Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemiz tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 06.04.2017 tarihli ve 2546 sayılı yazı ile gönderilen Grafik Anasanat Dalı açılması konusundaki teklifi, 05.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda incelenerek 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Grafik Anasanat Dalı Öğrencileri mezun olduklarında Grafik Tasarımcı ünvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı; "Giriş-Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjan sayısı yirmi (20) olarak belirlenmekte, tek aşamalı bir sınava tabi olup sıralama olarak seviye tespitleri "potansiyel ve kapasite" ölçümleri gerçekleştirilerek sonuçlanmaktadır. Sıralamada ilk 20 içine giren öğrenciler doğrudan kayıt hakkı kazanırken 21. sıradan itibaren sıralanan öğrenci adayları ise "yedek" öğrenci adayı olarak kayıt yaptırmayan asıl adaylardan boşalan kontenjan sayısını tamamlamayı beklemektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Program Profili

Grafik Anasanat Dalı programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar, “Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Tasarım” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kendi alanlarında (alan içi) kabul koşullarına uygunluğu durumunda başvuruda bulunabilir, diğer ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda ise öğrenim görebilirler. Ayrıca, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi puanına sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik programlarında öğrenim görebilirler

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ansanat Dalı mezunları basım ve yayın sanayinin tasarım baskıya hazırlık ve baskı aşamalarının bir çoğunda ambalaj sanayinin tasarım süreçlerinde web tasarımından çoklu ortam uygulamalarına kadar bir çok etkileşimli tasarım alanlarında reklam sektöründe televizyon ve post-prodüksiyon uygulamalarının bazı bölümlerinde çalışma olanaklarına sahip olabilecekleri gibi bireysel girişimlerde de bulunabilirler.

Bu kapsamda: Sanat / tasarım yönetmeni illüstratör web tasarımcısı reklamcılık ve tanıtım uzmanı yayın grafiği tasarımcısı (kitap gazete katalog vb.) etkileşimli multimedya ve arayüz tasarımcısı ambalaj tasarımcısı tipografi tasarımcısı işaret ve yönlendirme sistemleri tasarımcısı marka ve kurumsal kimlik tasarımcısı sergileme ve çevresel görsel iletişim tasarımcısı pazarlama ve iletişim uzmanı olabilirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Grafik Anasanat Dalı Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında hem Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına alan içi olarak, üniversitemiz diğer enstitülerinin bölümlerine ise alan dışı olarak başvurabilirler. Ayrıca yeterli puan ortalamasını ve koşulları sağlayan adaylar doğrudan Sanat ve Tasarım Anasanat dalı Sanatta Yeterlik Porgramı'na başvurabilirler. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans olarak; Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıbbi Resimleme İnterdisipliner Anabilim Dalı ile Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programlarına sahiptir. Üst derece programlarına alan içi olarak transkript, yabancı dil ve alan yeterlik sınavları uygulanmakta; alan dışı olarak ise bu koşullara ALES ilave olmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki link ziyaret edilebilir: http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4796

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Grafik Anasanat Dalı örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Grafik Anasanat Dalı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS'yi tamamlamaları, derslerden başarılı olmaları, koşullu dersleri başarmaları ve Mezuniyet Proje Uygulamaları çalışmasını da bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyon huzurunda ve onayını alarak sunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyonun onayını alarak karma sanatsal bir etkinlik gerçekleştirmeleri de ayrıca gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali TOMAK
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Grafik Anasanat Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü/Grafik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 - 4842

Dr. Öğretim Üyesi Tarık YAZAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 - 4753

Bölüm Olanakları

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en nitelikli Grafik Anasanat Dalı programı olarak gösterilebilir. Öğretim elemanı odası ve atelyeler iç içedir. Gerekli donanım ve teknolojik imkanların yanı sıra, ısıtma sistemlerinin sağlıklı ders ve çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. Fakülte içinde sanat galerisi olduğundan sergi açma olanakları için imkanlar yeterlidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
5 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
6 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
7 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
8 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
9 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
10 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
11 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
12 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
13 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
14 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
15 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSF105 Çizim I Zorunlu 2 2 0 3 5
GRF101 Görsel İletişime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
GSF103 Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF107 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
GSF101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 7
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
GSF106 Çizim II Zorunlu 2 2 0 3 6
GRF102 Grafik Tasarıma Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
GSF104 Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF108 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
GSF102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF209 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 6
GRF205 Fotoğraf I Zorunlu 1 2 0 2 3
GRF201 Grafik Tasarım I Zorunlu 2 0 0 2 0
GRF203 İllüstrasyon I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 0
GRF207 Tipografi I Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF210 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 0
GRF206 Fotoğraf II Zorunlu 1 2 0 2 0
GRF202 Grafik Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 0
GRF204 İllüstrasyon II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 0
GRF208 Tipografi II Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF301 Grafik Tasarım III Zorunlu 4 2 0 5 0
GRF305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 2 0
GRF303 Sayısal Arayüz Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 0
GRF309 Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GRF307 Üç Boyutlu Modelleme I Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
GRF304 Dijital Medya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GRF302 Grafik Tasarım IV Zorunlu 4 2 0 5 0
GSS-6 Seçmeli Ders Grubu VI SDG 0 0 0 0 0
GRF306 Staj Zorunlu 0 0 0 0 0
GRF308 Üç Boyutlu Modelleme II Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF401 Grafik Tasarım V Zorunlu 4 2 0 5 0
GRF409 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 0
GRF407 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0 0
GRF403 Sergileme Tasarımı ve Çevresel Grafik Zorunlu 2 2 0 3 0
GRF405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF408 Bilgilendirme Grafiği Zorunlu 2 2 0 3 0
GRF402 Grafik Tasarım VI Zorunlu 4 2 0 5 0
GRF410 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0 0
GRF404 Sunum Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GRF406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS213 Mitoloji ve Sanat Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS219 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS227 Dijital İllüstrasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS229 Vitray Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS231 Sıcak Cam Üfleme Zorunlu 2 2 0 3 0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS202 Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS204 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS212 Yaratıcılık Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS214 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS216 Yeni Medya Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS220 Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS224 Görsel Algi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS228 İletişim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS232 Renk Teorileri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS236 Ürün Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS238 Tasarım İletişimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS319 Ambalaj Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS323 Cam Boncuk Yapımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS327 Deneysel Animasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS329 İtalyanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS333 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS337 Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS339 Batı Resim Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS343 Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS345 İç Mekan Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS351 Mobilya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS320 Sanat Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS322 Sanat ve Çevre Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS328 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS334 Reklam Analizi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS336 Stop Motion Animasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS338 Türk Resim Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS342 Füzyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS346 İnfografik Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS405 Tüketim Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS411 Bilgi Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS413 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS417 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS421 Sanat Ontolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS429 Sıcak Cam Atelye I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS431 Soğuk Cam Atelye I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS433 Seramik Atelye I Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS437 Tıbbi Cihaz Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS402 Görsel Algı Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS404 Teknoloji Okur Yazarlıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS406 Anti-Estetik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS408 Renk Teorileri Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS410 Medya ve Sanat Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS412 Tüketim Estetiği Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS414 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS416 Anti Estetik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS424 Sıcak Cam Atelye II Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS426 Soğuk Cam Atelye II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS428 Seramik Atelye II Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS430 Sanayi Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS432 İşletmecilik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS434 Sibernetik Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu Zorunlu 2 0 0 2 0