Program Tanımları

Kuruluş

24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Rekreasyon Bölümü 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında I. Öğretim olarak öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rekreasyon alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Rekreasyon Bölümü programı spor bilimleri ve Rekreasyon alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, rekreasyon endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri, fitness ve rekreatif faaliyetleri içerisinde barındıran tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
Tel: TEL : 0 362 457 76 00 Faks: FAKS: 0 362 457 69 24

Doç. Dr. Menderes KABADAYI

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları
Kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70193 Beden eğitimi ve spor, Rekreasyon alanlarında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 70194 Rekreasyon yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır
3 70195 Beden eğitimi ve spor ve spesifik olarak Rekreasyon alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 70196 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “Rekreasyon” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir
5 70197 Rekreasyon ve Rekreatif organizasyonlar ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 70198 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 70199 Rekreasyon alanının öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
8 70200 Beden eğitimi ve spor, Rekreasyon ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
9 70201 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında hem sportif hemde rekreatif anlamda fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 70202 Rekreasyon ile bağlantılı mesleklerin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
11 70203 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
12 70205 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
13 70207 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
14 70209 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
15 70204 Rekreatif faaliyerler ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
16 70206 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 70208 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
18 70210 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0
REK101 Rekreasyon Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 7
REKSEÇ-1 Rekreatif Etkinlikler I SDG 3 1 0 4 0
REK105 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 1 0 3 7
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK102 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
BSREK-1 Bireysel Sporlar I (Seçmeli) SDG 2 1 0 3 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0
REK106 Rekreasyon ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 5
REKSEÇ-2 Rekreasyonel Etkinlikler II SDG 3 1 0 4 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
REK104 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
REK207 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
REKSEÇ-3 Rekreasyonel Etkinlikler III SDG 3 1 0 4 0
REK201 Rekreasyonel Kaynaklar ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 4
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS 1 SDG 2 0 0 2 0
REK203 Spor Yönetimi ve Organizasyon Zorunlu 2 0 0 2 4
