Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78088 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78089 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78090 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78091 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78092 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78093 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78094 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78095 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78096 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78097 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78098 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78099 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78100 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78101 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78325 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78326 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78327 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78328 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
19 78329 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP605 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 7.5
EYP613 Eğitimde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP614 Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 7.5
EYP615 Eğitim Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP612 Eğitimde Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EYP614 Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 3 0 0 3 7.5
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 5 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3 7
EYP609 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3 7.5
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 3 0 0 3 7.5
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 5 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3 7.5
EYP609 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3 7.5
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 3 0 0 3 7.5