Program Tanımları

Kuruluş

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümünde öğretim, bir yıl seçmeli yabancı dil hazırlık sınıfı ve dört yıl Türkçe lisans programı olarak yürütülmektedir.

Bölümümüzde üçü de tam zamanlı öğretim üyeleri bulunmaktadır. 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler doğrudan aktüer unvanını alamamakla birlikte kamu, sigorta ve finans sektöründe aktüerya uzmanı olarak sigorta şirketlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlarımız sigorta şirketleri yanı sıra brokerlik, eksperlik ve danışmanlık şirketlerinde de istihdam edilmektedir.

Derecenin Düzeyi

Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programı için ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre elde edilen başarı belgesi ve lise diploması ile her yıl üniversite tarafından ilan edilen belgeler istenmektedir.

Güncel bilgiler için Omü Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasını ziyaret ederek inceleyiniz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay/Dikey Geçiş ve değişim öğrencileri için ders muafiyetleri Omü Önlisans,Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Ayrica ders eşdeğerlikleri ise bölüm tarafından belirlenir ve Bafra İşletme Fakültesi tarafından onaylanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1 Aktüeryal hesaplamaların özünü oluşturan matematik ve istatistik hakkında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2 Sigorta, finans, yatırım ve diğer ilgili alanlardaki problemlere aktüeryal matematiğin uygulamasını yapar.
3 Risk ve belirsizlik içeren olayların sonuçlarını belirler ve analiz eder.
4 Emeklilik fonlaması, fiyatlandırma, hayat ve kaza sigortası için karşılık ayırma vb. finansal güvenlik planlaması ile ilgili problemlere aktüeryal kavramları uygular.
5 Sigorta sektörü tarafından kullanılan en güncel yazılım araçlarını kullanarak sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
6 Aktüerya ve İstatistik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak Aktüeryal problemleri tanımlayabilme, analiz edebilme, modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
7 Kaynakların optimal kullanımı ve etkin kararlar için karmaşık problemlerin çözümünde, insan zekası, bilgi teknolojisi ve yazılımın etkileşim içinde bütünleştirildiği sistemi kurgulama becerisine sahip olur.
8 Uygulamalarda sorumluluk alır, meslektaşları ve diğer disiplinlerle etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır.
9 Sorumluluk aldığı konuda gerekli özgüvene, analitik düşünce yapısına ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahiptir.
10 Ulusal ve uluslararası aktüeryal konularda öğrenme gereksinimlerini belirler. Bu kapsamda mesleki gelişmelere güncel kalabilmek için yararlanabileceği standart kaynakları bilir.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
12 Alanı ile ilgili konularda, uzman olan ve olmayan kişileri bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
13 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
14 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder meslektaşları ile iletişim kurar.
15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

Program Profili

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte ortaya çıkan Aktüerya bilimi, insanların doğum, ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını ve yangın, kaza, deprem, sel, hırsızlık gibi mal varlığını etkileyen rasgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerya, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bir bilim dalıdır. Türkiye’nin sıklıkla meydana gelen doğal afetlere, özellikle depremlere maruz kalması, büyüyen ekonomisi ile birlikte doğu ve batı arasında finansal bir köprü oluşturması, artan nüfus ve yoğun bir genç nüfusa sahip olması nedeniyle modelleme, strateji geliştirme konularında yetiştirilmiş uzman aktüerya bilimcilerine ihtiyacı vardır. Böylece, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Programına duyulan ihtiyaç, onun temel ve uygulamalı bilimler arasında yer almasını sağlamış; geliştirilmesini ve öğretimini zorunlu kılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Omü Bafra İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Programı mezunları sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için hazırlanan bilgi paketinde yer almıştır.

Değerlendirme notları hakkında güncel bilgiler için Omü Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasını ziyaret ederek inceleyiniz.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar kabul şartlarını taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için hazırlanan bilgi paketinde yer almıştır. Değerlendirme notları hakkında güncel bilgiler için Omü Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasını ziyaret ederek inceleyiniz.

