Program Tanımları

Kuruluş

Ülkemizde de Dil ve Konuşma Terapisi mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9 maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen Ek Madde 13, (d) bendi ile yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Bu yasaya göre;
“d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.”

Bu yasayı takiben 22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” EK1 ve EK1/B maddeleri ile sağlık meslek mensubu olarak iş ve görev tanımları da yapılmıştır. Buna göre:

Dil ve Konuşma Terapisti
a) İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev alır.
b) Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar.
c) Ek-1/B’de bulunan durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapar.
ç) İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapar ve uygular.
d) Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları, elektrolarinks, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri konusunda hastaya eğitim verir.
e) Özel gereksinimi olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev alır.

Ek-1/B: Dil ve konuşma terapistlerinin ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan terapi ve rehabilitasyon yapabilecekleri durumlar:
a) Disleksi ve diğer sembolik disfonksiyonlar (Disleksi ve aleksi, Agnozi, Apraksi, diğer sembolik disfonksiyonlar)
b) Hipernazalite ve hiponazalite
c) Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları (Özel konuşma art külasyon bozukluğu, Ekspressif ve Reseptif dil bozukluğu, Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau- Kleffner], Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar)
ç) Skolastik becerilerde özel gelişimsel ve kazanılmış bozukluklar (Spesifik okuma ve heceleme bozuklukları, Spesifik aritmetik beceri bozukluğu, Skolastik becerilerde karma tip ve diğer gelişimsel bozukluklar)
d) Kekemelik
e)Hızlı konuşma


Üniversitemiz bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Haziran 2015 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi altında kurulmuştur. 2019-2020 döneminde lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar “Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların üniversite sınavından yeterli puanı alması gerekmektedir (sayısal MF-3).

Program Profili

Dil ve Konuşma Terapisi mesleği, biyomedikal bilimler (anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji, vb.), klinik dilbilim (fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim), psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanıdır.

Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı bünyesinde, yetişkinlerde ve çocuklarda dil, konuşma, ses, yutma gelişimi ve bozuklukları üzerinde mesleğin uluslararası kriterleri doğrultusunda nitelikli bilgi sunma ve alanına hakim uzman terapistler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Programın amacı dahilinde; Dil ve Konuşma Terapisi bölümü hem teorik hem klinik eğitim içermektedir. Teorik dersleri takiben uygulamalı klinik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenci, kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak farklı disiplinlerdeki uzmanlarla ortak çalışma yapabilmelidir. Bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilmeli ve bu teknikleri kullanarak araştırma yapabilmelidir. Elde ettiği verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmelidir. Müdahale sürecinde gerekli olan teknik donanımı, cihazları ve araçları kullanarak dil ve konuşma işlevlerinin değerlendirmesini yapabilmelidir. Dil ve Konuşma Terapisi desteği alacak bireylerde ayırıcı tanı koyma ve terapi programları hazırlayabilmedir. Ayrıca, erken yaş grubunda önleyici yaklaşımlar önerebilmeli ve takip süreçlerini başlatabilmelidir. Dil ve Konuşma Bozukluğu olan bireylerin ailelerine, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek aile danışmanlığı yapabilmelidir. Ayrıca dil ve konuşma terapisi mesleği ile ilgili olarak toplumsal farkındalığı arttırma konusunda bilinçlenmelidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dil ve Konuşma Terapistleri, ülkemizde bir çok alanda hizmet verebilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, özel klinik ve rehabilitasyon merkezleri, üniversiteler, devlet hastaneleri, özel hastaneler, askeri hastaneler, okullar, yaşlı bakımevleri istihdam edilebilecekleri kurumlar arasında yer almaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üye Özlem YAŞAR
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Bölüm Başkanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü/Kurupelit yerleşkesi SAMSUN

