Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek lisans Programına halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Bu Yönetmelikteki koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince;
1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.
2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.
3) Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Program Profili


Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması aşamasıdır.
Programın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen uzman düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Eğitim ve sağlık alanında ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Başvuru koşullarını sağladığı durumda Doktora programlarına devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü ve uygulamalı şekilde yapılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince; 1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. 2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. 3) Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit, Atakum /SAMSUN

e-mail:serife.tutuncu@omu.edu.tr
tel:0 362 312 19119-4256

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 doçent, 1yardımcı doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69477 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
2 69478 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
3 69479 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
4 69480 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
5 69481 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
6 69482 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
7 69499 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
8 69507 Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
9 69512 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
10 69483 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
11 69491 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
12 69500 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
13 69508 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
14 69484 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
15 69492 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
16 69501 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
17 69509 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
18 69485 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
19 69493 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
20 69502 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
21 69510 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
22 69486 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
23 69494 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
24 69503 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
25 69511 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
26 69487 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
27 69495 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
28 69504 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
29 69488 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
30 69496 Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
31 69505 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
32 69489 Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
33 69497 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
34 69506 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
35 69490 Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
36 69498 Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE602 Hücre Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE603 Işık Mikroskobunun Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE604 Işık Mikroskopide Kullanılan Özel Boyama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE605 Hücre Çekirdeği Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE606 Hücrenin Membransel Organelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE607 Hücrenin İpliksel Organelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE608 Mikrotom, Kriyostat ve Teknikleri Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE609 Hücre Siklusu, Hücre Bölünmeleri ve Hücre Farklılaşması Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE610 APUD Hücre Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE611 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi Zorunlu 1 2 0 2 0
VHE612 Doku ve Organların Işık Mikroskopunda İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE614 Hücre ve Doku Kültürü Yöntemlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE615 Hücre Yüzeyi Özelleşmeleri ve Hücrelerarası Bağlantılar Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE616 Mukozal İmmun Sistem Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE617 Endodermden Gelişen Yapılar Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE618 Ektodermden Gelişen Yapılar Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE620 Kıkırdak ve Kemik Dokular Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE621 Sinir Sistemi Histolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE622 Kan, Kas ve Sinir Doku Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE623 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sistemi Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE624 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Deri ve Epidermal Organlar Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE625 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Dişi ve Erkek Genital Sistemi Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE626 Deney Hayvanları Histolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE628 Mikroskop Türleri ve Mikrofotoğrafi Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE629 Endokrin Sistem Histolojisi Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE630 Solunum Sistemi Histolojisi ve Histofizyolojisi Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE631 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşması Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE632 Histokimya Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE633 İmmunohistokimya Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE634 Western Blott Tekniği Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE635 Apoptoz ve Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE636 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE602 Hücre Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE603 Işık Mikroskobunun Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE604 Işık Mikroskopide Kullanılan Özel Boyama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE605 Hücre Çekirdeği Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE606 Hücrenin Membransel Organelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE607 Hücrenin İpliksel Organelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE608 Mikrotom, Kriyostat ve Teknikleri Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE609 Hücre Siklusu, Hücre Bölünmeleri ve Hücre Farklılaşması Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE610 APUD Hücre Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE611 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi Zorunlu 1 2 0 2 0
VHE612 Doku ve Organların Işık Mikroskopunda İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE614 Hücre ve Doku Kültürü Yöntemlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE615 Hücre Yüzeyi Özelleşmeleri ve Hücrelerarası Bağlantılar Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE616 Mukozal İmmun Sistem Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE617 Endodermden Gelişen Yapılar Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE618 Ektodermden Gelişen Yapılar Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE620 Kıkırdak ve Kemik Dokular Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE621 Sinir Sistemi Histolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE622 Kan, Kas ve Sinir Doku Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE623 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sistemi Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE624 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Deri ve Epidermal Organlar Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE625 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Dişi ve Erkek Genital Sistemi Histolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VHE626 Deney Hayvanları Histolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE628 Mikroskop Türleri ve Mikrofotoğrafi Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE629 Endokrin Sistem Histolojisi Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE630 Solunum Sistemi Histolojisi ve Histofizyolojisi Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE631 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşması Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE632 Histokimya Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE633 İmmunohistokimya Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE634 Western Blott Tekniği Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE635 Apoptoz ve Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler Zorunlu 3 1 0 4 0
VHE636 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0