Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim dalı Doktora Programı 1988 yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

FİZİK alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Doktora Programı ; öğrencilerin Katıhal fiziği,Atom ve molekül fiziği ve Nükleer fizik bilim dallarında uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora mezunları ; Devlet Üniversitelerinde ve Özel Üniversitelerde Öğretim Üyesi olarak , Çeşitli devlet ve özel kuruluşlarda Uzman Araştırıcı olarak görev almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)Prof.Dr.Muharrem Dinçer
mdincer@omu.edu.tr
Dahili Telefon:5260

Bölüm OlanaklarıKatıhal Fiziği Tek Kristal Araştırma Laboratuvarı. Atom ve Molekül Fiziği ESR araştırma laboratuvarı. Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66348 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 66349 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 66350 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 66352 Proje yazar ve yönetir.
5 66351 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
6 66355 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
7 66354 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 66353 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFFI706 Nuclear Structure Theory 4 0 0 4 7.5
EFFI711 Nuclear Reactions 4 0 0 4 7.5
EFFI713 Crystallography I 4 0 0 4 7.5
EFFI714 Crystallography II 4 0 0 4 7.5
EFFI717 Fourier Transform NMR I 4 0 0 4 7.5
EFFI718 Fourier Transform NMR II 4 0 0 4 7.5
EFFI729 Radiation Physics and Radiation Protection 4 0 0 4 7.5
EFFI732 Magnetic Resonance Quantum Information Theory I 4 0 0 4 7.5
EFFI733 Magnetic Resonance Quantum Information Theory II 4 0 0 4 7.5
FFİ701 Spektroskopik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ702 Spektroskopik Yöntemler II 4 0 0 4 7.5
FFİ703 Fiziksel Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ704 Fiziksel Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ705 Nükleer Enstrümentasyon 4 0 0 4 7.5
FFİ706 Nükleer Yapı Teorisi 4 0 0 4 7.5
FFİ707 Gruplar Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ708 Gruplar Teorisi II 4 0 0 4 7.5
FFİ709 Sayısal Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ710 Sayısal Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 4 0 0 4 7.5
FFİ712 Görüntü İşleme 4 0 0 4 7.5
FFİ713 Kristallografi I 4 0 0 4 7.5
FFİ714 Kristallografi II 4 0 0 4 7.5
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ716 İleri Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ717 Fourier Transform Nmr I 4 0 0 4 7.5
FFİ718 Fourier Transform Nmr II 4 0 0 4 7.5
FFİ719 Moleküler Yörünge Kuramı I 4 0 0 4 7.5
FFİ720 Moleküler Yörünge Kuramı II 4 0 0 4 7.5
FFİ721 Nükleer Spektroskopi I 4 0 0 4 7.5
FFİ722 Nükleer Spektoskopi II 4 0 0 4 7.5
FFİ723 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ724 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ725 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ727 Elastik Alanlar I 3 0 0 3 7.5
FFİ728 Elastik Alanlar II 3 0 0 3 7.5
FFİ729 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 4 0 0 4 7.5
FFİ730 Sayısal Çözümleme I 4 0 0 4 7.5
FFİ731 Sayısal Çözümleme II 4 0 0 4 7.5
FFİ732 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ733 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi II 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFFI706 Nuclear Structure Theory 4 0 0 4 7.5
EFFI711 Nuclear Reactions 4 0 0 4 7.5
EFFI713 Crystallography I 4 0 0 4 7.5
EFFI714 Crystallography II 4 0 0 4 7.5
EFFI717 Fourier Transform NMR I 4 0 0 4 7.5
EFFI718 Fourier Transform NMR II 4 0 0 4 7.5
EFFI729 Radiation Physics and Radiation Protection 4 0 0 4 7.5
EFFI732 Magnetic Resonance Quantum Information Theory I 4 0 0 4 7.5
EFFI733 Magnetic Resonance Quantum Information Theory II 4 0 0 4 7.5
FFİ701 Spektroskopik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ702 Spektroskopik Yöntemler II 4 0 0 4 7.5
FFİ703 Fiziksel Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ704 Fiziksel Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ705 Nükleer Enstrümentasyon 4 0 0 4 7.5
FFİ706 Nükleer Yapı Teorisi 4 0 0 4 7.5
FFİ707 Gruplar Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ708 Gruplar Teorisi II 4 0 0 4 7.5
FFİ709 Sayısal Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ710 Sayısal Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Nükleer Reaksiyonlar 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 4 0 0 4 7.5
FFİ712 Görüntü İşleme 4 0 0 4 7.5
FFİ713 Kristallografi I 4 0 0 4 7.5
FFİ714 Kristallografi II 4 0 0 4 7.5
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ716 İleri Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ717 Fourier Transform Nmr I 4 0 0 4 7.5
FFİ718 Fourier Transform Nmr II 4 0 0 4 7.5
FFİ719 Moleküler Yörünge Kuramı I 4 0 0 4 7.5
FFİ720 Moleküler Yörünge Kuramı II 4 0 0 4 7.5
FFİ721 Nükleer Spektroskopi I 4 0 0 4 7.5
FFİ722 Nükleer Spektoskopi II 4 0 0 4 7.5
FFİ723 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ724 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ725 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ727 Elastik Alanlar I 3 0 0 3 7.5
FFİ728 Elastik Alanlar II 3 0 0 3 7.5
FFİ729 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 4 0 0 4 7.5
FFİ730 Sayısal Çözümleme I 4 0 0 4 7.5
FFİ731 Sayısal Çözümleme II 4 0 0 4 7.5
FFİ732 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ733 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi II 4 0 0 4 7.5