Program Tanımları

Kuruluş

1982

Kazanılan Derece

yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Bölümün başlıca eğitim felsefesi Biyoloji disiplininde günümüz bilimsel ve teknolojik ilimleri seviyesinde laboratuvar uygulamaları ile desteklenen geçerli bir profesyonel eğitimi sağlamaktır. Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği halindedir. Bölüm laboratuvarları hem geleneksel ve hem de yüksek teknoloji ile yapılan bilimsel araştırmalar için gerekli tüm modern araştırma teçhizatı ve imkanlarıyla donatılmıştır. Öğretim; dersler, laboratuvar uygulamaları ve arazi çalışmaları ile yapılır. Tüm derslere düzenli katılım öğrencilere sadece biyoloji hakkında öğrenmeleri için değil ayrıca deney yapma, eleştirel düşünme, iletişim olduğu kadar düşüncelerini yazıya aktarma ve bunları tartışma yeteneklerini arttırmak için gereklidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkan YALÇIN, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Atakum SAMSUN,
Tel: 03623121919-5485

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tüm alanlara ait araştırma laboratuvarları mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66300 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66301 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
3 66302 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
4 66303 İlgili alandaki lisansüstü programa veya AR&GE birimlerine veya mesleki alandaki bir işe girebilme yetenek ve özellikleriyle donanmış olmalı
5 66308 biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek
6 66304 Kontrollü deneyler planlayabilmeli ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirebilmeli
7 66305 Biyolojik problemlerin çözümünde bilimsel metodları ve güncel teknolojiyi kullanabilmeli
8 66312 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
9 66311 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
10 66313 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
11 66306 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanabilmeli ve ilgili alanda orijinal bir araştırma hazırlayabilmeli
12 66314 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13 66307 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli
14 66315 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
15 66309 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde alanındaki veya alan dışındaki paydaşlarıyla paylaşabilme.
16 66317 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
17 66316 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
18 66310 Mesleki alanla ilgili her faaliyette ahlaki ve profesyonel davranış gösterebilmeli

