Program Tanımları

Kuruluş

OMU Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan bölümümüze, 2018/2019 eğitim öğretim yılında merkezi sınav sonuçları dahilinde ilk kez öğrenci alınmaya başlanmıştır.Öğrenim süresi 4 yıl olup, mezunlarımıza Lisans diploması verilmektedir. Eğitim-Öğretim süreci örgün olup, atelyelerimizde öğrencilerimizin deneyim süreçleri ile alana özgü bilgi, beceri,tutum ve davranış kazandırılmaktadır.

Kazanılan Derece

ENDÜSRİYEL TASARIM ALANINDA LİSANS DİPLOMALI UZMANLIK. DERECESİ

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuzmayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bir bölümü olarak Endüsriyel Tasarım Bölümüne merkezi sınav (ÖSYM) sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin nitelikleri bakımından dünün hayal sınırlarını zorladığı; niceliksel olarak da alabildiğine bir çeşitlilikle takip edilemez bir hıza eriştiği günümüzde birey ve toplum yaşamıyla ilgili öncelikler bu gelişmelere bilişsel-duyuşsal baz oluşturan tasarım kültürü ve bilincinin genel kültürün dinamik bir unsuru olarak anlaşılmasını ve önemsenmesini gerekli kılmaktadır.

Bugün değişik endüstri kollarında robotlar siborglar kullanılmakta; bilgisayar çok karmaşık işler için bile kusursuz ve nicel açıdan insan performans limitlerinin çok üstünde bir işlem hızı ve güvenilirliği ile akla gelebilecek her üretim ve hizmet alanında kullanıma girmiş bulunmaktadır. Sınırsız açılım imkânları taşıyan komputerizasyon iletişim/bilişim teknolojileri çeşitli üretim ulaşım ve uzay teknolojileri ile ara alanlar oluşturmaktadır. Günlük yaşam pratiğinde kısa bir süre öncesinde bile tahmin edilemeyecek değişimlere yol açan bu gelişmeler dünya toplumları arasında da toplumların kendi bünyelerinde de sosyal kültürel ekonomik ve politik dengeleri değiştirebilecek boyutlarıyla sürekli olarak değerlendirilmeleri gereğini gündemde tutmaktadır.

Bu gereklerin belirlediği perspektiften alındığında günümüzde toplumların gelişmişliğini ülkelerin kalkınmışlığını ölçmede ekonomik ve sosyo-kültürel yapının yenileştirilmesindeki trendi geliştirilmesindeki performansı gösteren tespitler önemli görülmektedir. Kalkınma da sosyo-ekonomik unsurlar arasındaki korelasyona dayalı olarak toplumun yeni denge eşiklerine erişmesi şeklinde açıklanmaktadır. Dolayısıyla kalkınma yaşam pratiğince geçerliği onaylanmış yeniliklere bağlıdır. Bu nitelikteki yeniliklere araştırma ve denemelerle varılabilmektedir. Araştırma ve denemenin en güçlü ortak paydasını oluşturduğu gerçekleştirim alanları sanat bilim ve teknolojidir. Hemen bu noktada değinilmesi gereken bir gerçekleştirim alanı da bunların arakesitlerinde dolaşan ve ana birleşke niteliği taşıyan tasarım’dır. Tasarım geniş bir bilgi ve beceri spektrumu gerektiren geri bildirimlere açık yeni beğeni ve kullanım ölçütlerinin oluşturulduğu interdisipliner ve multidisipliner bir çaba alanı olmasından ötürü spesifik bilgilerin önemli olduğu uzmanlık alanlarından çok daha eleştirel ve prestijli bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. İcatta olduğu gibi farkındalık yaratma sorun sınırlama önerme alternatif çözümler üretme süreci olarak konu hakkında bir fikir edinmenin en kapsamlı yolu olarak görülmektedir. Zira imgeleme dayanması ve kurgusal özelliklerine bağlı olarak sanat bilim ve teknoloji ile içiçedir. Bu alanlarla ilgisi de tek doğrultulu ve durağan olmayıp çok yönlü sarmal ve devingendir.

