Program Tanımları

Kuruluş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bünyesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği adı altında kurulmuştur. 2015-2016 Eğitim -Öğretim yarıyılında % 30 İngilizce Eğitim ve Öğretime Devam etmiştir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, adı altında Mühendislik bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmektedir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı açılmıştır.

Bölümde halen görev yapmakta olan;
4 Doç. Dr.
2 Dr.Öğr. Üyesi
5 Arş. Gör. bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar. İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.

Program Profili

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, metal seramik polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinler arası bir bilim dalı olup fizik kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makina mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu geleceğe dönük ileri teknoloji malzemelerinin çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi görevini yüklenmiştir. İnsanlık tarihini taş devrinden tunç devrine oradan da demir devrine ulaştıran metalurji, “sanat”ı bugün temel bilimlere dayalı ve çağdaş medeniyetin kuruluş ve gelişmesine büyük katkıları olan metalurji ve malzeme mühendisliği mesleği adı altında bilimsel ve teknolojik bakımdan geniş bir alanı kapsar hale gelmiştir ve son yıllarda ülkemizde ve dünyada imalat ve kimya endüstrilerinin büyümesi ve üstün özellikli malzeme ihtiyacının artması ile birlikte metalurji ve malzeme mühendisliği alanının önemi de artmıştır. Otomotivden beyaz eşyaya uzay teknolojileri ve havacılıktan petrol endüstrisine tıbbi cihazlar ve biyomedikal malzemelerden plastiklere imalat sanayisinden kimya endüstrisine kadar geniş ve çok farklı alanlarda faaliyet gösteren metalurji ve malzeme mühendislerine ileri düzeyde eğitimsel ve mesleki becerilerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Görev alanları son derece geniş olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri kamu ve özel sektörde; üç ana malzeme grubu olan metalik seramik ve polimerik malzeme iş alanları ve bunlara ilaveten ek malzeme grupları olan kompozit malzeme nanokompozit malzeme elektronik malzeme ve biyomalzeme iş alanlarında çalışabilmektedirler. Metalurji sahasını tercih eden Metalurji ve Malzeme Mühendisleri özellikle metal hammadesi üretilmesi metal hammaddenin işlenmesi metal alaşımlarının üretilmesi ve bu üretilen metal hammaddelerin ürüne dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Seramik sahasını tercih eden Metalurji ve Malzeme Mühendisleri özellikle seramik hammaddesi üretilmesi seramik hammaddesinin işlenmesi seramik karışımlarının üretilmesi ve bu üretilen seramik malzemelerin günlük hayatta kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Seramik alanında çalışacak olan Malzeme Mühendisleri daha öznel olarak otomotiv ve beyaz eşya sanayiileri uzay-uçak endüstrisi biyomedikal sektörü elektronik ve fiberoptik malzemeleri içeren sektörlerde görev yapabileceklerdir. Polimer sahasını tercih eden Metalurji ve Malzeme Mühendisleri özellikle petrolden polimer hammadesi üretilmesi polimer hammaddenin işlenmesi polimer karışımlarının üretilmesi ve bu üretilen polimer hammaddelerin günlük hayatta kullanılan ürünlere dönüştürülmesi konularında faaliyet gösteren işletmelerde görev yapabileceklerdir. Polimer alanında çalışacak olan Metalurji ve Malzeme Mühendisleri daha öznel olarak tekstil uzay-uçak endüstrisi otomotiv ve beyaz eşya sanayiileri biyomedikal sektörü yakıt pilleri ve pil sanayii ve elektronik sanayiinde yalıtım olarak kullanılan polimer malzemelerini içeren sektörlerde görev yapabileceklerdir. Üç ana malzeme grubu olan seramik polimer ve metal sahalarına ilaveten kompozit malzeme nanokompozit malzeme elektronik malzeme ve biyomalzeme alanlarında çalışmayı tercih eden Metalurjı ve Malzeme Mühendisleri ise yukarıda saydığımız metal seramik ve polimer alanlarının herhangi birinde çalışma imkânı bulabileceklerdir. Özellikle günümüzde nanokompozit malzeme sahasında çalışmak ve de geleneksel malzeme özelliklerini nanokompozit malzeme fabrikasyonu ile ileri seviyelere yükseltmek malzeme sektörünün yegane amacıdır. Nanokompozit malzeme sahası metal polimer ve seramik sahalarını da kapsadığı için bu alanda görev alacak Metalurji ve Malzeme Mühendisleri bu üç ana malzeme grubunun iş sahalarında iş bulma imkanı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencinin yılsonu geçme notunun en az 60 olması gerekmektedir. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait ders/derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Atakum/SAMSUN.Tel : (0 362) 312 19 19Web : http://mlz.