Mezuniyet Koşulları

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Kahramanoğlu

Bölüm Olanakları

Alanında uzman akademik kadro
Öğrencilerle ilgilenen idari yapı
Sektörün istediği şekilde uygulamalı derslerle öğrencilerin daha nitelikli yetişmesi
Öğrencilerin alanda daha nitelikli olabilmeleri için mesleki geziler
Alanında uzman kişilerin Üniversitemize davet edilip öğrencilere seminerler vermeleri
Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile etkin yabancı dil eğitimi
Her öğretim elemanı tarafından haftanın bir günü öğrencilere akademik danışmanlık
Diğer birimlerden bağımsız ayrı ve yeşil bir kampüs

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78145 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 78146 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 78147 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 78149 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 78154 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 78150 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 78152 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 78151 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 78155 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 78153 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 78148 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 78156 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SAB101 SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ Zorunlu 2 1 0 3 6
SAB103 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3 6
SAB105 UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 3 1 0 4 6
SAB107 MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 4 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SAB102 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 3 6
SAB104 OLASILIK Zorunlu 2 1 0 3 7
SAB106 MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 4 6
SAB108 DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAB201 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 0 3 5
SAB203 YÖNETİM ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 3 5
SAB205 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 3 5
SAB207 HAYAT SİGORTALARI Zorunlu 3 0 0 3 5
SAB209 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 3 5
SABSEÇ-III SEÇMELİ DERSLER-III SDG 0 0 0 0 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAB202 ENVANTER YÖNETİMİ VE BİLANÇO Zorunlu 3 0 0 3 5
SAB204 SİGORTACILIK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 1 0 3 5
SAB206 HAYAT DIŞI SİGORTALAR Zorunlu 3 0 0 3 5
SAB208 AKTÜERYA Zorunlu 4 0 0 4 5
SAB210 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3 5
SABSEÇ-IV SEÇMELİ DERSLER-IV SDG 0 0 0 0 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAB301 SİGORTA MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 3 6
SAB303 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3 5
SAB305 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ Zorunlu 2 1 0 3 5
SAB307 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK Zorunlu 2 1 0 3 4
SABSEÇ-V SEÇMELİ DERSLER-V SDG 0 0 0 0 10


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAB302 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3 5
SAB304 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 2 1 0 3 5
SAB306 REASÜRANS TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 0 4 5
SAB308 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3 5
SABSEÇ-VI SEÇMELİ DERSLER-VI SDG 0 0 0 0 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAB401 AKTÜERYA MATEMATİĞİ Zorunlu 2 1 0 3 6
SAB403 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Zorunlu 3 0 0 3 6
SABSEÇ-VII SEÇMELİ DERSLER-VII SDG 0 0 0 0 18


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAB402 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 2 0 0 2 10
SABSEÇ-VIII SEÇMELİ DERSLER - VIII SDG 0 0 0 0 20

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAB211 PAZARLAMA 3 0 0 3 5
SAB213 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 0 3 5
SAB215 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 0 3 5
SAB217 FİNANSAL MATEMATİK 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAB212 ULUSLARARASI FİNANSAL KURULUŞLAR 3 0 0 3 5
SAB214 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 0 3 5
SAB216 ETKİLİ İLETİŞİM 3 0 0 3 5
SAB218 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAB309 SİGORTA YAZILIMLARI 3 0 0 3 5
SAB311 DİJİTAL RİSK YÖNETİMİ 3 0 0 3 5
SAB313 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 0 2 5
SAB315 SİGORTA ETİĞİ 2 0 0 2 5
SAB317 DEMOGRAFİ 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAB310 AKTÜERYAL YAZILIMLAR 3 0 0 3 5
SAB312 TARIM SİGORTALARI 3 0 0 3 5
SAB314 SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK 3 0 0 3 5
SAB316 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2 0 0 2 5
SAB318 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 0 2 5
SAB320 STAJ 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAB405 MALİ TABLO ANALİZİ 3 0 0 3 6
SAB407 VERİ ANALİZİ VE GÜVENLİĞİ 3 0 0 3 6
SAB409 E-TİCARET 3 0 0 3 6
SAB411 MESLEKİ İNGİLİZCE I 3 0 0 3 6
SAB413 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 3 0 0 3 6
SAB415 RİSK TEORİSİ 3 0 0 3 6
SAB417 SOSYAL GÜVENLİK AKTÜERYASI 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAB404 YAŞAM MODELLERİ 3 0 0 3 5
SAB406 SİGORTACILIKTA VAKA ANALİZİ 3 0 0 3 5
SAB408 VERİ MADENCİLİĞİ 3 0 0 3 5
SAB410 BENZETİM VE MODELLEME 3 0 0 3 5
SAB412 MESLEKİ İNGİLİZCE II 3 0 0 3 5
SAB414 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ 3 0 0 3 5
SAB416 RİSK ANALİZİ YÖNETİMİ 3 0 0 3 5
SAB418 YAPAY ZEKA 3 0 0 3 5
SAB420 İŞYERİ EĞİTİMİ 2 20 0 12 20