Yeniklikler çağın kuramsal felsefi estetiksel yaklaşımları ve entellektüel birikimi ile karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini geliştirerek varlıklarını sürdüren dolayısıyla organik bir bütünlük oluşturan bu gerçekleştirim ve paylaşım alanlarında ortaya konan vargılarla bulgularla ürünlerle topluma mal olurlar ve değişik yansıma süreçleri geçirerek kollektif bilincin gelişmesini yeni boyutlar kazanmasını sağlarlar. Bu bakımdan da sosyo-ekonomik sosyo-kültürel psiko-sosyal ve sosyo-politik bir güç sistemi oluştururlar.

Bilişim ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak giderek ivmesi artan küreselleşme sürecinin öncesine hiç benzemeyen yeni denge şartlarını oluşturduğu yarının dünyasında var olabilme varlığını kabul ettirebilme “yeni” ve “yenilikler”in takipçisi taklitçisi olmakla değil yaratıcısı ve yöneteni olmakla mümkün olacaktır. İncelendiğinde görüleceği üzere günümüze yaklaştıkça nitelikleri öncekilerle karşılaştırılamayacak kadar yükselen sayıları ve çeşitliliği algoritmik bir artış gösteren yeniliklerin görüldüğü bilim-sanat-teknoloji-tasarım ve düşünce tarihi adeta bu yargının dayandığı kanıtların tarihidir.

Bu gerçeğin anlaşılması özümsenmesi ve kalkınma için zihniyet ekseni olarak alınması yüksek bir stratejik değer taşımaktadır. Geleceğin dünyasında güçlü ve bağımsız bir ülke mutlu ve zinde bireylerden oluşan gelişmiş ve müreffeh bir toplum olarak insanlığa uygarlığa ve evrensel değerlere katkıda bulunabilmemiz buna bağlıdır.

Bu bağlamda ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracak stratejik önceliği olan en önemli adım yeni kuşakların geleceğin dünyasında gündem belirleyecek yeniliklerin yaratıcısı nitelikli insanlar olarak yetiştirilmesine yönelik eğitim-öğretim düzenlemeleri olacaktır. Bu öngörümüz eğitim sistemimizin her kademesini ve her alanını kapsamaktadır.

Alanı ve yöneldiği kişi/grup/kitle özellikleri ne olursa olsun bir eğitim-öğretim etkinliğinin genel olarak üç temel fonksiyonu yerine getirmesi öngörülür. Özetle bunlar: 1-Bilgi 2-Beceri 3-Tavır/Tutum/Davranış kazandırmak ve geliştirmek şeklinde sıralanır. İlk ikisi üçüncüsünde pratik bir değer ve doğrultu kazanır. Gözlemci düşünen imgeleyen sorgulayan yorumlayan araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş nitelikli yaratıcı insan tipinin yetiştirilmesi bu fonksiyonların üçünü de sarmal bir bütünlükte yerine getirecek eğitim/öğretim uygulamalarıyla sağlanabilir.

Kalkınmanın ön koşulu olan bu başarı bilimsel ve teknolojik başarıyı; bu da endüstriyel başarı ve bağımsızlığı getirecektir. Teknolojik alt yapısı dışa bağımlı endüstri ve lisans anlaşmalarına dayalı endüstriyel üretimle özlenen kalkınmanın olmadığı ve olamayacağı görülmelidir. Türk endüstrisinin karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte de hep gündeminde olacak temel problem dünya pazarlarında giderek artan rekabet gücüne erişmesi ve bunu geliştirmesidir. Bu gücün ana dinamiğini endüstriyel tasarımın küresel ölçekte giderek artan öneminin de gösterdiği gibi tasarımcı oluşturmaktadır.

Bir akademik birim olarak felsefi ilkesel stratejik temel kabulleri ve ufku böylece özetlenebilecek yaklaşımımız ülkesel ve bölgesel kalkınmamızda bilimsel ve teknolojik düzey ekonomi niteliksel ve niceliksel parametreler açısından endüstriyel gelişme uluslararası ilişkiler ve ticaret gibi global düzeyde temel gösterge alanlarının geleceğin dünyasında korelasyonunun tasarımını da içermektedir.

