürünleri geliştirebilecek kapasite ve bilgi birikimine sahip uzmanlar olacaklardır. Mezunlarımızın, moleküler biyolog olarak akademik kariyerin yanı sıra, kamu ve özel sektörde, biyoteknoloji şirketlerinde özellikle medikal/farmasötik endüstrisinde, gıda sanayinde, çevre ve doğal hayatı koruma ile ilgili kamu ya da özel kuruluşlarda, hastahanelerde, özel klinik ve laboratuvarlarda, biyomedikal cihazlar ile ilgili şirketlerde araştırıcı ya da yönetim kademelerinde istihdam edilmeleri mümkündür.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programından başarıyla mezun olan öğrenciler ALES, YDS, YÖKDİL sınavlarından yeterli puanları almaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, öğrencilerin aldıkları dersleri başarılı bir şekilde geçmeleri için dönem içerisinde ve dönem sonunda yapılan sınavlara girmeleri gerekmektedir. Dönem içi sınav puanının %40'ı, dönem sonu sınav puanının %60'ı toplanarak elde edilen puanın bağıl değerlendirme ölçütlerini karşılaması durumunda öğrenci dersi başarmış olarak sayılır.

Mezuniyet Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne kabul edilen öğrencilerin bölümden mezun olmak için sekiz yarıyıllık öğretim programında belirtilmiş olan toplam 135 kredilik (240 AKTS) derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tel: 0362 312 1919 – Dahili: 5452

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tel: 0362 312 1919 – Dahili: 5502

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tel: 0362 312 1919 – Dahili: 5436

ERASMUS Koordinatörü:
Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tel: 0362 312 1919 – Dahili: 5088

Bölüm Olanakları

Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencilerinin teorik dersler için kullanabilecekleri 2 sınıf ve 2 uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca lisansüstü öğrencilerinin ve lisans Bitirme Tezi öğrencilerinin kullanımı için yüksek teknoloji cihazlara sahip dört araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kampüs içerisinde tramvay durağına ve sosyal tesislere 100 m olup, ders aralarında dahi hizmet alınabilecek mesafededir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
MBG111 Genel Biyoloji I Zorunlu 4 0 0 4 4
MBG113 Matematik I Zorunlu 2 0 0 2 4
MBG151 Genel Biyoloji Lab. I Zorunlu 0 2 0 1 2
MBG153 Genel Kimya Lab. I Zorunlu 0 3 0 2 3
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TBFİZ105 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
MBG112 Genel Biyoloji II Zorunlu 4 0 0 4 4
MBG114 Matematik II Zorunlu 2 0 0 2 4
MBG152 Genel Biyoloji Lab. II Zorunlu 0 2 0 1 2
MBG154 Genel Kimya Lab. II Zorunlu 0 3 0 2 3
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TBFİZ106 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBKİM104 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBG205 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 6
MBG209 Biyokimya Zorunlu 4 0 0 4 6
MBG215 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
MBG259 Biyokimya Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
MBGS-3 3. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBG202 Temel Genetik Zorunlu 3 0 0 3 6
MBG210 Klinik Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
MBG212 Analitik Teknikler Zorunlu 2 0 0 2 5
MBG214 Organik Kimya Zorunlu 3 0 0 3 4
MBG254 Organik Kimya Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
MBGS-4 4. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBG309 Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 7
MBG315 Evrim ve Biyoçeşitlilik Zorunlu 3 0 0 3 7
MBG359 Moleküler Biyoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 4
MBGS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu SDG 8 0 0 8 12


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBG308 Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
MBG310 Proteomiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
MBG312 Doku Kültürü ve Kök Hücre Zorunlu 2 0 0 2 6
MBG358 Biyoteknoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 4
MBGS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBG407 Genetik Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 5
MBG409 Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri Zorunlu 0 2 0 1 5
MBG411 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 0 2 8
MBGS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 8 0 0 8 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBG408 İnsan Genetiği ve Kanser Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
MBG410 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 0 2 12
MBGS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri SDG 8 0 0 8 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBG221 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2 3
MBG225 Bilgisayar Programlama I 2 0 0 2 3
MBG227 Temel Bitki Hastalıkları 2 0 0 2 3
MBG229 Biyolojik Mücadele 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBG222 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2 3
MBG228 Bilgisayar Programlama II 2 0 0 2 3
MBG230 Bitki Biyolojisi 2 0 0 2 3
MBG232 Fizyoloji 2 0 0 2 3
MBG234 Endokrinoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBG323 Gıda Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 3
MBG325 Bitki Stres Fizyolojisi 2 0 0 2 3
MBG329 Gelişim Biyolojisi 2 0 0 2 3
MBG331 Bitki Doku Kültürü 2 0 0 2 3
MBG333 İmmünoloji 2 0 0 2 3
MBG335 Genomiğe Giriş 2 0 0 2 3
MBG337 Biyoinformatiğe Giriş 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBG322 Biyofizik 2 0 0 2 3
MBG324 Endüstriyel Biyoteknoloji 2 0 0 2 3
MBG326 Genetik Hastalıklar 2 0 0 2 3
MBG330 Biyomühendislik 2 0 0 2 3
MBG332 Girişimcilik 2 0 0 2 3
MBG334 Kurumsal İletişim 2 0 0 2 3
MBG336 Biyopsikoloji 2 0 0 2 3
MBG338 Adli Biyoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBG423 DNA Hasarları ve Onarımı 2 0 0 2 3
MBG427 Tıbbi Biyoloji 2 0 0 2 3
MBG429 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 2 0 0 2 3
MBG431 İnsan Anatomisi 2 0 0 2 3
MBG433 Moleküler Viroloji 2 0 0 2 3
MBG435 Transgenik Bitki Teknolojisi 2 0 0 2 3
MBG437 Biyomateryaller 2 0 0 2 3
MBG439 Biyosilahlar ve Biyoterörizm 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBG424 Sitogenetik 2 0 0 2 3
MBG426 Mikrobiyal Ekoloji 2 0 0 2 3
MBG430 Mikoloji 2 0 0 2 3
MBG432 Parazitoloji 2 0 0 2 3
MBG436 Biyoetik 2 0 0 2 3