Program Tanımları

Kuruluş

24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Rekreasyon Bölümü 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında I. Öğretim olarak öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rekreasyon alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Rekreasyon Bölümü programı spor bilimleri ve Rekreasyon alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, rekreasyon endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri, fitness ve rekreatif faaliyetleri içerisinde barındıran tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURUPELİT KAMPÜSÜ 55139 ATAKUM/SAMSUN
Tel: TEL : 0 362 457 76 00 Faks: FAKS: 0 362 457 69 24

Doç. Dr. Menderes KABADAYI

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77905 Beden eğitimi ve spor, Rekreasyon alanlarında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 77906 Rekreasyon yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır
3 77907 Beden eğitimi ve spor ve spesifik olarak Rekreasyon alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 77908 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “Rekreasyon” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir
5 77909 Rekreasyon ve Rekreatif organizasyonlar ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 77910 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 77911 Rekreasyon alanının öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
8 77912 Beden eğitimi ve spor, Rekreasyon ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
9 77913 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında hem sportif hemde rekreatif anlamda fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
10 77914 Rekreasyon ile bağlantılı mesleklerin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
11 77915 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
12 77916 Rekreatif faaliyerler ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
13 77917 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
14 77918 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
15 77919 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
16 77920 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
17 77921 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
18 77922 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
REK101 Rekreasyon Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 7
REK105 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 1 0 3 7
REKSEÇ-1 Rekreatif Etkinlikler I SDG 3 1 0 4 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSREK-1 Bireysel Sporlar I (Seçmeli) SDG 2 1 0 3 4
REK102 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
REK104 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 0 0 2 4
REK106 Rekreasyon ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 5
REKSEÇ-2 Rekreasyonel Etkinlikler II SDG 3 1 0 4 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
REK201 Rekreasyonel Kaynaklar ve Spor Zorunlu 2 0 0 2 4
REK203 Spor Yönetimi ve Organizasyon Zorunlu 2 0 0 2 4
REK207 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
REKSEÇ-3 Rekreasyonel Etkinlikler III SDG 3 1 0 4 8
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS 1 SDG 2 0 0 2 4
TAK-1 TAKIM SPORLARI 1 SDG 2 1 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
REK202 Rekreasyonel Org. Program Planlama ve İşletmecilik Zorunlu 3 0 0 3 6
REK206 Rekreasyon Liderliği Zorunlu 2 0 0 2 4
REKSEÇ-4 Rekreasyonel Etkinlikler IV SDG 3 1 0 4 8
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS II SDG 2 0 0 2 4
TAK-2 TAKIM SPORLARI II SDG 2 1 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSREK-2 Bireysel Sporlar II SDG 2 1 0 3 6
REK301 Boş Zaman Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
REK305 Rekreasyon ve Turizm Zorunlu 2 0 0 2 4
REK307 Rekreasyon Yönetimi ve Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 4
REKSEÇ-5 Rekreasyon Etkinlikleri V SDG 3 1 0 4 8
SEÇ-3 Seçmeli Ders III SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK302 Rekreasyon Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 4
REK304 Oyun Kültür ve Boş Zaman Davranışı Zorunlu 2 0 0 2 4
REK308 Rekreasyonda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 3
REK310 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 0 2 3
REK312 Staj I Zorunlu 1 4 0 3 4
REKSEÇ-6 Rekreasyonel Etkinlikler VI SDG 3 1 0 4 8
SEÇ-4 Seçmeli Ders IV SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK401 Engellilerde Rekreasyon Zorunlu 2 0 0 2 4
REK403 Kent Mimarisinde Rekreasyon ve Kentleşme Zorunlu 3 0 0 3 5
REK405 Araştırma Projesi I Zorunlu 2 1 0 3 4
REK407 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2 4
REKSEÇ-7 Rekreasyonel Etkinlikler VII SDG 3 1 0 4 8
SEÇ-5 Seçmeli V SDG 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
REK404 Rekreasyon Araş. ve Güncel Geliş. Zorunlu 2 0 0 2 5
REK406 Araştırma Projesi II Zorunlu 2 1 0 3 5
REK408 Staj II Zorunlu 2 6 0 5 6
REKSEÇ-8 Rekreasyonel Etkinlikler VIII SDG 3 1 0 4 8
SEÇ-6 Seçmeli Ders VI SDG 3 1 0 4 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK109 Kayak 3 1 0 4 8
REK111 Trekking 3 1 0 4 8
REK113 Satranç 3 1 0 4 8
REK115 Bisiklet 3 1 0 4 8