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde Simülasyon Laboratuvarı ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Laboratuvarları mevcut olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70289 Matematik, fen bilimleri ve Metalurji ve Malzeme mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini metalürji ve malzeme sistemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 70290 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70327 Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70328 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70339 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine özgü araştırma konularının ve problemlerin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70340 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70341 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70342 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70343 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70344 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70345 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 70346 Malzeme sistemlerinin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansına ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM109 Introduction to Materials Science Zorunlu 2 0 0 2 5
MBM101 Teknik Çizim Zorunlu 1 2 0 2 5
MBM105 Kimya I Zorunlu 3 0 2 4 5
TBFİZ113 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
IMBM110 Computer Programming Zorunlu 2 2 0 3 5
MBM102 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 5
MBM106 Kimya II Zorunlu 3 0 2 4 5
TBFİZ114 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM203 Materials Thermodynamics I Zorunlu 3 0 0 3 5
IMBM205 Materials Science I Zorunlu 2 2 0 3 5
IMBM209 Materials And Energy Zorunlu 3 0 0 3 4
IMBM213 Professional English Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM201 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM207 Statik ve Mukavemet Zorunlu 3 0 0 3 4
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM204 Materials Thermodynamics II Zorunlu 3 0 0 3 5
IMBM206 Materials Characterization Techniques Zorunlu 3 0 0 3 5
IMBM210 Materials Science II Zorunlu 2 2 0 3 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4
MBM202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM208 Faz Diyagramları Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM214 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM303 Metalic Materials Zorunlu 3 0 0 3 4
IMBM307 Polymeric Material Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM301 Malzemelerin Mekanik Davranışı Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM305 Taşınım Olayları Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM311 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 3
MBM313 Malzeme Üretim Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2 1 4
MBMSEÇ-1 Teknik Seçmeli 1 SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM308 Composite Materials Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM304 Seramik Malzemeler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM312 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
MBM314 Malzeme Üretim Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2 1 4
MBM318 Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Zorunlu 3 0 0 3 4
MBMSEÇ-2 Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-3 Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3 5
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM401 Malzeme Seçim ve Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 6
MBM411 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Zorunlu 0 2 0 1 5
MBM417 İş hukuku ve Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
MBMSEÇ-4 Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMBM406 Nanomaterials And Nanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM400 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 6
MBM408 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II Zorunlu 0 2 0 1 5
MBM500 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 12 6 0 19 31
MBMSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-8 Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-9 Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM321 Electrıcal, Magnetıc And Optıcal Properties Of Materials (TS 1) 3 0 0 3 5
IMBM325 Materials Morphology (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM323 İnşaat Malzemeleri (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM331 Cam Teknolojisi (TS 1) 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM320 Welding And Welding Technologies (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM328 Refrakterler (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 3 0 0 3 5
IMBM324 Rubber Technology (TS 3) 3 0 0 3 5
MBM322 Çimento ve Beton (TS 3) 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM431 Polymer Physics (TS 4) 3 0 0 3 5
MBM423 Mikromekanik (TS 4) 3 0 0 3 5
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 3 0 0 3 5
MBM429 Cam Seramikler (TS 5) 3 0 0 3 5
IMBM433 Casting Technology (TS 6) 3 0 0 3 5
MBM413 Kalite Kontrol (TS-6) 3 0 0 3 5
MBM415 Mühendislik Ekonomisi (TS-6) 3 0 0 3 5
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 3 0 0 3 5
MBM435 Yapı Seramikleri (TS 6) 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMBM434 Modelling And Simulation In Materials Science (TS 7) 3 0 0 3 5
MBM420 Biomalzemeler ve Uygulama Alanları (TS 7) 3 0 0 3 5
IMBM424 Polymer Engineering (TS 8) 3 0 0 3 5
MBM430 Geleneksel Seramikler (TS 8) 3 0 0 3 5
IMBM426 Corrosion (TS 9) 3 0 0 3 5
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 3 0 0 3 5