Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77962 Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
2 77963 Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
3 77964 Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
4 77965 Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
5 77966 Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
6 77967 Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL701 Pratik Aklın Eleştirisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL702 Nedensellik Sorunu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL701 Pratik Aklın Eleştirisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FEL702 Nedensellik Sorunu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL703 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 0 3 7.5
FEL704 Akıl Dini 3 0 0 3 7.5
FEL705 Ortaçağ Felsefesinde İleri Araştırmalar 3 0 0 3 7.5
FEL706 Umut Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL707 Ütopik Toplum Tasarımları 3 0 0 3 7.5
FEL708 İslam Felsefesi ve Bilimin Batıya Etkileri 3 0 0 3 7.5
FEL709 Varoluşçuluk 3 0 0 3 7.5
FEL710 Mistisizim ve Felsefe 3 0 0 3 7.5
FEL711 Pragmatizm 3 0 0 3 7.5
FEL712 Yapılandırmacılık (Constructivism) 3 0 0 3 7.5
FEL713 Türk-İslam Felsefesi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FEL714 Liberalizm 3 0 0 3 7.5
FEL715 Hegel: Mantık Bilimi 3 0 0 3 7.5
FEL716 Türk Mitolojisi 3 0 0 3 7.5
FEL717 Marx: Kapital (Birikim ve Diyalektik) 3 0 0 3 7.5
FEL718 Çağdaş İslam Düşüncesi 3 0 0 3 7.5
FEL720 Diyalektik ve Eleştiri 3 0 0 3 7.5
FEL721 Zihin Felsefesi Sorunları 3 0 0 3 7.5
FEL723 Bilimsel Yöntem Kuramları 33 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL703 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 0 3 7.5
FEL704 Akıl Dini 3 0 0 3 7.5
FEL705 Ortaçağ Felsefesinde İleri Araştırmalar 3 0 0 3 7.5
FEL706 Umut Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FEL707 Ütopik Toplum Tasarımları 3 0 0 3 7.5
FEL708 İslam Felsefesi ve Bilimin Batıya Etkileri 3 0 0 3 7.5
FEL709 Varoluşçuluk 3 0 0 3 7.5
FEL710 Mistisizim ve Felsefe 3 0 0 3 7.5
FEL711 Pragmatizm 3 0 0 3 7.5
FEL712 Yapılandırmacılık (Constructivism) 3 0 0 3 7.5
FEL713 Türk-İslam Felsefesi Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
FEL714 Liberalizm 3 0 0 3 7.5
FEL715 Hegel: Mantık Bilimi 3 0 0 3 7.5
FEL716 Türk Mitolojisi 3 0 0 3 7.5
FEL717 Marx: Kapital (Birikim ve Diyalektik) 3 0 0 3 7.5
FEL718 Çağdaş İslam Düşüncesi 3 0 0 3 7.5
FEL720 Diyalektik ve Eleştiri 3 0 0 3 7.5
FEL721 Zihin Felsefesi Sorunları 3 0 0 3 7.5