Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 12/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yine aynı yıl Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı açılmış ve 2018-2019 yılı itibariyle 50 kontenjan ile öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olan öğrenciler, seyahat acentaları başta olmak üzere, konaklama tesisleri (otel, tatil köyü vb.), yiyecek-içecek işletmeleri (kafe, restoran vb.), ulaşım şirketleri, kongre ve konferans merkezleri gibi turizm sektöründe hizmet veren işletmelerde istihdam olanağı bulunabileceklerdir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programından mezun öğrenciler söz konusu işletmelerde ‘Meslek Elemanı’ unvanı almaya hak kazanacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarıuyarınca gerçekleştirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları uyarınca gerçekleştirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Program Profili

Bu programın amacı; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini düzenleyebilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, Turizm ve Seyahat Hizmetleri sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, ingilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmektir. Meslek Yüksek okulumuz Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğretim programı hazırlanırken paydaş görüşü almak üzere iletişime geçilen başta Metro Turizm olmak üzere turizm sektöründe söz sahibi olan işletme ve derneklerin; yüksekokulumuzdan mezun olacak öğrencilerin istihdam edilmesi hususunda tam destek verdiklerine dair iyi niyet bildirgelerinin yanında istihdam garantisi sağlama yönünde talepleri de bulunmaktadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin işletme, lojistik yönetimi, seyahat işletmeciliği, turizm rehberliği, turizm işletmeciliği bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan ve ders başarı ortalamasının da en az 60 puan olma zorunluluğu vardır.vardır.

Mezuniyet Koşulları

Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, GANO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 düzeyinde olan öğrencinin öğrenimi bitmiş sayılmaktadır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilmektedir.
Aynı zamanda öğrenciler meslek yüksekokulu tarafından belirlenen otuz (30) iş günü stajını yüksekokul tarafından hazırlanan programa göre ikinci yarıyıl sonunda tamamlamak zorundadır. Sektör deneyimini arttırmak isteyen öğrenciler için 4. ders döneminde mesleki seçmeli staj uygulaması eğitim programa dâhil edilmiştir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ
03623121919-7436

Bölüm Olanakları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Programdan mezun olan öğrenciler, seyahat işletmeleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, konaklama işletmeleri, kongre ve fuar organizasyonları, araç kiralama şirketleri, ağırlama hizmetleri gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Türk turizminin mevcut potansiyeli dikkate alındığında bu talebin daha da artacağı açıktır. Bu programdan mezun olanlar, turizm alanında kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam imkânına sahip olacaklardır. Bunun yanında mezun öğrenciler bilgi ve birikimleri ile sektörde kendilerine ait özel iş yerleri de kurabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77770 Turizm ile doğal, kültürel, tarihi ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olur.
2 77778 Bir yabancı dili en az iletişim kurabilecek derecede kullanabilir.
3 77771 Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahiptir.
4 77777 Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibidir.
5 77772 Ülkesel ve küresel ölçekte seyahat destinasyonları, motivasyonları ve hareketleri konusunda bilgi sahibidir.
6 77773 Ülkeler ve kültürleri hakkında bilgi sahibidir.
7 77774 Seyahat işletmeciliğinde kullanılan otomasyon sistemlerine hakimdir.
8 77775 Seyahat acentacılığı ve biletleme konusunda teknik bilgiye halimdir.
9 77779 Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
10 77776 Alanı ile ilgili yasal düzenlemeleri, meslek standartlarını ve etik değerleri bilir ve uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TSH101 Genel Turizm Zorunlu 3 0 0 3 6
TSH103 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
TSH105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 1 2 0 2 5
TSH107 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 5
TSH109 Turizm Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TSH102 Turizm Pazarlaması Zorunlu 2 0 0 2 5
TSH104 Tur Op. ve Seyahat Acentacılığı Zorunlu 2 0 0 2 5
TSH106 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 2 0 3 6
TSH108 Turizmde Bilgi Teknolojileri Zorunlu 1 2 0 2 6
TSH110 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 2
TSH112 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SEC-I Seçmeli Ders Havuzu-I SDG 0 0 0 1 6
SEC-II Seçmeli Ders Havuzu-2 SDG 0 0 0 1 12
TSH201 Kongre, Toplantı ve Fuar Organizasyonu Zorunlu 1 2 0 2 4
TSH203 Tur Planlaması ve Yönetimi Zorunlu 1 2 0 2 4
TSH205 Mesleki Yab. Dil-I (İngilizce) Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SEC-III Seçmeli Ders Havuzu-III SDG 0 0 0 1 15
SEC-IV Seçmeli Ders Havuzu-IV SDG 0 0 0 1 15
SEC-V Seçmeli Ders Havuzu-5 SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TSH207 Rekreasyon ve Animasyon 1 2 0 2 3
TSH209 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 1 2 0 2 3
TSH211 Seyahat Acentalarında Otomasyon Sistemleri 1 2 0 2 3
TSH213 Araştırma Yöntemleri 1 2 0 2 3
TSH215 Etkili İletişim ve Beden Dili 1 2 0 2 3
TSH231 Turizm Ekonomisi 2 0 0 2 4
TSH233 Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 4
TSH235 Dünya Turizm Coğrafyası 2 0 0 2 4
TSH237 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 4
TSH239 Turizm Rehberliği 2 0 0 2 4
TSH241 Meslek Etiği 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TSH202 Mesleki Yabancı Dil-II (İngilizce) 2 2 0 3 5
TSH204 Sey. Ac. Biletleme ve Rezervasyon 2 2 0 3 5
TSH206 Önbüro Yönetimi 2 2 0 3 5
TSH208 Host ve Hosteslik Hizmetleri 2 2 0 3 5
TSH210 Turizmde Halkla İlişkiler 2 2 0 3 5
TSH232 Sürdürülebilir Turizm 2 0 0 2 5
TSH234 Güncel Pazarlama Stratejileri 2 0 0 2 5
TSH236 Anadolu Uygarlıkları 2 0 0 2 5
TSH238 Dijital Pazarlama 2 0 0 2 5
TSH240 Anonim Halk Edebiyatı 2 0 0 2 5
TSH242 Gelenek Görenek ve Halk İnançları 2 0 0 2 5
TSH244 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 5
TSH250 İşyeri Eğitimi 4 6 0 7 10
TSH252 İşyeri Uygulaması 0 30 0 15 20