Program Tanımları

Kuruluş

Özel Güvenlik ve Koruma programı, 2019-2020 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu’nda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümüne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Alanında uzman 3 öğretim görevlisi bölümümüzde görev yapmaktadır. Bu programdan mezun olanlar, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip, “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Kazanılan Derece

Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Programdan mezun olabilmek için toplam 120 AKTS almak zorunluluğu bulunmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Ön lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Giriş Koşulları

Kabul ve kayıt koşulları; Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. Aşağıda kanuni dayanakları verildiği gibi öğrenci, kayıt esnasında tam teşekküllü bir hastaneden fiziksel ve ruhsal hastalığının olmadığını gösterir heyet raporunu ve adli sicil belgesini ibraz etmelidir.

- Kayıt için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin f bendi gereğince " Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak" ve "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen " Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu istenir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

- "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d bendi gereği 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programın öngördüğü dersleri başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bir dönem boyunca işyeri eğitimi yapması gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde oluşturulan özel güvenlik birimlerinde, kişilerin silahlı koruması olarak, özel güvenlik şirketlerinde; bu şirketlerce verilecek güvenlik hizmet alanlarında (kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, bankalar, gar, havalimanı, terminal, tramvay gibi ulaşım sistemleri, toplantı, konser, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri gibi etkinlikler ve fabrikalar) çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmetler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca istedikleri takdirde sınava girmeden açıköğretim fakültelerinin iktisat ve işletme bölümlerine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere bir dönemde bir ara sınav (vize) ve bir dönem sonu sınavı (final) yapılmaktadır. Değerlendirme vizenin %40'ı, finalin %60'ı alınarak yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın öngördüğü dersleri başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bir dönem boyunca iş yeri eğitimi yapması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Hacinabi Mah.Yaşardoğu Cad. Bafra Meslek Yüksekokulu 55400 Bafra, Samsun TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuvarları, spor salonu.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78617 1. Özel Güvenlik ve Koruma alanını hakkında akademik donanıma sahip olmak
2 78618 1. Etkili bir biçimde kendini ifade edebilme. Öz saygı, öz güven ve problem çözme hissiyatı ile hareket edebilme.
3 78607 1. Girişimcilik becerisine sahip olma
4 78605 1. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
5 78612 2. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
6 78609 1. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
7 78615 2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
8 78606 1. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
9 78608 2. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
10 78610 3. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
11 78611 4. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
12 78613 5. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
13 78614 6. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirebilme becerisini geliştirme
14 78616 7.Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
OGK101 Beden Eğitimine Giriş Zorunlu 2 1 0 3 2
OGK103 Güvenlik Sistem ve Cihazları Zorunlu 3 0 0 3 4
OGK105 Etkili İletişim Zorunlu 2 0 0 2 2
OGK107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 2
OGK109 Yakın Savunma Teknikleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4
OGK111 Temel İlk Yardım Uygulamaları Zorunlu 1 1 0 2 4
OGKSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
OGK102 Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Zorunlu 2 0 0 2 2
OGK104 Kalabalık Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
OGK106 Yakın Savunma Teknikleri 2 Zorunlu 2 2 0 3 4
OGK108 Yaşam Boyu Spor Zorunlu 2 1 0 3 3
OGK110 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 0 0 2 3
OGK112 Güvenlik Tedbirleri Zorunlu 2 0 0 2 2
OGKSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OGK201 Silah Bilgisi ve Teçhizat Zorunlu 3 0 0 3 4
OGK203 Kişi Koruma Zorunlu 3 0 0 3 3
OGK205 Vücut Egzersizleri ve Güç Geliştirme I Zorunlu 2 3 0 4 5
OGK207 Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlere Müdahale Zorunlu 2 0 0 2 4
OGK209 Uyuşturucu Madde Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
OGK211 Özel Güvenlik Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 4
OGKSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OGK202 Silah Bilgisi ve Atış Zorunlu 1 2 0 2 4
OGK204 Güvenlik Hizmetleri Mevzuat ve Genel Kollukta İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 4
OGK206 Suç Önleme Modelleri Zorunlu 2 0 0 2 4
OGK208 Vücut Egzersizleri ve Güç Geliştirme II Zorunlu 2 3 0 4 5
OGK210 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 3
OGK212 Spor Turizm ve Alışveriş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 4
OGKSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OGK151 Olaylara Müdahale Esasları 2 1 0 3 3
OGK153 Temel Bilgi Teknolojisi 2 1 0 3 3
OGK155 Hava, Deniz, Liman Güvenliği 2 0 0 2 3
OGK157 Atletizm 1 2 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OGK152 Temel İstatistik 2 1 0 2 3
OGK154 Ofis Programları 2 1 0 2 3
OGK156 Yönetim ve Organizasyon 2 0 0 2 3
OGK158 Kriminoloji 2 0 0 2 3
OGK160 Yüzme 1 2 0 3 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OGK251 Acil Durum Prosedürleri 2 0 0 2 2
OGK253 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 2
OGK255 Değerler Eğitimi 3 0 0 3 2
OGK259 Türkiyenin Toplumsal Yapısı 2 0 0 2 2
OGK261 Oryantiring 1 2 0 2 2
OGK263 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OGK252 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
OGK254 Toplum Psikolojisi 2 0 0 2 3
OGK256 Tenis 1 3 0 3 3
OGK258 Risk Analizi ve Güvenlik Projelendirme 2 0 0 2 3
OGK260 Satranç 1 2 0 2 3