Program Tanımları

Kuruluş

Ülkemizin öncül sektörlerinden olan turizm sektöründe, her geçen dönem bir öncekine göre artarak büyüyen gerek iç turizmin gerekse dış aktif turizmin ihtiyaçlarına cevap verecek, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, yerel ve bölgesel ekonominin gelişmesinde, istihdam olanaklarının artarak kentin ve bölgenin kalkınmasında kritik öneme haiz turistik işletmelerin doğru bir şekilde yönetilmesinde yüksek lisans derecesine sahip turizmciler kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada turizm endüstrisinin ihtiyacına cevap verecek düzeyde profesyonel işletmecilerin yetiştirilmesinde üniversitelere büyük görev düşmekle birlikte, özellikle turizm işletmeciliği mezunu bireyler yaşadıkları kentte yüksek lisans olanağı bulamamakta ve çalışan bireylerin kendini akademik ve profesyonel anlamda geliştirmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum, kentte ve bölgede bulunan turistik işletmelerin yönetici pozisyonundaki bireylerin daha yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olmasını engellemekte ve bu da bu işletmelerin mevcut potansiyellerini kullanamamalarına yol açmaktadır.

İlgili bölümde verilecek yüksek lisans düzeyindeki turizm işletmeciliği eğitimi, mezunlarının ülkemizde mesleklerini daha vizyoner ve daha profesyonel şekilde yapacak düzeyde donanıma sahip olmasını sağlaması yanında, özel olarak bölgedeki ve kentteki turistik işletmelerin sundukları hizmetlerin de iyileşmesini sağlayacaktır. Açılacak olan Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı bünyesinde, Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, turizm işletmeciliği mesleğine ek olarak istedikleri takdirde Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almak kaydıyla, diğer kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeyen mezunlar ise, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar gerekli koşulları sağlamaları halinde herhangi bir üniversitenin alanlarıyla ilgili bir programında öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedir.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Turizm İşletmeciliği bölümüne, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden geçerli olmak üzere Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı açılarak öğrenci alınması; kentsel, bölgesel ve ulusal düzeyde, gerek ilgili sektör açısından gerekse alanda akademik ve meslek uygulamasına da hâkim düzeyde eğitimli/nitelikli işgücünün yetiştirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler bünyesinde açılması önerilen, Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programının temel hedeflerinden biri de, üniversitenin eğitim öğretimine katkı sağlamak, öğrencilere Turizm İşletmeciliği ile ilgili mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Buna ek olarak, hali hazırda Türkiye’de Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalına ait bulunan Tezli Yüksek Lisans programlarının yanı sıra, açılacak program, Turizm İşletmeciliği alanında yetişmiş işgücü sayısını artırarak, gerek Samsun’un gerekse de bölgemizin nitelikli turizm işletmecisi ihtiyacının karşılanmasında da katkıda bulunacaktır.

Kazanılan Derece

MBA (Master of Business Admininistration)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan öğrenci kabul ve kayıt şartları geçerli olacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ UYGULAMA ESASLARI uyarınca işlemler yürütülür.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans mezunu öğrenciler;

Konaklama işletmelerinde otel müdürü, ön büro müdürü, yiyecek içecek müdürü gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma olanağı,
Yeme içme işletmelerinde restoran müdürü, restoran şefi, resepsiyon şefi, gibi pozisyonlarda çalışma olanağı,
Akademik kariyer olanakları,
Seyahat işletmelerinde işletme müdürü, tur yöneticisi gibi değişik pozisyonlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2009 raporuna göre Türkiye’de turizm endüstrisi 2009-2018 yılları arasında yıllık ortalama % 4,4 büyüme gösterecektir ayrıca TÜRSAB 2001 yılı raporuna göre turizmde doğrudan istihdam edilen kişi sayısı 1.007.793 iken, 2009 yılında doğrudan turizm istihdamının sayısının 1.500.000’i aştığı bilinmektedir. Bu rakamlar dikkatle incelendiğinde Türkiye turizm sektörü gelecek vadeden bir konumdadır ve sektöre eleman ihtiyacı gelecekte daha fazla olacaktır.

