Program Tanımları

Kuruluş

2010 yılında Eğitim Yönetimi uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, yüksek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler ilgili alanda "bilim uzmanı" unvanını kazanmaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda görev yapmış veya halen yapıyor olan yönetici ve öğretmenler ile müfettiş olarak çalışanlar müracaat edebilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanı aranmamaktadır. Sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

Program Profili

Programında teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen yüksek lisans programında 3 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi hizmet vermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayan öğrenciler bilim uzmanı olarak çeşitli kurumlarda görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığında görevli eğitim işgörenlerinden oluşmaktadır. Mezunların, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde yönetici olarak istihdam edilmelerinde bu programdan mezuniyet bir ek değerlendirme ölçütü olarak alınmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra tezli yüksek lisans programına, enstitü kurulunun belirleyeceği kontenjan nispetinde geçiş yapabilirler. Başvuran öğrencilerin sıralaması ALES puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Tezli yüksek lisans programını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Eğitim Yönetimi doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda, devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Cevat ELMA, cevat.elma@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5249

Bölüm Olanakları

Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70378 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 70379 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 70380 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 70381 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 70382 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 70383 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 70384 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 70385 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 70386 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 70387 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 70388 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 70389 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 70390 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 70391 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-1 Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0
EBEU-2 Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT603 Eğitim Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT606 Eğitim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT608 Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3 0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT615 Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT619 Eğitim İstatistiği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT620 Yönetim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT621 Eğitim Finansmanı Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
EBUT603 Eğitim Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT606 Eğitim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT608 Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3 0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT615 Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT619 Eğitim İstatistiği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT620 Yönetim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT621 Eğitim Finansmanı Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri Zorunlu 3 0 0 3 0