Program Tanımları

Kuruluş

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2016 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş olanağı bulunmaktadır.
Geçiş koşulları ilgili mevzuatla düzenlenmiştir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüm öğretim planı 161 kredi/240 ECTS’den oluşmaktadır. Öğretim planında yer alan derslerin % 25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler Bölüm öğretim programının yanı sıra diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler. Seçmeli dersler, V. yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü birbiriyle yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler derecesi birçok alanda kullanılabilir. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların tümünde; yerel yönetimlerin değişik birimlerinde; finans kurumları, bankalar ve medya gibi özel sektör kurumlarında uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans mezunları üniversitemizin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programında ya da farklı üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü eğitime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri, öğretim planında yer alan derslerin içeriklerine, öğrenme çıktılarına, ölçme ve değerlendirme bilgilerine öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ulaşabilirler: https://ubs.omu.edu.tr/login.aspx

Mezuniyet Koşulları

Bölüm öğretim planı 161 kredi/240 ECTS’den oluşmaktadır. Öğretim planında yer alan derslerin % 25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler Bölüm öğretim programının yanı sıra diğer bölümlerden değişik sosyal bilimler dersleri de alabilirler. Seçmeli dersler, V. yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum/SAMSUN
Telefon: 0362 457 69 17
Faks: 0362 457 60 17
e-posta: iibf@omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MUTLU

Bölüm Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nün olanaklarından yararlanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerden yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunan öğretim üyelerinin yanı sıra, yine Türkiye’de ve yurtdışında seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini sürdüren araştırma görevlilerinden oluşan nitelikli bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ile 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölüm öğretim elemanlarının özgeçmiş bilgisine ve bilimsel çalışmalarına şu bağlantıdan ulaşmak mümkündür: http://iibf.omu.edu.tr/akademik-kadro2/70/

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70177 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 70178 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 70179 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 70180 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 70181 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 70182 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 70183 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 70185 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
9 70188 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10 70191 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
11 70184 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
12 70186 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
13 70189 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 70192 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
15 70187 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
16 70190 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
SBK111 Siyaset Bilimi I Ortak 3 0 0 3 0
İKT111 Temel İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
SBK131 Uygarlık Tarihi Ortak 3 0 0 3 0
SBK113 Üniversite ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SBK142 Hukukun Temel Kavramları Ortak 3 0 0 3 6
SBK112 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT112 Temel İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK114 Toplumbilim Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK241 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
SBK221 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK243 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT211, Mikro İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK211 Siyasal Düşünceler Tarihi I Ortak 3 0 0 3 0
SBK223 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK242 Borçlar Hukuku Ortak 3 0 0 3 0
SBK232 Kent Tarihi ve Kentleşme Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT212, Makro İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK212 Siyasal Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK246 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK224 Türk Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK214 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL307, İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK311, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK321 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0
SİS-5 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SBK323 Türk İdare Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK313. Türk Siyasal Hayatı I Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK342 İdari Yargı Ortak 3 0 0 3 0
SBK332 Kentleşme Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK344 Medeni Hukuk Zorunlu 3 0 0 3 0
SİS-6 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SBK312 Türk Siyasal Hayatı II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK322 Yerel Yönetimler Ortak 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK441 Ceza Hukuku Ortak 3 0 0 3 0
SBK447. Çevre Sorunları ve Politikası Zorunlu 3 0 0 3 4
SBK449 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SİS-7 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
İŞL425. Temel Muhasebe I Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK450 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SİS-8 Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
İŞL422. Temel Muhasebe II Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK442 Vergi Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT317 Uluslararası İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL327. Girişimcilik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK315 Siyasal Partiler ve Seçimler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK317 Küresel Enerji Politikaları Ortak 3 0 0 3 5
SBK319 İnsan Hak ve Özgürlükleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK325 Dünya Siyasetinde Avrasya Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK331 Kent Kültürü ve Kentcilik Bilinci Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK343 Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
YDİ301 Mesleki İngilizce I Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT318 Uluslararası İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT322 Türk İktisat Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK316 Siyasal İletişim Ortak 3 0 0 3 0
SBK318 Demokrasi Kuramları Ortak 3 0 0 3 0
SBK324 Kamu Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK326 Tc-Ab İlişkileri Ortak 3 0 0 3 5
SBK328 Stratejik Planlama Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK334 Karşılaştırmalı Kent Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK336 Uluslararası Örgütler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK338 Diplomasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK340 Uluslararası İlişkiler Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK346 AB Hukuku Ortak 3 0 0 3 0
YDİ302 Mesleki İngilizce II Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT415 Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT425 İktisat Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT427, Kadın ve Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL403 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL411 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK413 Türk Demokrasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK415 Doğu Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK417 Uluslararası İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK425 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK427 Kamu Reformu Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK433 Bürokrasi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK443 Uluslararası Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK445 Diksiyon ve Hitabet I Zorunlu 3 0 0 3 0
YBD401 Mesleki İngilizce III Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT412 Çevre Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT420, Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT422 Bölgesel Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT424 Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL406 Uluslararası Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL408. Motivasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL412 Proje Hazırlama ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL416 Kurumsal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
İŞL428 Girişimcilik ve Yenilikçilik Ortak 3 0 0 3 0
SBK412 Yeni Toplumsal Hareketler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK414 Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK416 Çağdaş Ekonomik ve Sosyal Olaylar Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK418 Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK432 Çevre Hukuku Ortak 3 0 0 3 5
SBK434 Siyasal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
SBK438 Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK440 Dünya Politikası II (Avrupa ve Balkanlar) Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK444 Kıymetli Evrak Hukuku Ortak 3 0 0 3 0
SBK446 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK448 Siyasi Tarih Ortak 3 0 0 3 0