Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemiz tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 06.04.2017 tarihli ve 2546 sayılı yazı ile gönderilen Grafik Anasanat Dalı açılması konusundaki teklifi, 05.04.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda incelenerek 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece

Grafik Anasanat Dalı Öğrencileri mezun olduklarında Grafik Tasarımcı ünvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı; "Giriş-Özel Yetenek Sınavı" ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjan sayısı yirmi (20) olarak belirlenmekte, tek aşamalı bir sınava tabi olup sıralama olarak seviye tespitleri "potansiyel ve kapasite" ölçümleri gerçekleştirilerek sonuçlanmaktadır. Sıralamada ilk 20 içine giren öğrenciler doğrudan kayıt hakkı kazanırken 21. sıradan itibaren sıralanan öğrenci adayları ise "yedek" öğrenci adayı olarak kayıt yaptırmayan asıl adaylardan boşalan kontenjan sayısını tamamlamayı beklemektedirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Program Profili

Grafik Anasanat Dalı programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, kuramsal ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar, “Görsel İletişim Tasarımı / Grafik Tasarım” alanında Lisans derecesi alırlar. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kendi alanlarında (alan içi) kabul koşullarına uygunluğu durumunda başvuruda bulunabilir, diğer ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda ise öğrenim görebilirler. Ayrıca, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi puanına sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik programlarında öğrenim görebilirler

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ansanat Dalı mezunları basım ve yayın sanayinin tasarım baskıya hazırlık ve baskı aşamalarının bir çoğunda ambalaj sanayinin tasarım süreçlerinde web tasarımından çoklu ortam uygulamalarına kadar bir çok etkileşimli tasarım alanlarında reklam sektöründe televizyon ve post-prodüksiyon uygulamalarının bazı bölümlerinde çalışma olanaklarına sahip olabilecekleri gibi bireysel girişimlerde de bulunabilirler.

Bu kapsamda: Sanat / tasarım yönetmeni illüstratör web tasarımcısı reklamcılık ve tanıtım uzmanı yayın grafiği tasarımcısı (kitap gazete katalog vb.) etkileşimli multimedya ve arayüz tasarımcısı ambalaj tasarımcısı tipografi tasarımcısı işaret ve yönlendirme sistemleri tasarımcısı marka ve kurumsal kimlik tasarımcısı sergileme ve çevresel görsel iletişim tasarımcısı pazarlama ve iletişim uzmanı olabilirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebileceklerdir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web sayfası ziyaret edilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Grafik Anasanat Dalı Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler yeterli koşulları sağladıklarında hem Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına alan içi olarak, üniversitemiz diğer enstitülerinin bölümlerine ise alan dışı olarak başvurabilirler. Ayrıca yeterli puan ortalamasını ve koşulları sağlayan adaylar doğrudan Sanat ve Tasarım Anasanat dalı Sanatta Yeterlik Porgramı'na başvurabilirler. OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans olarak; Resim Anasanat Dalı, Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı, Tıbbi Resimleme İnterdisipliner Anabilim Dalı ile Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programlarına sahiptir. Üst derece programlarına alan içi olarak transkript, yabancı dil ve alan yeterlik sınavları uygulanmakta; alan dışı olarak ise bu koşullara ALES ilave olmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki link ziyaret edilebilir: http://ebs.omu.edu.tr/ebs/program.php?dil=tr&mod=2&Program=4796

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Grafik Anasanat Dalı örgün eğitim süreçleri içinde bir arasınav, bir yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere üç sınav türü uygulanmaktadır. Sınav türleri içinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınav veya tasarımlar, ödev ve ders içi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Grafik Anasanat Dalı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 240 AKTS'yi tamamlamaları, derslerden başarılı olmaları, koşullu dersleri başarmaları ve Mezuniyet Proje Uygulamaları çalışmasını da bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyon huzurunda ve onayını alarak sunmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bölüm öğretim üyelerinden oluşan komisyonun onayını alarak karma sanatsal bir etkinlik gerçekleştirmeleri de ayrıca gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali TOMAK
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Grafik Anasanat Dalı Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü/Grafik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 - 4842