TAK-1 TAKIM SPORLARI 1 SDG 2 1 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
REK206 Rekreasyon Liderliği Zorunlu 2 0 0 2 0
REKSEÇ-4 Rekreasyonel Etkinlikler IV SDG 3 1 0 4 0
REK202 Rekreasyonel Org. Program Planlama ve İşletmecilik Zorunlu 3 0 0 3 0
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS II SDG 2 0 0 2 0
TAK-2 TAKIM SPORLARI II SDG 2 1 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSREK-2 Bireysel Sporlar II SDG 2 1 0 3 0
REK301 Boş Zaman Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
REKSEÇ-5 Rekreasyon Etkinlikleri V SDG 3 1 0 4 0
REK305 Rekreasyon ve Turizm Zorunlu 2 0 0 2 0
REK307 Rekreasyon Yönetimi ve Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 0
SEÇ-3 Seçmeli Ders III SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK310 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2 0
REK304 Oyun Kültür ve Boş Zaman Davranışı Zorunlu 2 0 0 2 0
REK302 Rekreasyon Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK308 Rekreasyonda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
REKSEÇ-6 Rekreasyonel Etkinlikler VI SDG 3 1 0 4 0
SEÇ-4 Seçmeli Ders IV SDG 2 0 0 2 0
REK312 Staj I Zorunlu 1 4 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK405 Araştırma Projesi I Zorunlu 2 1 0 3 0
REK401 Engellilerde Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK403 Kent Mimarisinde Rekreasyon ve Kentleşme Zorunlu 3 0 0 3 0
REK407 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2 0
REKSEÇ-7 Rekreasyonel Etkinlikler VII SDG 3 1 0 4 0
SEÇ-5 Seçmeli V SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK406 Araştırma Projesi II Zorunlu 2 1 0 3 0
REK404 Rekreasyon Araş. ve Güncel Geliş. Zorunlu 2 0 0 2 0
REKSEÇ-8 Rekreasyonel Etkinlikler VIII SDG 3 1 0 4 0
SEÇ-6 Seçmeli Ders VI SDG 3 1 0 4 0
REK408 Staj II Zorunlu 2 6 0 5 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK109 Kayak Zorunlu 3 1 0 4 8
REK111 Trekking Zorunlu 3 1 0 4 8
REK113 Satranç Zorunlu 3 1 0 4 0
REK115 Bisiklet Zorunlu 3 1 0 4 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK118 Yüzme Zorunlu 2 1 0 3 0
REK120 Badminton Zorunlu 2 1 0 3 0
REK122 Sportif Ritmik Cimnastik ( kız ) Zorunlu 2 1 0 3 0
REK124 Güreş Zorunlu 2 1 0 3 0
REK126 Kayak Zorunlu 2 1 0 3 0
REK128 Tenis Zorunlu 2 1 0 3 0
REK130 Dağcılık Zorunlu 2 1 0 3 0
REK132 Masa Tenisi Zorunlu 2 1 0 3 0
REK134 Bisiklet Zorunlu 2 1 0 3 0
REK136 Halter Zorunlu 2 1 0 3 0
REK138 Cankurtaranlık Zorunlu 2 1 0 3 0
REK140 Binicilik Zorunlu 2 1 0 3 0
REK142 Boks Zorunlu 2 1 0 3 0
REK144 Modern Pentatlon Zorunlu 2 1 0 3 0
REK146 Paintball Zorunlu 2 1 0 3 0
REK148 Orientring Zorunlu 2 1 0 3 0
REK150 Eskrim Zorunlu 2 1 0 3 0
REK152 Kürek Zorunlu 2 1 0 3 0
REK154 Briç Zorunlu 2 1 0 3 0
REK156 Okçuluk Zorunlu 2 1 0 3 4
REK158 Yelken Zorunlu 2 1 0 3 0
REK160 İzcilik Zorunlu 2 1 0 3 0
REK162 Gösteri Cimnastiği Zorunlu 2 1 0 3 0
REK164 Judo Zorunlu 2 1 0 3 0
REK166 Masaj Zorunlu 2 1 0 3 0
REK168 Atıcılık Zorunlu 2 1 0 3 0
REK170 Triatlon Zorunlu 2 1 0 3 0
REK172 Taekwondo Zorunlu 2 1 0 3 0
REK174 Yamaç Paraşütü Zorunlu 2 1 0 3 0
REK176 Çim Hokeyi Zorunlu 2 1 0 3 0
REK178 Bocce Zorunlu 2 1 0 3 0
REK180 Buz Pateni Zorunlu 2 1 0 3 0
REK182 Golf Zorunlu 2 1 0 3 0
REK184 Korfbol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK110 Spor Filmleri Zorunlu 3 1 0 4 8