Bu tasarımın uygulama imkânlarına kavuşturularak çıktılarının yaşam pratiğine geçirilebilmesi için büyük bir bölge üniversitesi olan üniversitemizin kuruluş çalışmaları hızla devam eden Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bir “Endüstriyel Tasarım Bölümü”nün açılması ehemmiyet arz etmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olan bireyler tasarımcı olarak serbest çalışabilecekleri gibi, lisansüstü eğitim alarak akademisyen olabilirler. Pedagojik formasyon tamamlayarak teknoloji ve tasarım eğitimcisi olma olanaklarına kavuşabilirler. Ayrıca endüstriyel tasarımcı, ürün tasarımcısı, eşya tasarımcı, moda tasarımcısı, iç mekan tasarımcısı, eğitim araçları tasarımcısı, aksesuar ve takı tasarımcısı gibi birçok tasarım alanında endüstri içinde iş imkanı bulabilirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımızın lisansüstü eğitim alarak akademisyen olabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

En az bir vize ve 1 final sınavı yanında derslerin niteliklerine göre uygulama, proje çalışması, prototip gibi çalışmalar istenebilir. Vize sınavının %40'ı ve final sınavının %60'ının ortalaması başarı notu olup, sınıf içi bağıl değerlendirme yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüz 8 yarıyıllık sürede 51 ders okutulmaktadır. Bu derslerden biri Staj (kredisizdir), 6’sı (5 İ) dersleri, 9’u Seçmeli ve 36’sı bölüm ana Derslerinden oluşmaktadır.
Bu derslerin, 85’iteorik, 34’ü uygulama +10’u staj olmak üzere: 8 yarı yılda haftalık saati 129’dur.
Öğrencilerimiz mezun olurken, 140 ulusal kredi ve 240 ACTS almış olmaları gerekmektedir.
Bu kredilerin 12’si 5 İ (Atatürk İlke ve İkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) derslerine aittir.
Bölüm Ders Kredi toplamı: 128’dir.
Söz konusu KREDİ/ACTS'i başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER

Bölüm Olanakları

Daha da donanım olarak iyileştirilebilir olmakla birlikte Alana özgü atelyemiz, bilgisayar labratuarımız mevcuttur. Diğer bölüm öğrencileri gibi tüm öğrencilerimiz üniversitemiz ve fakültemiz dahilinde her türlü sosyal alandan faydalanabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70083 Gözlem yapma, problem tanımlama, ayrıştırma ve çözme bilgi ve becerileri.
2 70084 Tasarım sürecinin her aşamasında her yönüyle araştırma, bilgi toplama ve analizinin temel yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
3 70085 Tasarım çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma ve aktarma (2B, 3B).
4 70086 Kullanım değeri olan ürün ve sistemlere yönelik tasarım konseptleri oluşturma becerileri.
5 70087 Tasarım odaklı araştırmanın sonuçlarını planlama, yönetme ve değerlendirme.
6 70088 Verili bir süre içinde yeterli sayıda ve nitelikte konsept seçeneği üretme ve geliştirme becerileri.
7 70089 Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunacak ürünlerin tasarımına katkıda bulunmak.
8 70090 3 boyutlu model ve prototip yapımına yönelik temel bilgi ve becerisi.
9 70091 Kullanıcıyı ve kullanım süreçlerini anlamaya yönelik araştırma bilgi ve becerisi.
10 70092 Kullanıcının fiziksel, psikolojik, ergonomik, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına kavrama becerisi.
11 70093 Toplumsal, kurumsal, bireysel ve bağlamsal farklılıklara karşı farkındalık ve duyarlılık.
12 70094 Malzemeleri tanıma, değerlendirebilme, seçebilme ve kullanabilme bilgi ve becerisi.
13 70095 Çağdaş imalat yöntemleri konusunda bilgilenme.
14 70096 Tasarım proje sürecini planlama ve yönetme becerisi.
15 70097 Farklı disiplinlerden uzmanlarla ekip içinde etkin çalışabilme becerisi.
28 70082 Yeni Program Çıktısı