Dr. Öğretim Üyesi Tarık YAZAR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü AKTS/DS Koordinatörü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 - 4753

Bölüm Olanakları

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en nitelikli Grafik Anasanat Dalı programı olarak gösterilebilir. Öğretim elemanı odası ve atelyeler iç içedir. Gerekli donanım ve teknolojik imkanların yanı sıra, ısıtma sistemlerinin sağlıklı ders ve çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. Fakülte içinde sanat galerisi olduğundan sergi açma olanakları için imkanlar yeterlidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70126 Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
2 70127 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
3 70128 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
4 70129 Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
5 70130 Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
6 70131 Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
7 70132 Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
8 70133 İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
9 70135 Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
10 70134 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
11 70136 Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
12 70137 Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
13 70138 Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
14 70139 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
15 70140 Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
16 70141 Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
GRF101 Görsel İletişime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 2 0 5 7
GSF103 Perspektif I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF105 Çizim I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF107 Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GRF102 Grafik Tasarıma Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
GSF102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 7
GSF104 Perspektif II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF106 Çizim II Zorunlu 2 2 0 3 6
GSF108 Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF201 Grafik Tasarım I Zorunlu 2 0 0 2 7
GRF203 İllüstrasyon I Zorunlu 2 2 0 3 5
GRF205 Fotoğraf I Zorunlu 1 2 0 2 3
GRF207 Tipografi I Zorunlu 1 2 0 2 4
GRF209 Bilgisayar Destekli Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 6
GSS-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF202 Grafik Tasarım II Zorunlu 4 2 0 5 7
GRF204 İllüstrasyon II Zorunlu 2 2 0 3 5
GRF206 Fotoğraf II Zorunlu 1 2 0 2 3
GRF208 Tipografi II Zorunlu 1 2 0 2 4
GRF210 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 5
GSS-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF301 Grafik Tasarım III Zorunlu 4 2 0 5 7
GRF303 Sayısal Arayüz Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
GRF305 Pazarlama Stratejileri ve Reklamcılık Zorunlu 2 0 0 2 5
GRF307 Üç Boyutlu Modelleme I Zorunlu 2 2 0 3 4
GRF309 Tasarım Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
GSS-5 Seçmeli Ders Grubu V SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF302 Grafik Tasarım IV Zorunlu 4 2 0 5 7
GRF304 Dijital Medya Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 7
GRF306 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
GRF308 Üç Boyutlu Modelleme II Zorunlu 2 2 0 3 7
GRF310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3
GSS-6 Seçmeli Ders Grubu VI SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF401 Grafik Tasarım V Zorunlu 4 2 0 5 7
GRF403 Sergileme Tasarımı ve Çevresel Grafik Zorunlu 2 2 0 3 6
GRF405 Sosyal Medya ve Görsel İletişim Zorunlu 2 0 0 2 4
GRF407 Reklam Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 0 0 2 4
GRF409 Mezuniyet Proje Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 6
GSS-7 Seçmeli Ders Grubu VII SDG 0 0 0 0 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRF402 Grafik Tasarım VI Zorunlu 4 2 0 5 7
GRF404 Sunum Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
GRF406 Tasarım Etiği ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 2 5
GRF408 Bilgilendirme Grafiği Zorunlu 2 2 0 3 3
GRF410 Mezuniyet Proje Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 6
GSS-8 Seçmeli Ders Grubu VIII SDG 0 0 0 0 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS211 Uygarlık Tarihi 2 0 0 2 3
GSS213 Mitoloji ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2 3
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2 3
