Program Tanımları

Kuruluş

1990

Kazanılan Derece

Biyoloji alanında doktora yapmak

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Biyoloji Bölümünün temel hedefi; genel biyoloji ve beş alt anabilim dalının (Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji,Hidrobiyoloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyolog ünvanı ile kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan doktoralı biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Biyoloji Bölümü, öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Biyologlar Derneği şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz OMU-BAP, DPT, TUBITAK ve başka dış kaynaklı desteklerle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. Öğrencilerine araştırma laboratuarlarında en iyi araştırmalara imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışmalarına yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), Bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkan YALÇIN, OMU Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ATAKUM SAMSUN
TEL: 03623121919-5485

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tüm alanlara ait araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66297 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66298 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 66299 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 66284 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 66285 Yeni bir fikir, metot ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım alanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orijnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 66286 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 66287 Bilinen bir yöntem veya uygulamayı farklı bir alana uygulamak , özgün bir çalışmayı bağımsız olarak tamamlamak.
8 66296 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 66288 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 66289 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 66290 Alanında yaratıcı ve eleştirel düşünce yoluyla yeni metot ve çözüm yolları geliştirme.
12 66291 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 66292 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 66293 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 66294 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 66295 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 4 0 0 4 7.5
FBİ701 Türkiye Vejetasyonu 2 2 0 3 7.5
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ703 Sitogenetik 3 2 0 4 7.5
FBİ706 İleri Bitki Coğrafyası 3 0 0 3 7.5
FBİ707 Hayvanlar Aleminde Evolusyon 3 2 0 4 7.5
FBİ708 Nükleik Asit Metabolizması 3 2 0 4 7.5
FBİ709 İleri Moleküler Genetik 3 2 0 4 7.5
FBİ710 İleri Hayvan Fizyolojisi II 3 2 0 4 7.5
FBİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ713 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 0 2 7.5
FBİ714 Türkiye Memelileri 3 2 0 4 7.5
FBİ715 İleri Bitki Fizyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ717 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ718 Diatome Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ719 İleri Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ721 Türkiye Homopterleri 3 0 0 3 7.5
FBİ722 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ723 İleri Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ724 İmmünoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ725 Endokrinoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ727 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ730 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. 3 2 0 4 7.5
FBİ733 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar 2 2 0 3 7.5
FBİ734 Türkiye Florası 3 0 0 3 7.5
FBİ735 Orman Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ736 Vejetasyon Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü 3 0 0 3 7.5
FBİ739 Gen Mühendisliği 3 2 0 4 7.5
FBİ741 İleri Fungus Taksonomisi 2 2 0 3 7.5
FBİ742 Halofit Bitkiler 3 0 0 3 7.5
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ744 İleri Bitki Anatomisi II 2 2 0 3 7.5
FBİ745 İçsularda Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ747 İleri İhtiyoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ748 Ötrofikasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ750 Balıklarda Adaptasyonlar 3 0 0 3 7.5
FBİ751 Algolojide Yeni Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
FBİ752 Bakteri Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ755 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları 3 0 0 3 7.5
FBİ756 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu 3 0 0 3 7.5
FBİ757 Moleküler Bakteri Sistematiği 3 2 0 4 7.5
FBİ758 Bakterilerde Küresel Kontrol 2 2 0 3 7.5
FBİ759 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar 2 2 0 3 7.5
FBİ761 İleri İnsan Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ762 Bitki Biyokimyası 3 0 0 3 7.5
FBİ763 Ekolojik Modelleme 3 0 0 3 7.5
FBİ765 Makrofungusların Filogenisi 3 0 0 3 7.5
FBİ766 Bitkilerde Stres Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ767 Bitki Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ768 Böcek Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ769 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları 3 0 0 3 7.5
FBİ770 Balık Davranışları 3 0 0 3 7.5
FBİ771 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 4 0 0 4 0
FBİ701 Türkiye Vejetasyonu 2 2 0 3 7.5
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ703 Sitogenetik 3 2 0 4 7.5
FBİ706 İleri Bitki Coğrafyası 3 0 0 3 7.5
FBİ707 Hayvanlar Aleminde Evolusyon 3 2 0 4 7.5
FBİ708 Nükleik Asit Metabolizması 3 2 0 4 7.5
FBİ709 İleri Moleküler Genetik 3 2 0 4 7.5
FBİ710 İleri Hayvan Fizyolojisi II 3 2 0 4 7.5
FBİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ713 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 0 2 7.5
FBİ714 Türkiye Memelileri 3 2 0 4 7.5
FBİ715 İleri Bitki Fizyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ717 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ718 Diatome Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ719 İleri Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ721 Türkiye Homopterleri 3 0 0 3 7.5
FBİ722 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ723 İleri Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ724 İmmünoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ725 Endokrinoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ726 Bitkilerde Gelişim Fizyolojisi 2 0 0 2 7.5
FBİ727 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ730 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. 3 2 0 4 7.5
FBİ733 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar 2 2 0 3 7.5
FBİ734 Türkiye Florası 3 0 0 3 7.5
FBİ735 Orman Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ736 Vejetasyon Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü 3 0 0 3 7.5
FBİ739 Gen Mühendisliği 3 2 0 4 7.5
FBİ741 İleri Fungus Taksonomisi 2 2 0 3 7.5
FBİ742 Halofit Bitkiler 3 0 0 3 7.5
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ744 İleri Bitki Anatomisi II 2 2 0 3 7.5
FBİ745 İçsularda Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ747 İleri İhtiyoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ748 Ötrofikasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ750 Balıklarda Adaptasyonlar 3 0 0 3 7.5
FBİ751 Algolojide Yeni Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
FBİ752 Bakteri Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ755 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları 3 0 0 3 7.5
FBİ756 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu 3 0 0 3 7.5
FBİ757 Moleküler Bakteri Sistematiği 3 2 0 4 7.5
FBİ758 Bakterilerde Küresel Kontrol 2 2 0 3 7.5
FBİ759 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar 2 2 0 3 7.5
FBİ761 İleri İnsan Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ762 Bitki Biyokimyası 3 0 0 3 7.5
FBİ763 Ekolojik Modelleme 3 0 0 3 7.5
FBİ765 Makrofungusların Filogenisi 3 0 0 3 7.5
FBİ766 Bitkilerde Stres Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ767 Bitki Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ768 Böcek Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ769 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları 3 0 0 3 7.5
FBİ770 Balık Davranışları 3 0 0 3 7.5
FBİ771 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 3 0 0 3 7.5