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK118 Yüzme 2 1 0 3 4
REK120 Badminton 2 1 0 3 4
REK122 Sportif Ritmik Cimnastik ( kız ) 2 1 0 3 4
REK124 Güreş 2 1 0 3 4
REK126 Kayak 2 1 0 3 4
REK128 Tenis 2 1 0 3 4
REK130 Dağcılık 2 1 0 3 4
REK132 Masa Tenisi 2 1 0 3 4
REK134 Bisiklet 2 1 0 3 4
REK136 Halter 2 1 0 3 4
REK138 Cankurtaranlık 2 1 0 3 4
REK140 Binicilik 2 1 0 3 4
REK142 Boks 2 1 0 3 4
REK144 Modern Pentatlon 2 1 0 3 4
REK146 Paintball 2 1 0 3 4
REK148 Orientring 2 1 0 3 4
REK150 Eskrim 2 1 0 3 4
REK152 Kürek 2 1 0 3 4
REK154 Briç 2 1 0 3 4
REK156 Okçuluk 2 1 0 3 4
REK158 Yelken 2 1 0 3 4
REK160 İzcilik 2 1 0 3 4
REK162 Gösteri Cimnastiği 2 1 0 3 4
REK164 Judo 2 1 0 3 4
REK166 Masaj 2 1 0 3 4
REK168 Atıcılık 2 1 0 3 4
REK170 Triatlon 2 1 0 3 4
REK172 Taekwondo 2 1 0 3 4
REK174 Yamaç Paraşütü 2 1 0 3 4
REK176 Çim Hokeyi 2 1 0 3 4
REK178 Bocce 2 1 0 3 4
REK180 Buz Pateni 2 1 0 3 4
REK182 Golf 2 1 0 3 4
REK184 Korfbol 2 1 0 3 4
REK110 Spor Filmleri 3 1 0 4 8
REK112 Gönüllülük ve Toplumsal Duyarlılık Uyg. 3 1 0 4 8
REK114 Rekreasyonel Cimnastik 3 1 0 4 8
REK116 Dağ Bisikleti 3 1 0 4 8