REK112 Gönüllülük ve Toplumsal Duyarlılık Uyg. Zorunlu 3 1 0 4 0
REK114 Rekreasyonel Cimnastik Zorunlu 3 1 0 4 0
REK116 Dağ Bisikleti Zorunlu 3 1 0 4 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK225 Doğa Fotoğrafcılığı Zorunlu 3 1 0 4 8
REK227 Arama-Kurtarma Zorunlu 3 1 0 4 0
REK229 Kule Atlama Zorunlu 3 1 0 4 8
REK231 Sualtı Dalış Zorunlu 3 1 0 4 0
REK211 Zaman Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK213 Boş Zaman Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK215 Sanayileşme ve Boş Zaman Zorunlu 2 0 0 2 0
REK217 Gündelik Yaşam Zorunlu 2 0 0 2 0
REK219 Olimpizm ve Fair Play Zorunlu 2 0 0 2 0
REK221 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 0 0 2 0
REK223 Fiziksel Aktivite ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 4
REK233 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK235 Basketbol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK237 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK239 Curling Zorunlu 2 1 0 3 0
REK241 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK224 Koleksiyonculuk ve Sergileme Zorunlu 3 1 0 4 0
REK226 Temel Müzik Eğitimi Zorunlu 3 1 0 4 0
REK228 Eğlence Pazarlaması Zorunlu 3 1 0 4 0
REK230 Bowling Zorunlu 3 1 0 4 0
REK210 Boş Zaman ve Değişim Zorunlu 2 0 0 2 0
REK212 Kampüs Rekreasyonu Zorunlu 2 0 0 2 0
REK214 Mahalli İdarelerde Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK216 Çağdaş Yaşamda Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK218 Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
REK220 İnsan Hakları ve Demokrasi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK222 Teknoloji Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 0
REK232 Futbol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK234 Basketbol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK236 Voleybol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK238 Curling Zorunlu 2 1 0 3 0
REK240 Hentbol Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK333 Yüzme Zorunlu 2 1 0 3 0
REK335 Badminton Zorunlu 2 1 0 3 0
REK337 Sportif Ritmik Cimnastik ( kız ) Zorunlu 2 1 0 3 0
REK339 Güreş Zorunlu 2 1 0 3 0
REK341 Kayak Zorunlu 2 1 0 3 0
REK343 Tenis Zorunlu 2 1 0 3 0
REK345 Dağcılık Zorunlu 2 1 0 3 0
REK347 Masa Tenisi Zorunlu 2 1 0 3 0
REK349 Bisiklet Zorunlu 2 1 0 3 0
REK351 Halter Zorunlu 2 1 0 3 0
REK353 Cankurtaranlık Zorunlu 2 1 0 3 0
REK355 Binicilik Zorunlu 2 1 0 3 0
REK357 Boks Zorunlu 2 1 0 3 0
REK359 Modern Pentatlon Zorunlu 2 1 0 3 0
REK361 Paintball Zorunlu 2 1 0 3 0
REK363 Orientring Zorunlu 2 1 0 3 0
REK365 Eskrim Zorunlu 2 1 0 3 0
REK367 Kürek Zorunlu 2 1 0 3 0
REK369 Briç Zorunlu 2 1 0 3 0
REK371 Okçuluk Zorunlu 2 1 0 3 0
REK373 Yelken Zorunlu 2 1 0 3 0
REK375 İzcilik Zorunlu 2 1 0 3 0
REK377 Gösteri Cimnastiği Zorunlu 2 1 0 3 0
REK379 Judo Zorunlu 2 1 0 3 0
REK381 Masaj Zorunlu 2 1 0 3 0
REK383 Atıcılık Zorunlu 2 1 0 3 0
REK385 Triatlon Zorunlu 2 1 0 3 0
REK387 Taekwondo Zorunlu 2 1 0 3 0
REK389 Yamaç Paraşütü Zorunlu 2 1 0 3 0
REK391 Çim Hokeyi Zorunlu 2 1 0 3 0
REK393 Bocce Zorunlu 2 1 0 3 0
REK395 Buz Pateni Zorunlu 2 1 0 3 0
REK397 Golf Zorunlu 2 1 0 3 0
REK399 Korfbol Zorunlu 2 1 0 3 0
REK325 Tiyatro ve Sahne Teknikleri Zorunlu 3 1 0 4 0
REK327 Modern Dans Zorunlu 3 1 0 4 0
