Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76826 İletişim bilimlerine yönelik kavram, model ve kuramları sıralar.
2 76827 Medya ve iletişim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeleri bilir.
3 76821 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
4 76830 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini yaptığı araştırmalarda uygular.
5 76822 İletişim bilimleri alanında teorik ve uygulamalı çalışmaları yürütür.
6 76828 Medya ve iletişim alanında tespit ettiği sorunların çözümüyle ilgili proje(ler) gerçekleştirir.
7 76829 Metin çözümleme yöntemlerini ve uygulama esaslarını sıralar.
8 76823 Kültürlererarası iletişimin dinamiklerini tartışır.
9 76824 Alana ilişkin bilgi ve becerilerini kullanarak, iletişim ve medya ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretir.
10 76825 İletişim kuramlarının pratikte karşılık bulma düzeyini tartışır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMA603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMA603 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 3 0 0 3 7.5
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 3 0 0 3 7.5
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 3 0 0 3 7.5
İMA606 Haber Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 3 0 0 3 7.5
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 3 0 0 3 7.5
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İMA611 Sinema ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 3 0 0 3 7.5
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 3 0 0 3 7.5
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 3 0 0 3 7.5
İMA617 Analog ve Dijital Medyada Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 3 0 0 3 7.5
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 3 0 0 3 7.5
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 3 0 0 3 7.5
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 3 0 0 3 7.5
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 3 0 0 3 7.5
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 3 0 0 3 7.5
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 3 0 0 3 7.5
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 3 0 0 3 7.5
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 3 0 0 3 7.5
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 3 0 0 3 7.5
İMA606 Haber Sosyolojisi 3 0 0 3 7.5
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 3 0 0 3 7.5
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 3 0 0 3 7.5
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 3 0 0 3 7.5
İMA611 Sinema ve Kültür 3 0 0 3 7.5
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 3 0 0 3 7.5
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 3 0 0 3 7.5
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 3 0 0 3 7.5
İMA617 Analog ve Dijital Medyada Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 3 0 0 3 7.5
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 3 0 0 3 7.5
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 3 0 0 3 7.5
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 3 0 0 3 7.5
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 3 0 0 3 7.5
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 3 0 0 3 7.5
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 3 0 0 3 7.5
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 3 0 0 3 7.5
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 3 0 0 3 7.5
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 3 0 0 3 7.5