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK225 Doğa Fotoğrafcılığı 3 1 0 4 8
REK227 Arama-Kurtarma 3 1 0 4 8
REK229 Kule Atlama 3 1 0 4 8
REK231 Sualtı Dalış 3 1 0 4 8
REK211 Zaman Yönetimi 2 0 0 2 4
REK213 Boş Zaman Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 4
REK215 Sanayileşme ve Boş Zaman 2 0 0 2 4
REK217 Gündelik Yaşam 2 0 0 2 4
REK219 Olimpizm ve Fair Play 2 0 0 2 4
REK221 Fiziksel Uygunluk 2 0 0 2 4
REK223 Fiziksel Aktivite ve Beslenme 2 0 0 2 4
REK233 Futbol 2 1 0 3 3
REK235 Basketbol 2 1 0 3 3
REK237 Voleybol 2 1 0 3 3
REK239 Curling 2 1 0 3 3
REK241 Hentbol 2 1 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK224 Koleksiyonculuk ve Sergileme 3 1 0 4 8
REK226 Temel Müzik Eğitimi 3 1 0 4 8
REK228 Eğlence Pazarlaması 3 1 0 4 8
REK230 Bowling 3 1 0 4 8
REK210 Boş Zaman ve Değişim 2 0 0 2 4
REK212 Kampüs Rekreasyonu 2 0 0 2 4
REK214 Mahalli İdarelerde Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK216 Çağdaş Yaşamda Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK218 Halkla İlişkiler ve İletişim 2 0 0 2 4
REK220 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 0 2 4
REK222 Teknoloji Kullanımı 2 0 0 2 4
REK232 Futbol 2 1 0 3 6
REK234 Basketbol 2 1 0 3 6
REK236 Voleybol 2 1 0 3 6
REK238 Curling 2 1 0 3 6
REK240 Hentbol 2 1 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK333 Yüzme 2 1 0 3 6
REK335 Badminton 2 1 0 3 6
REK337 Sportif Ritmik Cimnastik ( kız ) 2 1 0 3 6
REK339 Güreş 2 1 0 3 6
REK341 Kayak 2 1 0 3 6
REK343 Tenis 2 1 0 3 6
REK345 Dağcılık 2 1 0 3 6
REK347 Masa Tenisi 2 1 0 3 6
REK349 Bisiklet 2 1 0 3 6
REK351 Halter 2 1 0 3 6
REK353 Cankurtaranlık 2 1 0 3 6
REK355 Binicilik 2 1 0 3 6
REK357 Boks 2 1 0 3 6
REK359 Modern Pentatlon 2 1 0 3 6
REK361 Paintball 2 1 0 3 6
REK363 Orientring 2 1 0 3 6
REK365 Eskrim 2 1 0 3 6
REK367 Kürek 2 1 0 3 6
REK369 Briç 2 1 0 3 6
REK371 Okçuluk 2 1 0 3 6
REK373 Yelken 2 1 0 3 6
REK375 İzcilik 2 1 0 3 6
REK377 Gösteri Cimnastiği 2 1 0 3 6
REK379 Judo 2 1 0 3 6
REK381 Masaj 2 1 0 3 6
REK383 Atıcılık 2 1 0 3 6
REK385 Triatlon 2 1 0 3 6
REK387 Taekwondo 2 1 0 3 6
REK389 Yamaç Paraşütü 2 1 0 3 6
REK391 Çim Hokeyi 2 1 0 3 6
REK393 Bocce 2 1 0 3 6
REK395 Buz Pateni 2 1 0 3 6
REK397 Golf 2 1 0 3 6
REK399 Korfbol 2 1 0 3 6
REK325 Tiyatro ve Sahne Teknikleri 3 1 0 4 8
REK327 Modern Dans 3 1 0 4 8
REK329 Eğitsel Oyunlar 3 1 0 4 8
REK331 Dart 3 1 0 4 8
REK309 Rekreasyonda Bireylerarası İletişim 2 0 0 2 4
REK311 Herkes için Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK313 Halk ve Kamu Rekreasyonu 2 0 0 2 4
REK315 İleri Yaşlarda Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK317 Medya ve Boş Zaman 2 0 0 2 4
REK319 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 4
REK321 Sportif-Eğitsel Oyunlar 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK330 Drama ve Animasyon 3 1 0 4 8
REK332 Geleneksel Danslar 2 1 0 4 8
REK334 Spor Fotoğrafçılığı 3 1 0 4 8
REK314 Sosyal Politika, Spor ve Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK316 Ticari Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK318 Spor Turizmi 2 0 0 2 4
REK320 Rekreasyonda Liderlik Metodları 2 0 0 2 4
REK322 Kadın ve Boş Zaman 2 0 0 2 4
REK324 Terapatik Rekreasyon 2 0 0 2 4
REK326 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 0 2 4
REK328 Güzel Konuşma ve Sunum Teknikleri 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK425 Yoga 3 1 0 4 8
REK427 Step- Aerobik 3 1 0 4 8
REK429 Özel Gruplar için Fitness 3 1 0 4 8
REK431 Paintball 3 1 0 4 8
REK409 Rekreasyon Hizmetlerinde Çağdaş Sorunlar 2 0 0 2 5
REK411 Farklı Kültürde Rekreasyon 2 0 0 2 5
REK413 Rekreasyonda Tanıtım ve Politikalar 2 0 0 2 5
REK415 Boş Zaman Hukuku 2 0 0 2 5
REK417 Turizm, Rekreasyon ve Boş Zaman Eğitimi 2 0 0 2 5
REK419 Çevre ve Alternatif Turizm 2 0 0 2 5
REK421 Rekreasyonda Gözlem ve Değerlendirme 2 0 0 2 5
REK423 Görgü ve Protokol Kuralları 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
REK410 Doğa Avcılığı 3 1 0 4 8
REK412 Olta Balıkçılığı 3 1 0 4 8
REK414 Futbol 3 1 0 4 6
REK416 Basketbol 3 1 0 4 6
REK418 Voleybol 3 1 0 4 6
REK420 Hentbol 3 1 0 4 6
REK422 Yüzme 3 1 0 4 6
REK424 Badminton 3 1 0 4 6
REK426 Sportif Ritmik Cimnastik ( Kız ) 3 1 0 4 6
REK428 Güreş 3 1 0 4 6
REK430 Kayak 3 1 0 4 6
REK432 Tenis 3 1 0 4 6
REK434 Dağcılık 3 1 0 4 6
REK436 Masa Tenisi 3 1 0 4 6
REK438 Bisiklet 3 1 0 4 6
REK440 Halter 3 1 0 4 6
REK442 Cankurtaranlık 3 1 0 4 6
REK444 Binicilik 3 1 0 4 6
REK446 Boks 3 1 0 4 6
REK448 Modern Pentatlon 3 1 0 4 6
REK450 Paintball 3 1 0 4 6
REK452 Orientring 3 1 0 4 6
REK454 Eskrim 3 1 0 4 6
REK456 Kürek 3 1 0 4 6
REK458 Briç 3 1 0 4 6
REK460 Okçuluk 3 1 0 4 6
REK462 Yelken 3 1 0 4 6
REK464 İzcilik 3 1 0 4 6
REK466 Gösteri Cimnastiği 3 1 0 4 6
REK468 Judo 3 1 0 4 6
REK470 Masaj 3 1 0 4 6
REK472 Atıcılık 3 1 0 4 6
REK474 Triatlon 3 1 0 4 6
REK476 Taekwondo 3 1 0 4 6
REK478 Yamaç Paraşütü 3 1 0 4 6
REK480 Çim Hokeyi 3 1 0 4 6
REK482 Bocce 3 1 0 4 6
REK484 Korfbol 3 1 0 4 6