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFBI601 Gene Cloning 3 0 0 3 7.5
EFBI602 Estuarine Biology 3 0 0 3 7.5
EFBI603 Aquatic Ecosystem 3 0 0 3 7.5
EFBI604 Ecosystem of Blacksea Region of Turkey 3 0 0 3 7.5
EFBI605 Biochemical Ecology 4 0 0 4 7.5
EFBI621 Fish Ecology 3 0 0 3 7.5
EFBI631 Fish Fauna of Turkey 3 0 0 3 7.5
EFBI638 Age Determination Methods of Fishes 3 0 0 3 7.5
EFBI646 Fish Biology 3 0 0 3 7.5
EFBI670 Pollution of Inland Water 2 0 0 2 7.5
EFBI692 Fishing Methods 3 0 0 3 7.5
FBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 3 2 0 4 7.5
FBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 3 2 0 4 7.5
FBİ603 İleri Zoocoğrafya 3 0 0 3 7.5
FBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3 2 0 4 7.5
FBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 3 0 0 3 7.5
FBİ608 Sistematik Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ609 İleri Biyokimya 4 0 0 4 7.5
FBİ610 Protein Biyokimyası 3 2 0 4 7.5
FBİ611 İleri Viroloji 3 0 0 3 7.5
FBİ612 İleri Baktoriyoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 2 0 4 7.5
FBİ614 Genel Mikoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ615 İleri Limnoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
FBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4 7.5
FBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
FBİ619 Enzimatik Regülasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ620 Türkiye Kuşları 3 2 0 4 7.5
FBİ621 Balık Ekolojisi 4 0 0 4 7.5
FBİ622 Vejetasyon Biliminde Numerik Sınıflandırma Metotları 3 0 0 3 7.5
FBİ623 İleri Parazitoloji 2 3 0 3 7.5
FBİ624 Algoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 2 2 0 3 7.5
FBİ627 Limnolojik Analizler 3 0 0 3 7.5
FBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi I 3 2 0 4 7.5
FBİ630 Ekosistem Ekolojisi 4 0 0 4 7.5
FBİ631 Türkiye Balık Faunası 3 0 0 3 7.5
FBİ632 Filogenetik Sistematik 3 2 0 4 7.5
FBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 3 2 0 4 7.5
FBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 2 2 0 3 7.5
FBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 3 2 0 4 7.5
FBİ636 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
FBİ637 İleri Vejetasyon Bilimi 3 2 0 4 7.5
FBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
FBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 3 2 0 4 7.5
FBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ642 İleri Toprak Bilimi 3 0 0 3 7.5
FBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3 7.5
FBİ645 Akuatik Ekosistem 3 0 0 3 7.5
FBİ646 Balık Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 2 0 0 2 7.5
FBİ648 İleri Bitki Anatomisi I 2 2 0 3 7.5
FBİ650 Genel Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 3 2 0 4 7.5
FBİ652 Mammaloji 3 0 0 3 7.5
FBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 3 0 0 3 7.5
FBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 2 0 0 2 7.5
FBİ656 Mikrobiyal Ekolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ658 Parazit Bitkiler 2 0 0 2 7.5
FBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 2 2 0 3 7.5
FBİ662 Prokaryotik Genetik 2 2 0 3 7.5
FBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ665 Bakteri Fizyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ666 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 3 0 0 3 7.5
FBİ667 Bit. Sos. Sintaksonomik Nomenklatür 2 0 0 2 7.5
FBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 2 2 0 3 7.5
FBİ669 Makrofitler 2 2 0 3 7.5
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 3 0 0 3 7.5
FBİ671 Histolojik Teknikler 3 2 0 4 7.5
FBİ672 Temel Ornitoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ674 Paleobotanik 2 0 0 2 7.5
FBİ675 Fungal Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ676 Bitkilerde Varyasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 0 3 7.5
FBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 3 2 0 4 7.5
FBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 3 0 0 3 7.5
FBİ681 Bitkilerde Preperasyon Teknikleri 2 3 0 3 7.5
FBİ682 Bitki Toksikolojisi 2 0 0 2 7.5
FBİ683 Gen Klonlama 2 2 0 3 7.5
FBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ685 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3 7.5
FBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ687 Karadeniz Ekosistemi 2 0 0 2 7.5
FBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 4 0 0 4 7.5
FBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 7.5
FBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 3 0 0 3 7.5
FBİ691 Fbı Bitkilerde Ağır Metak Kırliliği 3 0 0 3 7.5
FBİ692 Balıklarda Avlama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ693 Böcek Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
FBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Tekn. 3 0 0 3 7.5
FBİ695 Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ696 Hücre Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ697 İleri İnsan Embriyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ698 Orkide Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ699 Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFBI601 Gene Cloning 3 0 0 3 7.5