REK329 Eğitsel Oyunlar Zorunlu 3 1 0 4 0
REK331 Dart Zorunlu 3 1 0 4 0
REK309 Rekreasyonda Bireylerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
REK311 Herkes için Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK313 Halk ve Kamu Rekreasyonu Zorunlu 2 0 0 2 0
REK315 İleri Yaşlarda Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK317 Medya ve Boş Zaman Zorunlu 2 0 0 2 0
REK319 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK321 Sportif-Eğitsel Oyunlar Zorunlu 2 0 0 2 0
REK333 Yüzme Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK330 Drama ve Animasyon Zorunlu 3 1 0 4 0
REK332 Geleneksel Danslar Zorunlu 2 1 0 4 0
REK334 Spor Fotoğrafçılığı Zorunlu 3 1 0 4 0
REK314 Sosyal Politika, Spor ve Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK316 Ticari Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK318 Spor Turizmi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK320 Rekreasyonda Liderlik Metodları Zorunlu 2 0 0 2 0
REK322 Kadın ve Boş Zaman Zorunlu 2 0 0 2 0
REK324 Terapatik Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK326 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK328 Güzel Konuşma ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK425 Yoga Zorunlu 3 1 0 4 0
REK427 Step- Aerobik Zorunlu 3 1 0 4 0
REK429 Özel Gruplar için Fitness Zorunlu 3 1 0 4 0
REK431 Paintball Zorunlu 3 1 0 4 0
REK409 Rekreasyon Hizmetlerinde Çağdaş Sorunlar Zorunlu 2 0 0 2 0
REK411 Farklı Kültürde Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
REK413 Rekreasyonda Tanıtım ve Politikalar Zorunlu 2 0 0 2 0
REK415 Boş Zaman Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
REK417 Turizm, Rekreasyon ve Boş Zaman Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
REK419 Çevre ve Alternatif Turizm Zorunlu 2 0 0 2 0
REK421 Rekreasyonda Gözlem ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
REK423 Görgü ve Protokol Kuralları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK410 Doğa Avcılığı Zorunlu 3 1 0 4 0
REK412 Olta Balıkçılığı Zorunlu 3 1 0 4 0
REK414 Futbol Zorunlu 3 1 0 4 0
REK416 Basketbol Zorunlu 3 1 0 4 0
REK418 Voleybol Zorunlu 3 1 0 4 0
REK420 Hentbol Zorunlu 3 1 0 4 0
REK422 Yüzme Zorunlu 3 1 0 4 0
REK424 Badminton Zorunlu 3 1 0 4 0
REK426 Sportif Ritmik Cimnastik ( Kız ) Zorunlu 3 1 0 4 0
REK428 Güreş Zorunlu 3 1 0 4 0
REK430 Kayak Zorunlu 3 1 0 4 0
REK432 Tenis Zorunlu 3 1 0 4 0
REK434 Dağcılık Zorunlu 3 1 0 4 0
REK436 Masa Tenisi Zorunlu 3 1 0 4 0
REK438 Bisiklet Zorunlu 3 1 0 4 0
REK440 Halter Zorunlu 3 1 0 4 0
REK442 Cankurtaranlık Zorunlu 3 1 0 4 0
REK444 Binicilik Zorunlu 3 1 0 4 0
REK446 Boks Zorunlu 3 1 0 4 0
REK448 Modern Pentatlon Zorunlu 3 1 0 4 0
REK450 Paintball Zorunlu 3 1 0 4 0
REK452 Orientring Zorunlu 3 1 0 4 0
REK454 Eskrim Zorunlu 3 1 0 4 0
REK456 Kürek Zorunlu 3 1 0 4 0
REK458 Briç Zorunlu 3 1 0 4 0
REK460 Okçuluk Zorunlu 3 1 0 4 0
REK462 Yelken Zorunlu 3 1 0 4 0
REK464 İzcilik Zorunlu 3 1 0 4 0
REK466 Gösteri Cimnastiği Zorunlu 3 1 0 4 0
REK468 Judo Zorunlu 3 1 0 4 0
REK470 Masaj Zorunlu 3 1 0 4 0
REK472 Atıcılık Zorunlu 3 1 0 4 0
REK474 Triatlon Zorunlu 3 1 0 4 0
REK476 Taekwondo Zorunlu 3 1 0 4 0
REK478 Yamaç Paraşütü Zorunlu 3 1 0 4 0
REK480 Çim Hokeyi Zorunlu 3 1 0 4 0
REK482 Bocce Zorunlu 3 1 0 4 0
REK484 Korfbol Zorunlu 3 1 0 4 0