GSS219 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2 3
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 0 2 3
GSS227 Dijital İllüstrasyon 2 0 0 2 3
GSS229 Vitray Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 2 2 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS202 Kültür Tarihi 2 0 0 2 3
GSS204 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 3
GSS210 Sanat Eğitimi Kuramları 2 0 0 2 3
GSS212 Yaratıcılık 2 0 0 2 3
GSS214 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS216 Yeni Medya 2 0 0 2 3
GSS218 Sanatsal Araştırma Yöntemleri 2 0 0 2 3
GSS220 Kültür Tarihi 2 0 0 2 3
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 2 0 0 2 3
GSS224 Görsel Algi 2 0 0 2 3
GSS226 Grafik Tasarım Tarihi II 2 0 0 2 3
GSS228 İletişim Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS230 Yaratıcı Yazım Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS232 Renk Teorileri 2 0 0 2 3
GSS234 Soğuk Cam Şekillendirme 2 2 0 3 3
GSS236 Ürün Estetiği 2 0 0 2 3
GSS238 Tasarım İletişimi 2 0 0 2 3
GSS240 Model-Kalıp Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS242 Seramikte Dekor Teknikleri 2 0 0 2 3
GSS244 Çamur Tornasında Şekillendirme 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS319 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 2 0 0 2 3
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 2 2 0 3 3
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2 3
GSS327 Deneysel Animasyon 2 0 0 2 3
GSS329 İtalyanca I 2 0 0 2 3
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 2 2 0 3 3
GSS333 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS337 Tasarım Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS339 Batı Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 2 0 0 2 3
GSS343 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2 3
GSS345 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS347 Dijital Sayfa Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS351 Mobilya Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS310 Animasyon Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS312 Endüstri Ürünleri Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS314 Cam Atelye Uygulamaları 2 2 0 3 3
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 2 2 0 3 3
GSS318 Üç Boyutlu Modelleme 2 0 0 2 3
GSS320 Sanat Yönetimi 2 0 0 2 3
GSS322 Sanat ve Çevre 2 0 0 2 3
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 2 0 0 2 3
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 2 0 0 2 3
GSS328 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
GSS330 Seramik Heykel Tasarımı II 2 2 0 3 3
GSS332 Endüstriyel Örgüt Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS334 Reklam Analizi 2 0 0 2 3
GSS336 Stop Motion Animasyon 2 0 0 2 3
GSS338 Türk Resim Sanatı 2 0 0 2 3
GSS340 Çamur Tornasında Tasarım 2 2 0 3 3
GSS342 Füzyon Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS346 İnfografik 2 2 0 3 3
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS405 Tüketim Estetiği 2 0 0 2 3
GSS411 Bilgi Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS413 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2 3
GSS417 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 3
GSS419 Seramik Dekor Uygulamaları I 2 0 0 2 3
GSS421 Sanat Ontolojisi 2 0 0 2 3
GSS423 Girişimcilik ve Yenilçilik 2 0 0 2 3
GSS425 Seramik Yüzeyde Baskı Teknikleri 2 2 0 3 3
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 2 2 0 3 3
GSS429 Sıcak Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS431 Soğuk Cam Atelye I 2 2 0 3 3
GSS433 Seramik Atelye I 2 2 0 3 3
GSS435 Fikri Mülkiyet Hakları 2 0 0 2 3
GSS437 Tıbbi Cihaz Tasarımı 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GSS402 Görsel Algı 2 0 0 2 3
GSS404 Teknoloji Okur Yazarlıkları 2 0 0 2 3
GSS406 Anti-Estetik 2 0 0 2 3
GSS408 Renk Teorileri 2 0 0 2 3
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2 3
GSS412 Tüketim Estetiği 2 0 0 2 3
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 3
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2 3
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 0 0 2 3
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II 2 2 0 3 3
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 2 2 0 3 3
GSS424 Sıcak Cam Atelye II 2 0 0 2 3
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 2 2 0 3 3
GSS428 Seramik Atelye II 2 2 0 3 3
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 2 0 0 2 3
GSS432 İşletmecilik 2 0 0 2 3
GSS434 Sibernetik 2 0 0 2 3
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 2 0 0 2 3