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70506 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrenir.
2 70507 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde bireylere dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin davranır
3 70508 Dil ve konuşma bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri, değerlendirme ve müdahale sürecinde etik prensipler doğrultusunda uygular, sürecin gidişatına karar verir.
4 70511 7. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde ayırıcı tanı koyma, terapi programı oluşturma ve uygulamayı bilir.
5 70515 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.
6 70516 Dil ve konuşma bozuklukları alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanır.
7 70518 Dil ve konuşma bozuklukları alanında edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda mesleki/akademik alanda bağımsız olarak veya ilişkili meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır.
8 70521 Dil ve konuşma bozuklukları alanına yönelik güncel ve bilimsel kaynakları takip eder.
9 70517 Dil ve konuşma bozukluklarını önleyici ve toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerde bulunur, bu hizmetlere yönelik sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlar.
10 70519 Dil ve konuşma bozuklukları alanında danışmanlığa ihtiyacı olan bireylerin ailelerine/yakınlarına danışmanlık yapar, ailelerine/yakınlarına yönelik eğitimler düzenler.
11 70520 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kayıt tutar, rapor hazırlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
DKT101 Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT103 Dilbilime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT105 İşitme Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT107 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organlarının Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT109 Fizik-Ses Fiziği ve Akustik Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT111 Sağlık Sistemi Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 2
DTSEÇ-I Seçmeli 1 SDG 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
DKT102 Fonetik Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT104 Dil Edinimi ve Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT106 Genel Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT108 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT110 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT112 Bilimsel, Tıbbi ve Mesleki Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
DTSEÇ-II Seçmeli 2 SDG 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT201 Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT203 Konuşma Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT205 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT207 Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji I Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT209 Dil ve Konuşma Terapisinde Yaşam Boyu Danışmanlık: Aile, Okul ve Klinik Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT211 KBB Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT213 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT215 Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
DTSEÇ-III Seçmeli 3 SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT202 Klinik Fonoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT204 Klinik Dilbilim Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT206 Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Müdahale Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT208 Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji II Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT210 Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıt Temelli Uygulamalar Zorunlu 2 0 0 2 3
DKT212 Nörodilbilim Zorunlu 2 0 0 2 3
DTSEÇ-IV Seçmeli 4 SDG 2 0 0 2 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT301 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT303 Akıcı Konuşma Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT305 Konuşma Sesi Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT307 Ses Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT309 Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT311 Yutma Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT313 Çocukluk Çağı Dil Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DTSEÇ-V Seçmeli 5 SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT302 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT304 Akıcı Konuşma Bozukluklarında değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT306 Konuşma Sesi Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT308 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT310 Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT312 Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 4
DKT314 Dudak Damak Yarığı Olan Olgularda Dil ve Konuşma terapisi Zorunlu 2 0 0 2 4
DTSEÇ-VI Seçmeli 6 SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT401 Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 2 2
DKT403 Terapi Programı, Materyal ve Ürün Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
DKT405 Klinik Uygulama ve Seminer I Zorunlu 2 16 0 10 24
DTSEÇ-VII Seçmeli 7 SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT402 Bitirme Projesi II Zorunlu 2 0 0 2 2
DKT404 Dil ve Konuşma Terapisinde Temel Görüntüleme ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
DKT406 Klinik Uygulama ve Seminer II Zorunlu 2 16 0 10 24
DTSEÇ-VIII Seçmeli 8 SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT113 Dil ve Konuşma Terapisi İçin Embriyoloji Bilgisi 2 0 0 2 2
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT114 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 2
DKT116 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Müzik ve Şan Eğitimi 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT217 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi 2 0 0 2 2
DKT219 Özel Gereksinimli Bireyler 2 0 0 2 2
DKT221 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve Teknolojisi 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT214 Temel Ortodonti Bilgisi ve Protezler 2 0 0 2 2
DKT216 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Farmakoloji Bilgisi 2 0 0 2 2
DKT218 Oyun ve Dl Gelişimi 2 0 0 2 2
DKT220 Kompüterize Konuşma Laboratuvarı 2 0 0 2 2
DKT222 Ergen-Yetişkin Gelişimi ve Psikolojisi 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT315 Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları 2 0 0 2 2
DKT317 Kognitif Nörobilim 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT316 İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon 2 0 0 2 2
DKT318 Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle Çalışma 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT407 Otizmli Bireylerde Dl ve Konuşma Terapisi 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKT408 Özgül Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli 2 0 0 2 2