EFBI602 Estuarine Biology 3 0 0 3 7.5
EFBI603 Aquatic Ecosystem 3 0 0 3 7.5
EFBI604 Ecosystem of Blacksea Region of Turkey 3 0 0 3 7.5
EFBI605 Biochemical Ecology 4 0 0 4 7.5
EFBI621 Fish Ecology 3 0 0 3 7.5
EFBI631 Fish Fauna of Turkey 3 0 0 3 7.5
EFBI638 Age Determination Methods of Fishes 3 0 0 3 7.5
EFBI646 Fish Biology 3 0 0 3 7.5
EFBI670 Pollution of Inland Water 2 0 0 2 7.5
EFBI692 Fishing Methods 3 0 0 3 7.5
FBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 3 2 0 4 7.5
FBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 3 2 0 4 7.5
FBİ603 İleri Zoocoğrafya 3 0 0 3 7.5
FBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 3 2 0 4 7.5
FBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 3 0 0 3 7.5
FBİ608 Sistematik Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ609 İleri Biyokimya 4 0 0 4 7.5
FBİ610 Protein Biyokimyası 3 2 0 4 7.5
FBİ611 İleri Viroloji 3 0 0 3 7.5
FBİ612 İleri Baktoriyoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 3 2 0 4 7.5
FBİ614 Genel Mikoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ615 İleri Limnoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
FBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4 7.5
FBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 3 0 0 3 7.5
FBİ619 Enzimatik Regülasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ620 Türkiye Kuşları 3 2 0 4 7.5
FBİ621 Balık Ekolojisi 4 0 0 4 7.5
FBİ622 Vejetasyon Biliminde Numerik Sınıflandırma Metotları 3 0 0 3 7.5
FBİ623 İleri Parazitoloji 2 3 0 3 7.5
FBİ624 Algoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ625 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 2 2 0 3 7.5
FBİ627 Limnolojik Analizler 3 0 0 3 7.5
FBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi I 3 2 0 4 7.5
FBİ630 Ekosistem Ekolojisi 4 0 0 4 7.5
FBİ631 Türkiye Balık Faunası 3 0 0 3 7.5
FBİ632 Filogenetik Sistematik 3 2 0 4 7.5
FBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 3 2 0 4 7.5
FBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 2 2 0 3 7.5
FBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 3 2 0 4 7.5
FBİ636 Populasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
FBİ637 İleri Vejetasyon Bilimi 3 2 0 4 7.5
FBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
FBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 3 2 0 4 7.5
FBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ642 İleri Toprak Bilimi 3 0 0 3 7.5
FBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3 7.5
FBİ645 Akuatik Ekosistem 3 0 0 3 7.5
FBİ646 Balık Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 2 0 0 2 7.5
FBİ648 İleri Bitki Anatomisi I 2 2 0 3 7.5
FBİ650 Genel Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 3 2 0 4 7.5
FBİ652 Mammaloji 3 0 0 3 7.5
FBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 3 0 0 3 7.5
FBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 2 0 0 2 7.5
FBİ656 Mikrobiyal Ekolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ658 Parazit Bitkiler 2 0 0 2 7.5
FBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 2 2 0 3 7.5
FBİ662 Prokaryotik Genetik 2 2 0 3 7.5
FBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ665 Bakteri Fizyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ666 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 3 0 0 3 7.5
FBİ667 Bit. Sos. Sintaksonomik Nomenklatür 2 0 0 2 7.5
FBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 2 2 0 3 7.5
FBİ669 Makrofitler 2 2 0 3 7.5
FBİ670 İç Sularda Pollusyon 3 0 0 3 7.5
FBİ671 Histolojik Teknikler 3 2 0 4 7.5
FBİ672 Temel Ornitoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ674 Paleobotanik 2 0 0 2 7.5
FBİ675 Fungal Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ676 Bitkilerde Varyasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 3 0 0 3 7.5
FBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 3 2 0 4 7.5
FBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 3 0 0 3 7.5
FBİ681 Bitkilerde Preperasyon Teknikleri 2 3 0 3 7.5
FBİ682 Bitki Toksikolojisi 2 0 0 2 7.5
FBİ683 Gen Klonlama 2 2 0 3 7.5
FBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ685 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3 7.5
FBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ687 Karadeniz Ekosistemi 2 0 0 2 7.5
FBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 4 0 0 4 7.5
FBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 7.5
FBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 3 0 0 3 7.5
FBİ691 Fbı Bitkilerde Ağır Metak Kırliliği 3 0 0 3 7.5
FBİ692 Balıklarda Avlama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ693 Böcek Beslenmesi 3 0 0 3 7.5
FBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Tekn. 3 0 0 3 7.5
FBİ695 Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ696 Hücre Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ697 İleri İnsan Embriyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ698 Orkide Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ699 Biyolojik Gözlem ve Çalışma I 3 0 0 3 7.5