Bu yüzden Turizm İşletmeciliği programından mezun olanların istihdam sorunları fazla olmayacaktır. Bu doğrultuda açılması önerilen program, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirerek sektörde istihdam edilmelerine olanak sağlayacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli Yüksek Lisans programını bitirenler doktora eğitimine başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

OMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilir. Her bir ders için farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılabilir.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS

60 AKTS (8 ders * 7.5 AKTS)

60 AKTS ( Tez)

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Yetkin BULUT
0362 312 19 19'dan 7403

OMÜ Turizm Fakültesi T: (0362) 552 00 25 | F:(0362) 552 00 26
Adres: Çetinkaya Mahallesi Ada Sk. No:18 55430 BAFRA/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Çok amaçlı konferans salonu
1000’i aşkın akademik ve popüler esere sahip kütüphanesi
Her biri 100 öğrenci kapasiteli 2 amfisi
Bilgisayar laboratuvarı
Projeksiyon cihazı ve perde ile donatılmış sınıfları
3 odadan oluşan otel uygulama ünitesi
OMKAN’a bağlı olarak işletilen öğrenci kantini
Öğrenci ve personel yemekhanesi
İç mekan ve dış mekanlarda spor alanları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69623 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69624 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69625 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69626 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69627 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69628 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69629 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69630 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69631 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
10 69634 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
11 69636 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
12 69642 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
13 69632 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
14 69635 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69637 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
16 69633 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
17 69638 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
18 69639 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 69640 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69641 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TUR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TUR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TUR602 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR603 Turizm Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR604 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR605 Turizm İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR606 Turizmde Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR607 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR608 Turizmde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR609 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR610 Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR611 Turizm İşletmelerinde İnovasyon Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR612 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR613 Yönetim ve Organizasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR614 Otel İşletmeciliği Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR615 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR616 Turizm işletmelerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR617 Elektronik Turizm Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR618 Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR619 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR620 Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR621 Türkiye Mağaraları ve Türkiye Turizm Potansiyeli Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR622 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR623 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR624 Tarihi Coğrafya Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR625 Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR626 Seyahat Endüstrisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR627 Gastronomi Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR628 Uluslararası Otel İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR629 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR630 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR631 Kültürel Miras Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR632 Turizmde Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR633 Dünya Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR634 Kongre ve Fuar Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR635 Turizmde Reklam Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR636 Tarih Turzmi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR637 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR638 Termal Turizm Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR639 Turizm İşletmelerinde Tutundurma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR640 Turizm İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR641 Turizm İşletmelerinde Tanıtma Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR642 Uluslararası Turizm Ulaştırma ve Turist Akışı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR643 Etkinlik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR644 İnanç Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR645 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR646 Turizmde Yeni Trendler ve Sektör Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR647 Uluslararası Turizm Hareketleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR648 Turizm Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR649 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR650 Seyahat ve Ulaştırma Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR651 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR652 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR653 Turizm İşletmelerinde Finansal Muhasebe Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TUR602 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR603 Turizm Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TUR604 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR605 Turizm İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR606 Turizmde Güncel Sorunlar Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR607 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR608 Turizmde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR609 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR610 Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR611 Turizm İşletmelerinde İnovasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR612 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR613 Yönetim ve Organizasyon Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR614 Otel İşletmeciliği Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR615 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR616 Turizm işletmelerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR617 Elektronik Turizm Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR618 Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR619 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR620 Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR621 Türkiye Mağaraları ve Türkiye Turizm Potansiyeli Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR622 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR623 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR624 Tarihi Coğrafya Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR625 Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR626 Seyahat Endüstrisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR627 Gastronomi Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR628 Uluslararası Otel İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR629 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR630 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR631 Kültürel Miras Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR632 Turizmde Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR633 Dünya Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR634 Kongre ve Fuar Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR635 Turizmde Reklam Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR636 Tarih Turzmi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR637 Liderlik Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR638 Termal Turizm Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR639 Turizm İşletmelerinde Tutundurma Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR640 Turizm İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR641 Turizm İşletmelerinde Tanıtma Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR642 Uluslararası Turizm Ulaştırma ve Turist Akışı Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR643 Etkinlik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR644 İnanç Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR645 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR646 Turizmde Yeni Trendler ve Sektör Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR647 Uluslararası Turizm Hareketleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR648 Turizm Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR649 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR650 Seyahat ve Ulaştırma Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR651 Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR652 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
TUR653 Turizm İşletmelerinde Finansal Muhasebe Zorunlu 3 0 0 3 0