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ETA101 Endüstriyel Tasarıma Giriş I Zorunlu 2 2 0 3 5
GSF101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 7
GSF103 Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF105 Çizim I Zorunlu 2 2 0 3 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ETA102 Endüstriyel Tasarıma Giriş II Zorunlu 2 2 0 3 5
GSF102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 7
GSF104 Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF106 Çizim II Zorunlu 2 2 0 3 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETA201 Endüstriyel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 10
ETA203 Dijital Ortamda Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 5
ETA205 Görsel Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
ETA207 Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknolojileri I Zorunlu 2 2 0 2 3
ETA209 Model Yapımı I Zorunlu 2 2 0 3 5
GSS-3. Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETA202 Endüstriyel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 10
ETA204 Dijital Ortamda Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 5
ETA206 Görsel Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
ETA208 Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknolojileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
ETA210 Model Yapımı II Zorunlu 2 2 0 3 4
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETA301 Endüstriyel Tasarım III Zorunlu 4 2 0 5 10
ETA303 Tasarım Kuram ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 5
ETA305 Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
ETA307 Ergonomi Zorunlu 2 0 0 2 5
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETA302 Endüstriyel Tasarım IV Zorunlu 4 2 0 5 12
ETA304 Tasarım Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
ETA306 Etkileşim Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
ETA310 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
GSF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3
GSS-6 Seçmeli Ders Grubu VI SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETA401 Endüstriyel Tasarım V Zorunlu 4 2 0 5 10
ETA403 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 4 0 4 8
ETA405 Tasarım ve Ticarileşme Zorunlu 2 0 0 2 6
ETA407 Pazarlama Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2 3
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETA402 Endüstriyel Tasarım VI Zorunlu 4 2 0 5 10
ETA404 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 4 0 4 8
ETA406 Portfolyo Tasarımı Zorunlu 1 1 0 2 5
ETA408 Pazarlama Stratejileri Zorunlu 2 0 0 2 4
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3
GSS213 Mitoloji ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2 3
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2 3
GSS219 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2 3
GSS221 Estetik 2 0 0 2 3
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 0 2 3
GSS227 Dijital İllüstrasyon 2 0 0 2 3
GSS229 Vitray Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 2 2 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 0 2 3
GSS212 Yaratıcılık 2 0 0 2 3
GSS214 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS216 Yeni Medya 2 0 0 2 3
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
GSS220 Kültür Tarihi 2 0 0 2 3
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 0 2 3
GSS224 Görsel Algi 2 0 0 2 3
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II 2 0 0 2 3
GSS228 İletişim Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS232 Renk Teorileri 2 0 0 2 3
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 0 3 3
GSS236 Ürün Estetiği 2 0 0 2 3
GSS238 Tasarım İletişimi 2 0 0 2 3
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS319 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 2 0 0 2 3
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 2 2 0 3 3
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2 3
GSS327 Deneysel Animasyon 2 0 0 2 3
GSS329 İtalyanca I 2 0 0 2 3
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 2 2 0 3 3
GSS333 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS337 Tasarım Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS339 Batı Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 2 0 0 2 3
GSS343 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS345 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS351 Mobilya Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 2 2 0 3 3
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 0 2 3
GSS320 Sanat Yönetimi 2 0 0 2 3
GSS322 Sanat ve Çevre 2 0 0 2 3
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2 3
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 2 0 0 2 3
GSS328 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II 2 2 0 3 3
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS334 Reklam Analizi 2 0 0 2 3
GSS336 Stop Motion Animasyon 2 0 0 2 3
GSS338 Türk Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım 2 2 0 3 3
GSS342 Füzyon Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS344 İspanyolca II 2 0 0 2 3
GSS346 İnfografik 2 2 0 3 3
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS411 Bilgi Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS413 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 2 0 0 2 3
GSS417 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 3
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I 2 0 0 2 3
GSS421 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 3
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik 2 0 0 2 3
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS429 Sıcak Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS433 Seramik Atelye I 2 2 0 3 3
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları 2 0 0 2 3
GSS437 Tıbbi Cihaz Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS412 Tüketim Estetiği 2 0 0 2 3
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2 3
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 0 0 2 3
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II 2 2 0 3 3
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 2 2 0 3 3
GSS424 Sıcak Cam Atelye II 2 0 0 2 3
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 2 2 0 3 3
GSS428 Seramik Atelye II 2 2 0 3 3
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS432 İşletmecilik 2 0 0 2 3
GSS434 Sibernetik 2 0 0 2 3
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 2 0 0 2 3